OWH

Zawsze w pierwszej kolejności obowiązują OWH właściwe dla danego kraju, które można znaleźć na końcu tego tekstu.

 

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
Schwarzmüller – Polska Sp. z o.o.

Wersja od 01.05.2023

 

I.    Ogólne
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy mają zastosowanie do wszystkich transakcji prawnych i świadczenia usług, w których Schwarzmüller – Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, KRS 0000370280, (zwany dalej „Schwarzmüller”) występuje jako strona umowy. W takim przypadku, niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy mają wyłączne zastosowanie. 
Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy zostały opracowane wyłącznie na potrzeby transakcji biznesowych zawieranych przez przedsiębiorców. Wyklucza się sprzedaż na rzecz osób prywatnych (konsumentów). 
W przypadku, gdy Schwarzmüller działa jako przedstawiciel (agent): (i) Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Austria (FN 364874 f), (ii) Schwarzmüller Kft., Węgry (Cg: 13-09-068664), (iii) Schwarzmüller s.r.o., Czechy (IC 46885820), (iv) Schwarzmüller Deutschland GmbH, Niemcy (HRB  9333), niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy nie stosuje się, natomiast zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy odpowiednio: (i) Wilhelm Schwarzmüller GmbH, Austria (FN 364874 f), (ii) Schwarzmüller Kft., Węgry (Cg: 13-09-068664), (iii) Schwarzmüller s.r.o., Czechy (IC 46885820), (iv) Schwarzmüller Deutschland GmbH, Niemcy (HRB  9333).

 

II.    Zawarcie i treść umowy
Oferty zawarte w Internecie, broszurach, reklamach i innych materiałach promocyjnych mogą ulec zmianie i nie są wiążące, chyba że zostały wyraźnie oznaczone jako wiążące. Schwarzmüller nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pomyłki w druku.
Na żądanie Kontrahenta, Schwarzmüller prześle Kontrahentowi pisemną ofertę zawierającą wszystkie niezbędne specyfikacje zamówienia. Do zawarcia umowy dochodzi wraz z otrzymaniem przez Schwarzmüller podpisanego przez Schwarzmüller i Kontrahenta zamówienia. 
Kontrahent wyraźnie potwierdza, że treść umowy składa się wyłącznie z: (i) podpisanego przez Schwarzmüller i Kontrahenta pisemnego zamówienia, (ii) niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy i nie dopuszcza się żadnych ustnych umów dodatkowych. Wszelkie umowy, które odbiegają od pisemnej oferty i/lub zamówienia lub je uzupełniają, mają zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez firmę Schwarzmüller. 
Późniejsze zmiany/korekty zamówienia są zasadniczo możliwe wyłącznie w formie pisemnej. Zostaną one uznane za zaakceptowane tylko wtedy, gdy zostaną potwierdzone na piśmie przez Schwarzmüller. Późniejsze zmiany w zamówieniu zawsze są odpłatne. Jeśli późniejsza zmiana wymaga jakiejkolwiek zmiany w projekcie przedmiotu dostawy, Schwarzmüller nie będzie związany uprzednio uzgodnionym terminem dostawy. Schwarzmüller wskaże nowy termin dostawy na piśmie (więcej informacji na temat dostawy zawiera punkt VII).
Schwarzmüller zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie konstrukcji i formy w trakcie okresu realizacji dostawy. Dane w opisach dotyczące wydajności, mas, kosztów eksploatacji, prędkości itp. należy traktować jako przybliżone. Masa własna podana w ofercie, zamówieniu lub w innych dokumentach może różnić się o maksymalnie +/- 5% w celu uwzględnienia tolerancji produkcyjnych.

 

III.    Ceny
Podane ceny są cenami netto Loco zakład, w szczególności z wyłączeniem podatku VAT, rabatów, frachtu, opakowania, transportu, opłat pocztowych, ceł, a także opłat i innych obciążeń publicznoprawnych oraz wszelkich składek na ubezpieczenie autocasco i OC. Ceny są ogólnie rozumiane jako ceny w Euro, chyba że w ofercie wyraźnie określono inną walutę. Jeśli wystawienie faktury wymaga przeliczenia walut, zastosowanie ma kurs wymiany z dnia wystawienia faktury.
Zasadniczo obowiązują ceny podane w ofercie.
Opłaty uzgodnione w umowie mogą jednak zostać skorygowane, jeśli od momentu zawarcia umowy nastąpi wzrost o co najmniej 2% w odniesieniu do poszczególnych składników kosztów, takich jak (a) koszty wynagrodzeń wynikające z przepisów ustawowych, wykonawczych, układów zbiorowych, umów zakładowych lub (b) innych czynników kosztowych istotnych dla świadczenia usług, takich jak koszty materiałów, np. z powodu zmian cen surowców na rynku krajowym lub światowym (w szczególności stali i aluminium), zmian odpowiednich kursów wymiany walut, zmian cen dostawców zewnętrznych itp. Korekta zostanie dokonana w zakresie, w jakim rzeczywiste koszty produkcji w momencie zawarcia umowy ulegną zmianie w porównaniu z kosztami w momencie faktycznego wykonania usługi. Korekta musi zostać zgłoszona najpóźniej dziesięć tygodni przed zakończeniem realizacji przedmiotu dostawy. 
Zagraniczni Kontrahenci, o ile Schwarzmüller sam nie wysyła towarów, muszą sami dostarczyć dowód wywozu niezbędny do zwolnienia z podatku VAT i przesłać go do Schwarzmüller. W przypadku dostawy wewnątrzwspólnotowej, Kontrahent musi podać swój numer VAT nadany w innym państwie członkowskim. Jeśli dowód wywozu nie zostanie dostarczony lub nie zostanie podany ważny numer VAT, Kontrahent zapłaci podatek VAT firmie Schwarzmüller.
W przypadku wymiany pojazdów używanych, w przypadku obniżenia wartości lub uszkodzenia pojazdu używanego między zawarciem umowy a przejęciem, decydująca jest wartość ustalona w dniu przejęcia.
Wszelkie koszty dodatkowe związane z umową, takie jak koszty finansowania, koszty zabezpieczenia roszczenia o zapłatę ceny zakupu w księdze wieczystej, opłaty, odsetki itp. ponosi Kontrahent.

 

IV.         Warunki płatności 
Roszczenia Schwarzmüller są wymagalne niezwłocznie po wystawieniu faktury, chyba że uzgodniono inne warunki płatności na piśmie. Wszystkie płatności powinny być dokonywane bez pomniejszenia o dodatkowe koszty i bez dokonywania potrąceń. W przypadku opóźnienia w płatności, Schwarzmüller będzie uprawniony do naliczenia odsetek maksymalnych za opóźnienie obowiązujących w danym czasie.
Płatności zobowiązań mogą być dokonywane wyłącznie na rzecz firmy Schwarzmüller lub przedstawicieli wyraźnie upoważnionych przez firmę Schwarzmüller do pobierania płatności. Schwarzmüller jest uprawniony do cesji wierzytelności z tytułu ceny zakupu wobec Kontrahenta w całości lub w części.

W przypadku kilku Kontrahentów, ponoszą oni odpowiedzialność solidarną. 
Kontrahent zgadza się, że wszystkie dokonane przez niego płatności zostaną w pierwszej kolejności zaliczone na poczet odsetek i innych opłat dodatkowych, następnie na poczet kosztów naprawy i roszczeń dotyczących części zamiennych, a dopiero na końcu na poczet ceny zakupu.

Schwarzmüller może odmówić przyjęcia płatności w formie czeku lub weksla bez podania przyczyny. Czeki i weksle będą przyjmowane wyłącznie za wyraźną zgodą i wyłącznie na poczet płatności, a nie w miejsce świadczenia. Opłaty za odbiór i dyskonto ponosi Kontrahent. Przekazanie i prolongata nie są uważane za wywiązanie się ze zobowiązania. Schwarzmüller nie ponosi odpowiedzialności za terminowe przedstawienie, oprotestowanie, powiadomienie i zwrot tych środków płatniczych. 

Jeżeli ze spółką Schwarzmüller uzgodniono płatność w ratach, w przypadku, gdy Kontrahent zalega z płatnością raty przez okres dłuższy niż osiem dni, cała pozostała do zapłacenia należność staje się natychmiast wymagalna bez konieczności wystosowania wezwania do zapłaty. W przypadku niedotrzymania terminu Schwarzmüller będzie uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

 

V.         Prawo zatrzymania, zakaz dokonywania potrąceń
Kontrahent nie jest uprawniony do wstrzymania płatności z powodu wadliwego wykonania, jakichkolwiek roszczeń gwarancyjnych lub innych roszczeń wzajemnych jakiegokolwiek rodzaju. Potrącanie z jakimikolwiek roszczeniami wzajemnymi Kontrahenta jest również wykluczone, chyba że roszczenie wzajemne zostało już uznane lub prawomocnie stwierdzone.
Do momentu zaspokojenia wszystkich roszczeń wobec Kontrahenta wynikających z istniejących stosunków handlowych, Schwarzmüller jest uprawniony do wykonywania prawa zatrzymania w odniesieniu do wszystkich przedmiotów, które mają zostać dostarczone Kontrahentowi lub które zostały już przekazane Kontrahentowi i które nadal są własnością, są w posiadaniu lub zostały przekazane Schwarzmüller.

 

VI.    Zastrzeżenie prawa własności
Niezależnie od obowiązku zapłaty w momencie przejęcia, wszystkie przedmioty sprzedaży pozostają własnością Schwarzmüller do momentu całkowitego pokrycia wszystkich zobowiązań Kontrahenta wynikających z umowy, w szczególności do momentu całkowitej zapłaty ceny sprzedaży oraz wszystkich powiązanych kosztów i wydatków.

Zastrzeżenie własności można odnotować w odpowiednich dokumentach i na pojeździe. Jeśli pojazd zostanie zajęty przez osobę trzecią, Kontrahent musi niezwłocznie poinformować o tym firmę Schwarzmüller listem poleconym. Kontrahent nie jest uprawniony do przekazania przedmiotu zakupu osobom trzecim, jego sprzedaży lub obciążenia bez pisemnej zgody firmy Schwarzmüller. Firma Schwarzmüller musi zostać niezwłocznie powiadomiona przez Kontrahenta o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub siedziby oraz o każdym zajęciu przedmiotu sprzedaży. Jeśli roszczenia Kontrahenta wobec osób trzecich powstaną w wyniku jego działań naruszających umowę, na przykład w wyniku zbycia pojazdu będącego własnością firmy Schwarzmüller, Kontrahent zobowiązany jest scedować takie roszczenia na Schwarzmüller na jego pierwsze żądanie.

Na żądanie Schwarzmüller, Kontrahent ubezpieczy, na czas trwania zastrzeżenia własności, przedmiot sprzedaży na pełną wartość od wszelkich ryzyk, w tym pożaru, i przeniesie roszczenia z polis ubezpieczeniowych na rzecz Schwarzmüller.
W okresie zastrzeżenia prawa własności Kontrahent jest zobowiązany do utrzymywania przedmiotu zakupu w należytym stanie i do zlecania wszelkich niezbędnych napraw - z wyjątkiem sytuacji awaryjnych - w warsztatach naprawczych Schwarzmüller lub w autoryzowanym warsztacie Schwarzmüller.

Jeśli przedmiot zakupu zostanie odsprzedany za zgodą firmy Schwarzmüller, przed uiszczeniem zapłaty Kontrahent zobowiązany jest scedować na Schwarzmüller nieodpłatnie swoje prawa wynikające z tej sprzedaży (roszczenia z tytułu ceny zakupu, zastrzeżenie własności itp.) wobec dłużnika będącego osobą trzecią. O cesji należy powiadomić zarówno dłużnika będącego osobą trzecią, jak i firmę Schwarzmüller.
W przypadku niewypełnienia zobowiązań umownych przez

Kontrahenta, Schwarzmüller będzie uprawniony do dochodzenia praw wynikających z zastrzeżenia własności samodzielnie i bez skorzystania z pomocy sądu.  W tym celu Kontrahent upoważnia Schwarzmüller w szczególności do odebrania przedmiotu dostawy i przyjmuje do wiadomości, że odebranie nie stanowi odstąpienia od umowy, a jedynie zabezpieczenie przedmiotu dostawy, chyba że Schwarzmüller oświadczy inaczej. Takie odebranie nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec Schwarzmüller ze strony Kontrahenta.
W przypadku odebrania przedmiotu dostawy, Kontrahent zgadza się, że aktualna wartość rynkowa pojazdu zostanie ustalona przez biegłego rzeczoznawcę z branży motoryzacyjnej, który zostanie wyznaczony przez Schwarzmüller. W przypadku konieczności sprzedaży przedmiotu dostawy, wpływy ze sprzedaży pomniejszone o wszelkie poniesione koszty, takie jak prowizje, opłaty za wycenę, naprawy itp. zostaną zaliczone na poczet zaległych roszczeń Schwarzmüller. Kontrahent niniejszym wyraźnie zrzeka się jakiegokolwiek innego wykorzystania zwróconego przedmiotu dostawy i dalszych roszczeń.

 

VII.    Dostawa
Terminy dostaw zawsze mogą ulec zmianie, chyba że zostały wyraźnie uzgodnione jako wiążące w zamówieniu. Jeśli zostaną one przekroczone o więcej niż trzy miesiące, Kontrahent może odstąpić od umowy po upływie wyznaczonego przez Kontrahenta rozsądnego terminu dodatkowego. Dalsze roszczenia Kontrahenta są wykluczone, z wyjątkiem przypadków rażącego zaniedbania lub umyślnego działania ze strony Schwarzmüller, w którym to przypadku takie stopnie winy muszą zostać udowodnione przez Kontrahenta.  
Termin dostawy podany w zamówieniu rozpoczyna bieg dopiero w momencie wejścia umowy w życie. Jakakolwiek zmiana w realizacji zamówienia po wejściu umowy w życie spowoduje rozpoczęcie biegu nowego terminu dostawy. Ponadto, warunkiem dotrzymania terminu dostawy ze strony Schwarzmüller jest terminowe przestrzeganie uzgodnionych warunków płatności, z uwzględnieniem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Jeśli Kontrahent nie wywiąże się z płatności, Schwarzmüller będzie uprawniony do ponownego ustalenia terminu dostawy. 

 

VIII.    Siła wyższa
Schwarzmüller nie jest zobowiązana do wypełnienia swoich zobowiązań wynikających z umowy zawartej z Kontrahentem, jeżeli zdarzenie siły wyższej uniemożliwia Schwarzmüller wykonanie tych zobowiązań.
Zdarzenie siły wyższej obejmuje każde zdarzenie pozostające poza uzasadnioną kontrolą Schwarzmüller i uniemożliwia Schwarzmüller wykonanie umowy w sposób trwały lub tymczasowy przez nieprzewidywalny okres czasu. Obejmuje to między innymi: wojnę, epidemię, strajki, zamknięcie zakładu itp., mające wpływ na Schwarzmüller, dostawców Schwarzmüller lub osoby trzecie zaangażowane przez Schwarzmüller, a także środki urzędowe w związku ze zdarzeniami siły wyższej. 
Jeżeli Schwarzmüller nie jest w stanie terminowo wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu siły wyższej, termin dostawy zostanie w każdym przypadku przedłużony o okres, w którym firma Schwarzmüller jest bezpośrednio lub pośrednio pozbawiona możliwości wywiązania się ze swoich zobowiązań z powodu siły wyższej.

Jeśli firma Schwarzmüller nie będzie w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań z powodu działania siły wyższej, Schwarzmüller przysługuje prawo odstąpienia od umowy.  

Jeśli firma Schwarzmüller już częściowo wypełniła swoje zobowiązania w momencie wystąpienia siły wyższej lub jeśli firma Schwarzmüller może tylko częściowo wypełnić swoje zobowiązania, firma Schwarzmüller będzie uprawniona do wystawienia oddzielnej faktury za już wykonane świadczenie lub za tę część, którą firma Schwarzmüller może wykonać, którą Kontrahent będzie zobowiązany uregulować, a w pozostałym zakresie Schwarzmüller przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

 

IX.    Realizacja, przejście ryzyka
Schwarzmüller wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy w każdym przypadku, gdy przedmiot umowy został należycie udostępniony do odbioru zgodnie z zamówieniem, a Kontrahent został o tym powiadomiony za pomocą zawiadomienia o zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy. Od daty zawiadomienia o zakończeniu prac Kontrahent ma 14 dni kalendarzowych na odbiór przedmiotu umowy we własnym zakresie („odbiór EX Works”, który obejmuje również odbiór z punktu odbioru, który zostanie wyznaczony przez Schwarzmüller) lub na zorganizowanie odbioru przez przewoźnika. 

Ryzyko całkowitego lub częściowego zniszczenia, pogorszenia, utraty, uszkodzenia, zaginięcia lub konfiskaty przedmiotu umowy przechodzi na Kontrahenta najpóźniej z upływem 14-dniowego terminu odbioru. 

W przypadku odbioru EX Works lub innego punktu odbioru wskazanego przez Schwarzmüller, ryzyko przechodzi na Kontrahenta lub osobę trzecią wyznaczoną lub upoważnioną przez partnera umownego w momencie odbioru towarów objętych umową (opuszczenie terenu Schwarzmüller).

Jeżeli towary objęte umową są dostarczane przez przewoźnika (niezależnie od tego, czy na zlecenie Kontrahenta, czy firmy Schwarzmüller), ryzyko przechodzi na Kontrahenta z chwilą przekazania ich przewoźnikowi (opuszczenia terenu firmy Schwarzmüller). 

 

X.    Przekazanie i sprawdzenie przedmiotu zamówienia
Kontrahent lub osoba trzecia upoważniona przez Kontrahenta dokona kontroli przedmiotu umowy przy odbiorze. Oczywiste wady muszą zostać zgłoszone na piśmie na miejscu, pod rygorem utraty roszczeń. W przypadku dostawy przez przewoźnika, przekazanie towaru przewoźnikowi jest decydujące dla momentu powstania obowiązku zawiadomienia o wadach. Inne wady należy zgłaszać na piśmie najpóźniej w ciągu ośmiu dni od przejścia ryzyka, pod rygorem utraty roszczeń. 

Jeśli Kontrahent nie wywiąże się z obowiązku zawiadomienia o wadach, nie zrobi tego w odpowiednim czasie lub nie zrobi tego w sposób kompletny, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji, odszkodowania lub rekompensaty za szkody następcze spowodowane wadą, jak również wszelkie inne roszczenia z tytułu takich wad są wykluczone. Kontrahent niezwłocznie powiadomi również Schwarzmüller na piśmie o wszelkich wadach, które wystąpią w późniejszym terminie pod rygorem takich samych skutków prawnych.
Dotyczy to odpowiednio zleceń serwisowych i napraw oraz części zamiennych. 

Kontrahent jest zobowiązany do udowodnienia, że domniemana wada istniała już w momencie przekazania. W przypadku nieprzestrzegania przepisów określonych przez Schwarzmüller w zakresie obsługi, prawidłowego użytkowania i przechowywania przedmiotu dostawy, domniemywa się, że takie nieprzestrzeganie jest przyczyną domniemanej wady. Brak związku przyczynowego musi zostać udowodniony przez Kontrahenta. 

Schwarzmüller i Kontrahent zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłączają odpowiedzialność Schwarzmüller z tytułu rękojmi. 

 

XI.    Zwłoka i opóźnienie
Od momentu zawiadomienia o zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, Kontrahent ma 14 dni kalendarzowych na odbiór przedmiotu umowy. Od 15. dnia kalendarzowego po powiadomieniu o zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy, Schwarzmüller jest uprawniony do naliczenia zryczałtowanej opłaty za postój w wysokości 7,00 EUR za dzień. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przekraczających tę kwotę pozostaje nienaruszone. 

W przypadku niewywiązania się z umowy przez Kontrahenta, w szczególności w przypadku braku zapłaty ceny sprzedaży lub w przypadku opóźnienia w przejęciu pojazdu, Schwarzmüller ma prawo odstąpić od umowy po upływie wyznaczonego dodatkowego 14-dniowego okresu na odbiór. 

W przypadku niewykonania umowy przez Kontrahenta i uzasadnionego odstąpienia od umowy przez Schwarzmüller, Schwarzmüller będzie uprawniona do naliczenia kary umownej, niezależnie od winy, w wysokości 15% uzgodnionej ceny sprzedaży. 

Wszelkie dalsze roszczenia odszkodowawcze Schwarzmüller (w tym utrata zysku) pozostają niezmienione. W przypadku zawinienia, Kontrahent jest ponadto zobowiązany do zwrotu prowizji faktycznie zapłaconej przez firmę Schwarzmüller odpowiedzialnemu przedstawicielowi firmy Schwarzmüller. Kontrahent nie jest uprawniony do podniesienia zarzutu, że prowizja nie mogła zostać zapłacona z powodu zawinionego przez niego odstąpienia od umowy.

 

XII.    Zwrot części zamiennych
Zwrot części zamiennych jest zasadniczo możliwy tylko wtedy, gdy Kontrahent przedstawi firmie Schwarzmüller pisemne uzasadnienie żądania zwrotu w ciągu 14 dni od dostawy. Schwarzmüller może je potwierdzić lub odrzucić z uzasadnionych powodów. Zwrot jest możliwy tylko w przypadku nowych i nieuszkodzonych części. Kontrahent zwróci części zamienne na własny koszt i ryzyko. Schwarzmüller zastrzega sobie prawo do pomniejszenia zwracanej ceny brutto o 10% tytułem zrekompensowania kosztów administracyjnych. Zwrot jest wykluczony w przypadku części zamiennych, które zostały wyprodukowane w wersji specjalnej na życzenie Kontrahenta.

 

XIII.    Obowiązek przestrzegania okresów przeglądowych 
Pierwszy serwis musi zostać przeprowadzony po pięciu tygodniach lub po przejechaniu maksymalnie 10 000 km od daty przejęcia pojazdu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Pierwszy serwis może być wykonywany wyłącznie przez firmę Schwarzmüller lub partnerów serwisowych firmy Schwarzmüller. 

Punkty kontroli i konserwacji dla pierwszego serwisu są przedstawione w książce serwisowej, a zatem są również dostępne dla pierwszego nabywcy lub właściciela pojazdu. Po pierwszym serwisie wymagane są coroczne kontrole serwisowe. Roczny okres międzyprzeglądowy wynosi dwanaście miesięcy lub 125 000 km od momentu przekazania pojazdu, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 
Tolerancja na wykonanie corocznego przeglądu wynosi trzy miesiące lub 30 000 km. Tolerancja ta nie dotyczy pierwszego serwisu (pięć tygodni lub 10 000 km). Tolerancja nie może zostać przeniesiona na kolejny rok. Wszystkie części eksploatacyjne muszą być konserwowane i wymieniane indywidualnie, w zależności od ich stanu. 

 

XIV.    Gwarancja 
Okres gwarancji:

Okres gwarancji jest ograniczony do maksymalnego przebiegu 250 000 km lub maksymalnie dwóch lat od przekazania, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. W przypadku odsprzedaży osobom trzecim, okres gwarancji zostanie skrócony do jednego roku od dnia przekazania pierwszemu nabywcy. 

Należy dokładnie przestrzegać zalecanych interwałów serwisowych (Punkt XIII). Jeśli zalecane interwały serwisowe nie są dokładnie przestrzegane, okres gwarancji zostanie skrócony do jednego roku od przekazania, niezależnie od tego, czy jakiekolwiek wady można przypisać nieprzestrzeganiu interwałów serwisowych. Zgodność z interwałami serwisowymi należy udowodnić, przedstawiając wypełnioną książkę serwisową.

Dalsze warunki gwarancji:
W drugim roku po przekazaniu, roszczenia gwarancyjne mogą być dochodzone tylko wtedy, gdy dokładne przestrzeganie zalecanych okresów międzyprzeglądowych i innych warunków konserwacji zostanie udowodnione poprzez przedłożenie w pełni wypełnionej książki serwisowej Schwarzmüller. 

Wady muszą zostać zgłoszone na piśmie w ciągu ośmiu dni od ich wykrycia w centrum serwisowym Schwarzmüller, w przeciwnym razie roszczenia zostaną utracone.

Gwarancja zostanie zrealizowana według uznania Schwarzmüller poprzez naprawę w warsztacie Schwarzmüller lub przez partnera serwisowego lub poprzez wysłanie wadliwych części do warsztatu wyznaczonego przez Schwarzmüller. Transport/przesyłka do odpowiedniego warsztatu i z powrotem odbywa się na koszt i ryzyko Kontrahenta. 

W danym, uzasadnionym przypadku objętym gwarancją, następuje jedynie wymiana wadliwego materiału. Poniesione koszty wynagrodzeń oraz koszty montażu i demontażu ponosi Kontrahent. 

Części wymienione lub usunięte w ramach gwarancji stają się własnością firmy Schwarzmüller. 

Ograniczenia i wyłączenia gwarancji:
Schwarzmüller nie udziela gwarancji na części, które nie zostały wyprodukowane przez Schwarzmüller, ale jest gotowy do przeniesienia na Kontrahenta wszelkich roszczeń, które przysługują mu wobec producenta z tytułu wady. 

Szkło nie jest objęte gwarancją.

Uszkodzenia lakieru są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy są spowodowane wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. 

Gwarancja wygasa w szczególności, jeżeli:

 • instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania lub obsługi pojazdu zgodnie z instrukcją/instrukcjami obsługi, książką/książkami serwisowymi lub jakąkolwiek dodatkową dokumentacją nie były przestrzegane
 • pojazd nie był użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem
 • przekroczono dopuszczalną masę całkowitą lub dopuszczalne obciążenie osi
 • pojazd z wadą pozostawał w użyciu
 • pojazd był czyszczony myjką parową lub wysokociśnieniową w ciągu pierwszych dwóch miesięcy
 • czynności serwisowe i konserwacyjne zostały wykonane przez nieupoważnione podmioty
 • pojazd został zmodyfikowany przez osoby nieupoważnione lub zamontowano w nim niecertyfikowane części zamienne
 • pojazd został poddany nieautoryzowanym modyfikacjom
 • agresywne media (np. kwasy, zasady itp.) były transportowane bez zgody Schwarzmüller.

Szkody spowodowane umyślnie lub przez zaniedbanie, a także niewłaściwą obsługę lub wypadki ze strony Kontrahenta podlegają wyłączeniu z gwarancji. Podobnie wady wynikające z naturalnego zużycia nie są objęte gwarancją.

W odniesieniu do użytych części/części zamiennych, jak również napraw wykonanych w ramach gwarancji, zastosowanie mają warunki i ograniczenia określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy z dodatkowym zastrzeżeniem, że okres gwarancji kończy się wraz z pierwotnym okresem gwarancji na cały przedmiot umowy, w tym również na wymienione części. 

Schwarzmüller nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zepsucie, utratę lub uszkodzenie wszystkich przedmiotów należących do kupującego z powodu pożaru, zalania, włamania, kradzieży, grabieży lub przyczyn, za które Schwarzmüller nie ponosi odpowiedzialności.

 

XV.     Ograniczenie odpowiedzialności, wykluczenie możliwości uniknięcia błędu i odpowiedzialności za produkt
Firma Schwarzmüller ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyłącznie w przypadku rażącego niedbalstwa i działania umyślnego. Ciężar dowodu istnienia rażącego niedbalstwa lub umyślności spoczywa na Kontrahencie. Ograniczenia odpowiedzialności nie mają zastosowania do szkód na osobach.

Wyłączona jest odpowiedzialność za szkody następcze, straty finansowe, utratę zysku, utratę odsetek i szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec Kontrahenta, a także szkody pośrednie.

Przedmiot zakupu zapewnia tylko taki poziom bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać na podstawie przepisów homologacyjnych, instrukcji obsługi, przepisów zakładu dostarczającego dotyczących obsługi przedmiotu dostawy (instrukcji obsługi) - w szczególności w odniesieniu do zalecanych kontroli - oraz innych podanych instrukcji.
Kwestionowanie umowy z powodu błędu jest wykluczone.

W celu oceny wszelkich roszczeń odszkodowawczych lub roszczeń gwarancyjnych, Schwarzmüller lub partner upoważniony przez Schwarzmüller jest uprawniony do uzyskania danych niezbędnych do oceny takich roszczeń (np. odczyt elektronicznych urządzeń rejestrujących dane). W zamian, Kontrahent zobowiązuje się akceptować wszelkie podjęte działania sprawdzające.

 

XVI.     Informacje o ochronie danych , RODO
Podanie danych osobowych przez Kontrahenta jest niezbędne do realizacji zamówienia.
Administratorem danych osobowych („Administrator”) przekazanych przez Kontrahentów jest: Schwarzmüller-Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Błoniu, ul. Powstańców 97A, 05-870 Błonie. Kontakt z administratorem danych osobowych: ___@_________.
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z zapisami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (dalej: Rozporządzenie, RODO) oraz ustaw które weszły w życie w związku powyższym Rozporządzeniem. 
Dane osobowe dotyczące Kontrahentów będą gromadzone, przetwarzane (także automatycznie) i przechowywane w celach związanych z:

 • zawarciem i wykonaniem zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • wykonywaniem ciążących na Administratorze ustawowych obowiązków, w szczególności podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • dochodzeniem roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obrony przed tymi roszczeniami w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust 1 lit. f RODO). 

W zakresie niezbędnym do produkcji, a tym samym do realizacji umowy, dane osobowe będą przekazywane następującym spółkom Schwarzmüller: Schwarzmüller Kft. Węgry (Cg: 13-09-068664), Schwarzmüller s.r.o. Czeczenia (IC 46885820), Schwarzmüller Niemcy GmbH (HRB9333), SCHWARZMÜLLER SR, s.r.o. Słowacja (31446175), Schwarzmüller Croatia d.o.o. Chorwacja (MBS:080224831), Schwarzmϋller Polska Sp. z o.o. Polska (KRS 0000370208), Schwarzmueller d.o.o. Dobanovci Serbia i Czarnogóra (17408780), Schwarzmüller Romania SRL Rumunia (RO 14835621), Schwarzmueller Ukraine GmbH Ukraina (33296133), Schwarzmueller Bulgarien OOD Bułgaria (EIK175119877), Schwarzmüller BH d.o.o. Bośnia i Hercegowina (65-01-1099-12). 

Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym na rzecz Schwarzmüller usługi: księgowe, informatyczne, prawne, podatkowe, windykacyjne, audytorsko-kontrolne, kurierskie i archiwizacyjne, a także podmiotom wobec których na Administratorze ciąży obowiązek udostępnienia tych danych wynikający z przepisów prawa. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania stosunku umownego oraz okres przedawnienia roszczeń, w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Schwarzmüller. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Kontrahent ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przy czym to ostatnie prawo przysługuje jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.

W przypadku, gdy Schwarzmüller działa jako przedstawiciel (agent) spółek wskazanych w Punkcie I niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy, administratorem danych osobowych przekazanych przez Kontrahentów jest spółka, w imieniu której działa Schwarzmüller.

Więcej informacji na temat prawa do ochrony danych osobowych i praw osób, których dane dotyczą, można znaleźć w naszej polityce prywatności, która jest dostępna na naszej stronie internetowej www.schwarzmueller.com.

 

XVII.     Ochrona praw własności intelektualnej
Schwarzmüller zastrzega sobie prawo własności oraz prawa autorskie i inne prawa do wszystkich ofert i kosztorysów przedstawionych przez Schwarzmüller, do ilustracji, planów, rysunków, norm, wykresów, grafik, zdjęć, obliczeń, broszur, katalogów, modeli, narzędzi i innych dokumentów i pomocy („Dokumenty”) dostarczonych - czy to na nośnikach danych, w formie drukowanej lub jako materiał do druku lub przygotowania do druku - które są przekazywane Kontrahentowi. Wszystkie te prawa, jak również prawa do znaków towarowych i wzorów należą do Schwarzmüller lub spółki z grupy spółek Schwarzmüller. Dokumenty te zawierają również tajemnice handlowe i nie mogą być udostępniane ani znane stronom trzecim, zarówno pod względem przedmiotu, jak i treści, ani nie mogą być wykorzystywane ani powielane przez nich samych lub osoby trzecie bez wyraźnej zgody Schwarzmüller. Na żądanie Schwarzmüller dokumenty te zostaną zwrócone Schwarzmüller w całości, a wszelkie wykonane kopie zostaną zniszczone, chyba że odpowiednie prawa zostaną przyznane w drodze zawarcia umowy.

 

XVIII.    Postanowienia końcowe
Uzgodniono, że językiem umowy jest język polski.
Jeżeli poszczególne części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy są lub staną się nieważne lub bezskuteczne, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia. Zapisy, których to dotyczy, należy zastąpić takimi przepisami, które najlepiej spełniają pierwotnie zamierzony cel.

Umowy, w których stroną jest Schwarzmüller, w tym niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy, podlegają prawu polskiemu. Wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980r. 

Sądem właściwym dla rozpoznania sporów związanych z umową, której stroną jest Schwarzmüller, będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Schwarzmüller.