OWH

Zawsze w pierwszej kolejności obowiązują OWH właściwe dla danego kraju, które można znaleźć na końcu tego tekstu.

 

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw przedsiębiorstw Grupy Schwarzmüller


I. Postanowienia ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw stosuje się w szczególności do spółki Schwarzmüller Management-und Service GmbH (FN 112308 i) a także spółek Wilhelm Schwarzmüller GmbH Austria (FN 364874 f), Schwarzmüller Kft. Węgry (Cg: 13-09-068664), Schwarzmüller s.r.o. Czechy (IC 46885820), Schwarzmüller Deutschland GmbH (HRB  9333), SCHWARZMÜLLER SR, s.r.o. Słowacja (31446175), Schwarzmüller Croatia d.o.o. Chorwacja (MBS:080224831), Schwarzmϋller Polska Sp. z o.o. Polska (KRS 0000370208), Schwarzmueller d.o.o. Dobanovci Serbia i Czarnogóra (17408780), Schwarzmüller Romania SRL Rumunia (RO 14835621), Schwarzmueller Ukraine GmbH Ukraina (33296133), Schwarzmueller Bulgarien OOD Bułgaria (EIK 175119877), Schwarzmüller BH d.o.o. Bośnia i Herzegowina (65-01-1099-12), każdej z nich zwanej dalej „Schwarzmüller”, i stanowią one obowiązkową część każdej umowy, w której Schwarzmüller występuje bezpośrednio bądź pośrednio jako strona. Odmienne lub uzupełniające warunki handlowe Zamawiającego obowiązują jedynie po ich pisemnym potwierdzeniu przez Schwarzmüller.

Oferta sklepu online skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorstw oraz osób wykonujących działalność gospodarczą lub prowadzących działalność zawodową na własny rachunek (przedsiębiorców). Wyraźnie wyklucza się możliwość sprzedaży na rzecz konsumentów.


II. Zawarcie umowy i jej treść

Oferty zamieszczone w Internecie, prospektach, ogłoszeniach i innych materiałach reklamowych wymagają potwierdzenia i nie mają charakteru wiążącego, o ile wyraźnie nie zostały oznaczone jako wiążące. Schwarzmüller nie ponosi odpowiedzialności za błędy drukarskie i pomyłki.

Kontrahent związany jest złożonym przez siebie zamówieniem do chwili przyjęcia go do realizacji lub odmowy jego realizacji przez Schwarzmüller. Zamówienie wygasa z chwilą, gdy Schwarzmüller, pomimo wyznaczonego listem poleconym 14-dniowego dodatkowego terminu, nie potwierdzi zamówienia.
Zobowiązanie umowne powstaje z chwilą pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Schwarzmüller.
Kontrahent wyraźnie uznaje, że treść umowy składa się wyłącznie z pisemnie potwierdzonego zamówienia. Wszystkie zamówienia i ustalenia stają się generalnie prawnie wiążące wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia na piśmie oraz podpisania przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy i skutkują zobowiązaniami / uprawnieniami jedynie w podanym zakresie. Zamówienia złożone w formie ustnej i późniejsze zmiany stają się prawnie wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia przez Schwarzmüller. Tę samą zasadę stosuje się do przyrzeczonych cech przedmiotów dostaw. Milczenie w żadnym wypadku nie oznacza zgody. Także zmiany polegające na odstępstwach lub specjalne warunki stają się wiążące wyłącznie po ich pisemnym potwierdzeniu przez osoby uprawnione do reprezentowania firmy, o ile w danym zakresie nie przewidziano już wcześniej specjalnych warunków handlowych bądź bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Wyraźnie wyklucza się możliwość stosowania Ogólnych Warunków Handlowych Kontrahenta zarówno dla przedmiotowej transakcji jak i całościowo dla danej relacji biznesowej. Warunek ten obowiązuje również wtedy, gdy Schwarzmüller realizując zamówienie posiada wiedzę o rozbieżnych postanowieniach Kontrahenta.
Schwarzmüller zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w zakresie konstrukcji i formy w trakcie okresu realizacji dostawy. Dane przytoczone w opisach dotyczących wydajności, mas, kosztów  eksploatacji, prędkości itd. należy traktować jako wartości przybliżone. Masa własna podana w ofertach, potwierdzeniu zamówienia lub innych dokumentach może odbiegać o maks. +/- 5% w związku z uwzględnieniem tolerancji produkcyjnych. Wystąpienie takiej różnicy nie stanowi podstawy jakichkolwiek roszczeń ani odstąpienia od umowy.


III. Ceny

Podane ceny są cenami netto określonymi w walucie Euro na bazie loco zakład. Nie obejmują one w szczególności podatku VAT, upustów, przewoźnego,  opakowania, transportu, opłat pocztowych, cła, opłat i innych danin publicznych oraz wszelkich składek z tytułu ubezpieczenia autocasco i oc. Dla transakcji w walucie zagranicznej obowiązują ceny w walucie podane w umowie.
Kontrahenci zagraniczni, o ile Schwarzmüller nie realizuje wysyłki we własnym zakresie, zobowiązani są na własną rękę zatroszczyć się o dowód wywozu  konieczny do zwolnienia z podatku VAT i przesłać go Schwarzmüller. Niedostarczenie dowodu wywozu skutkuje obowiązkiem zapłaty na rzecz Schwarzmüller podatku VAT, jak to ma miejsce w przypadku kontrahentów krajowych.

W przypadku zaliczenia wartości używanego pojazdu na poczet ceny nowego pojazdu decydująca jest - w razie gdyby w okresie między zawarciem umowy a przejęciem doszło do spadku wartości używanego pojazdu lub jego uszkodzenia - wartość ustalona w chwili przejęcia.
Wszelkie dodatkowe koszty umowy, takie jak koszty finansowania, koszty zabezpieczenia w księgach wieczystych roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży, opłaty, odsetki itp. obciążają Kontrahenta.

Ustalone w umowie opłaty mogą ulec zmianie, jeśli od momentu zawarcia umowy do momentu dostawy nastąpią zmiany o co najmniej 2% w odniesieniu do poszczególnych składników kosztów, takich jak (a) koszty wynagrodzeń na mocy ustawy, rozporządzenia, układu zbiorowego, umów zakładowych lub (b) inne czynniki kosztowe istotne dla świadczenia usług, takie jak koszty materiałowe, np. ze względu na zmiany cen surowców na rynku krajowym lub światowym, zmiany odpowiednich kursów walut, zmiany cen dostawców zewnętrznych itp.

Jeśli szacowane koszty produkcji w momencie zawarcia umowy zmienią się w porównaniu z rzeczywistymi kosztami w momencie wykonania usługi, wówczas koniecznym będzie dokonanie korekty warunków umowy. Korekta warunków umowy będzie dochodzona najpóźniej w momencie dostawy.


IV. Warunki płatności

Roszczenia Schwarzmüller stają się wymagalne natychmiast po ich zafakturowaniu, o ile nie ustalono na piśmie innych warunków płatności. Wszystkie płatności należy regulować bez pomniejszenia o dodatkowe koszty i bez potrąceń.
W przypadku opóźnienia w płatności Schwarzmüller ma prawo naliczyć odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki maksymalne za opóźnienie).
W przypadku opóźnienia w przejęciu przedmiotu dostawy trwającego dłużej niż 14 dni kalendarzowych licząc od dnia zgłoszenia jego gotowości Schwarzmüller zafakturuje poniesione koszty i wydatki.
Schwarzmüller ma prawo nie podając przyczyny nie przystać na propozycję płatności w formie czeków lub weksli.
Czeki i weksle przyjmowane są jedynie po specjalnym uzgodnieniu i jedynie w celu zapłaty a nie w zamian jej samej. Opłaty dyskontowe i za ściągnięcie należności obciążają kontrahenta. Przekazanie i prolongata nie stanowią wywiązania się ze zobowiązania. Schwarzmüller nie ponosi odpowiedzialności za terminowe okazanie, protest, notyfikację i poszukiwanie zwrotne tych środków płatniczych. Jeśli w przypadku ustalonej z Schwarzmüller płatności w częściach kontrahent zwlekać będzie z płatnością jednej z rat przez okres dłuższy niż osiem dni, następuje unieważnienie ustalonego terminu bez uprzedniego upomnienia, co w szczególności uprawnia Schwarzmüller do jednostronnego odstąpienia od umowy i jej cofnięcia.
Kontrahent nie jest uprawniony do skorzystania z prawa do zatrzymania oraz prawa potrącania roszczeń wzajemnych. W szczególności roszczenia z tytułu gwarancji nie mogą służyć jako podstawa zatrzymania należnych płatności.
Płatności uwalniające od zobowiązań muszą być realizowane wyłącznie na rzecz Schwarzmüller lub na rzecz przedstawicieli w sposób wyraźny upoważnionych przez Schwarzmüller do inkasa.
Kontrahent wyraża zgodę, aby wszystkie zrealizowane przez niego płatności zaliczane były w pierwszej kolejności na poczet odsetek i innych dodatkowych opłat, następnie na poczet kosztów napraw i należności za części zamienne, a dopiero na końcu na poczet ceny sprzedaży.
W przypadku kilku Kontrahentów odpowiadają oni na zasadzie odpowiedzialności solidarnej.


V. Prawo zatrzymania

Bez  uszczerbku  dla  dalej  idących  regulacji  prawa  i  innych uzgodnień, do chwili zaspokojenia wszystkich roszczeń względem Kontrahenta wynikających z istniejącej relacji biznesowej, przysługuje nam prawo zatrzymania wszystkich przedmiotów, które mają zostać dostarczone do Kontrahenta lub zostały mu już wydane, a które nadal są naszą własnością lub znajdują się nadal w naszym posiadaniu lub przekazano nam prawo ich własności.


VI. Zastrzeżenie własności

Bez uszczerbku dla obowiązku zapłaty wszystkie przedmioty sprzedaży w chwili ich przejęcia pozostają własnością Schwarzmüller aż do chwili pełnego pokrycia ceny wynikającej z umowy.
Zastrzeżenie własności może być odnotowane w karcie pojazdu (decyzji o dopuszczeniu indywidualnym) lub na pojeździe. Schwarzmüller ma prawo zatrzymać kartę pojazdu (decyzję o dopuszczeniu indywidualnym) aż do chwili pełnej zapłaty wszelkich zobowiązań Kontrahenta, które wynikają z umowy. W przypadku zgłoszenia co do pojazdu roszczeń osób trzecich należy natychmiast powiadomić Szchwarzmüller listem poleconym. Kontrahent nie ma prawa bez pisemnej zgody Schwarzmüller przekazywać przedmiotu sprzedaży osobom trzecim, zbywać go ani obciążać.
Kontrahent niezwłocznie powiadomi Schwarzmüller o zmianie miejsca zamieszkania lub lokalizacji oraz zajęciu przedmiotu sprzedaży. Jeśli w wyniku niezgodnych z umową działań Kontrahenta, takich jak rozporządzenie naszą własnością, powstaną roszczenia Kontrahenta wobec osób trzecich, to roszczenia takie Kontrahent zobowiązany jest scedować na Schwarzmüller na jego pierwsze żądanie.
W trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności Kontrahent na żądanie Schwarzmüller ubezpieczy przedmiot sprzedaży na pełną jego wartość od wszelkiego ryzyka, w tym od ognia, ograniczając swoje prawa z tytułu polisy ubezpieczeniowej na korzyść Schwarzmüller.
W trakcie obowiązywania zastrzeżenia własności Kontrahent ma obowiązek utrzymywania przedmiotu sprzedaży w odpowiednim stanie i wykonywania ewentualnych koniecznych napraw – o ile nie chodzi o nagłe przypadki – w warsztatach naprawczych Schwarzmüller lub jednym z warsztatów zaaprobowanych przez Schwarzmüller.
Na wypadek dalszej sprzedaży przedmiotu sprzedaży za zgodą Schwarzmüller przed uiszczeniem zapłaty Kontrahent zobowiązany jest scedować na Schwarzmüller swoje prawa wynikające ze sprzedaży (roszczenia o zapłatę ceny sprzedaży, zastrzeżenia własności itd.), które przysługują mu w stosunku do jego dłużników. O cesji tej należy poinformować zarówno dłużników Kontrahenta jak i Schwarzmüller.
Niewywiązanie się Kontrahenta z obowiązków umownych uprawnia Schwarzmüller do samodzielnego dochodzenia praw wynikających z zastrzeżenia własności lub skorzystania z pomocy sądu. Kontrahent upoważnia Schwarzmüller w szczególności do odebrania przedmiotu dostawy i uznaje, że odebranie takie nie stanowi odstąpienia od umowy lecz jedynie zabezpieczenie przedmiotu dostawy, chyba że Schwarzmüller zadeklaruje inaczej. Odebranie takie nie skutkuje powstaniem jakichkolwiek roszczeń Kontrahenta względem Schwarzmüller.


VII. Dostawa

Terminy dostaw nie są wiążące, o ile wyraźnie nie uzgodniono, że chodzi o terminy nieprzekraczalne. Przekroczenie terminu o więcej niż trzy miesiące uprawnia Kontrahenta do odstąpienia od umowy zgodnie z ogólnymi regulacjami przepisów prawa. Wyklucza się dodatkowe roszczenia z tego tytułu.
Podany termin dostawy rozpoczyna swój bieg dopiero z chwilą wejścia w życie umowy i osiągnięcia pełnego porozumienia co do sposobu wykonania i pod warunkiem terminowego wywiązywania się z ustalonych warunków płatności zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży i Dostaw.
Jeśli przed dostawą Kontrahent zażąda w jakimkolwiek punkcie innego wykonania przedmiotu dostawy, ustalony termin dostawy staje się nieaktualny.
Schwarzmüller nie ponosi odpowiedzialności za żadne przypadki działania siły wyższej, również awarie, strajki, lokaut, całkowite lub częściowe zamknięcie zakładów Schwarzmüller, wojnę, zamieszki wewnętrzne i działania podejmowane przez organy publiczne.
Schwarzmüller zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bądź żądania przedpłaty, jeśli po potwierdzeniu zamówienia a przed dostawą zostaną ujawnione okoliczności co do sytuacji ekonomicznej kontrahenta, w obliczu których roszczenie może wydawać się niedostatecznie zabezpieczone.


VIII. Przejście ryzyka

Ryzyko z tytułu całkowitej lub częściowej utraty lub pogorszenia, zagubienia, uszkodzenia, zaginięcia lub konfiskaty przechodzi na Kontrahenta:
a. dla dostaw na warunkach loco zakład: z chwilą powiadomienia o gotowości do wysyłki
b. w przypadku wysyłki przedmiotu dostawy: z chwilą opuszczenia dostarczającego zakładu, niezależnie od tego, kto realizuje wysyłkę
c. z chwilą przekazania przedmiotu dostawy Kontrahentowi lub wyznaczonej przez niego lub upoważnionej osobie trzeciej.


IX. Przekazanie

Kontrahent lub upoważniona przez niego osoba trzecia może sprawdzić przedmiot dostawy w ustalonym miejscu odbioru w terminie ośmiu dni od powiadomienia o jego gotowości.
W odniesieniu do zleceń serwisowych i napraw odbiór odbywa się niezwłocznie po zakończeniu prac i powiadomieniu o gotowości przez Schwarzmüller. Milcząca rezygnacja z prawa do sprawdzenia ma miejsce, gdy sprawdzenie takie nie nastąpi w podanym terminie lub wpłynie zlecenie wysyłki. W takim wypadku uznaje się, że z chwilą wydania przedmiotu dostawy Kontrahentowi lub upoważnionej osobie trzeciej, przedmiot ten został przejęty i prawidłowo dostarczony.
Kontrahent zobowiązany jest sprawdzić przedmiot dostawy w sposób natychmiastowy i kompletny. Stwierdzone przy tym wady należy niezwłocznie zgłosić na piśmie. Jeśli Kontrahent nie wywiąże się z tego obowiązku lub wywiąże się z niego w sposób nieterminowy bądź niekompletny, skorzystanie z gwarancji, występowanie z żądaniem odszkodowania lub z dodatkowymi roszczeniami z tytułu takich wad nie będzie możliwe. Z uwagi na takie same skutki prawne Kontrahent zobowiązany jest także powiadomić Schwarzmüller na piśmie o wadach zaistniałych w późniejszym czasie. Warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji jest przestrzeganie przez Kontrahenta pełnej treści wszystkich przepisów Schwarzmüller co do prawidłowego obchodzenia się z przedmiotem dostawy. Dodatkowym warunkiem jest prawidłowe korzystanie i magazynowanie przedmiotu dostawy przez Kontrahenta, co w razie sporu Kontrahent zobowiązany jest udowodnić.

W przypadku opóźnienia w odbiorze trwającego dłużej niż 14 dni kalendarzowych, licząc od daty powiadomienia o gotowości przedmiotu dostawy, Schwarzmüller zafakturuje za każdy kolejny dzień począwszy od 15 dnia kalendarzowego kwotę 7,00 EUR jako pozycję kosztową tytułem zryczałtowanych kosztów opóźnienia odbioru.

W przypadku niewywiązania się Kontrahenta z umowy, w szczególności w zakresie zapłaty ceny sprzedaży czy przejęcia pojazdu, Schwarzmüller może po wyznaczeniu 14-dniowego dodatkowego terminu odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania z tytułu niewywiązania się z umowy, w tym utraconego zysku, bądź domagać się opłaty za anulację w wysokości 15 % ustalonej ceny sprzedaży. Wyraźnie wyklucza się prawo żądania na drodze sądowej zmniejszenia powyższych opłat lub zwolnienia z nich. Ponadto Kontrahent zobowiązany jest do rekompensaty prowizji utraconej przez właściwego przedstawiciela Schwarzmüller; Schwarzmüller ma prawo domagać się od Kontrahenta takiej prowizji dla przedstawiciela we własnym imieniu i w razie potrzeby dochodzić jej sądownie.
Schwarzmüller przyjmuje zwroty części zamiennych, jeśli w ciągu 14 dni po ich dostawie otrzyma uzasadnienie takiego zwrotu. Zanim Kontrahent będzie mógł odesłać części zamienne, Schwarzmüller musi wyraźnie zadeklarować gotowość ich przyjęcia. Schwarzmüller zastrzega sobie prawo pomniejszenia kwoty noty uznaniowej o 10% rozliczonej ceny brutto tytułem rekompensaty za koszty administracyjne. Części, które na życzenie Kontrahenta zostały wykonane na jego specjalne zamówienie, nie podlegają zwrotow.


X. Gwarancja i odpowiedzialność

Schwarzmüller, będący producentem pojazdu, udziela gwarancji jedynie w stosunku do pierwszego nabywcy na zgodną z aktualnym stanem techniki bezusterkowość przyczep Schwarzmüller, zabudów i pojazdów specjalnych pod względem materiałowym i wykonania aż do przebiegu maks. 250.000 km lub maks. na 2 lata. Po upływie 2 lat od przekazania pojazdu gasną w każdym wypadku wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji. Jeśli pierwszy nabywca nabył dodatkowe, tzn. wykraczające poza ten okres, pakiety gwarancji, zastosowanie mają odnośne ustalone warunki umowne.
W celu zachowania praw z tytułu gwarancji konieczne jest wykonanie pierwszego serwisu w terminie 5 tygodni lub maksymalnie 10.000 km od przejęcia pojazdu. Taki pierwszy serwis może być przeprowadzony jedynie przez upoważniony wykwalifikowany personel. Także właściciel pojazdu uprawniony jest do wykonania pierwszego serwisu i złożenia podpisu w książce serwisowej, jeśli dysponuje odpowiednimi warsztatami i personelem posiadającym udokumentowane kwalifikacje. Punkty wymagające sprawdzenia i konserwacji przedstawiono w książce serwisowej, dzięki czemu są dostępne również dla pierwszego nabywcy czy właściciela pojazdu.
Po pierwszym serwisie wymagane są coroczne przeglądy serwisowe. Przeglądy serwisowe należy wykonywać w odstępach 12 miesięcy lub co 125.000 km licząc od daty przejęcia pojazdu. Przeglądy serwisowe może wykonywać wyłącznie autoryzowany serwis Schwarzmüller, przy czym dopuszcza się tolerancję 3 miesięcy lub 30.000 km. Tolerancja ta nie odnosi się do pierwszego serwisu (5 tygodni lub 10.000 km). Tolerancja nie podlega przeniesieniu na odpowiedni kolejny rok. Wszystkie części ulegające zużyciu muszą być oceniane a także wymieniane niezależnie od siebie i odpowiednio do ich stanu. Wolno stosować jedynie oryginalne części zamienn Schwarzmüller. Każde zastosowanie i użycie części zamiennych niepochodzących od producentów oryginalnych części zamiennych oraz wynikłe z tego szkody pośrednie traktowane będą jako naprawy nieprawidłowe a wymiana i naprawy będące skutkiem powyższego obciążają Kontrahenta.

Termin zgłoszenia roszczeń z tytułu gwarancji w serwisie Schwarzmüller lub ich dochodzenia wynosi 8 dni od stwierdzenia wady, pod warunkiem, że wady konstrukcyjno-materiałowe lub produkcyjne dadzą się udowodnić i nie chodzi o naturalne zużycie. Dochodząc roszczeń z tytułu gwarancji należy obowiązkowo przedłożyć książkę serwisową Schwarzmüller. Świadczenie z tytułu gwarancji zostanie zrealizowane według uznania Schwarzmüller albo w formie naprawy części nadesłanych bez opłat pocztowych i transportowych albo w formie ich wymiany. W danym uzasadnionym przypadku objętym gwarancją następuje jedynie wymiana wadliwego materiału. Poniesione koszty wynagrodzeń oraz koszty montażu i demontażu ponosi Kontrahent. Schwarzmüller nie ponosi odpowiedzialności za części, których sama nie wyprodukowała, jest jednak gotowa scedować na Kontrahenta przysługujące jej z tytułu wady roszczenia w stosunku do ich producenta. Koszty rozbitych szyb nie podlegają zwrotowi.
W zakresie powłoki lakierniczej gwarancja rozciąga się na elementy pojazdu z uszkodzeniami lakieru, których przyczyną są błędy materiałowe lub produkcyjne.
Gwarancja wygasa, jeśli pierwszy nabywca naruszy przepisy Schwarzmüller odnoszące się do prawidłowego korzystania bądź obsługi pojazdu (por. dodatkowe instrukcje obsługi, dodatkowe dokumentacje, książkę serwisową). Gwarancja wygasa w szczególności gdy:

 • nie przestrzegano zaleceń instrukcji obsługi i książki serwisowej
 • pojazd eksploatowany był niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • przekroczone zostały dopuszczalna masa całkowita i dopuszczalne naciski osi
 • wadliwy pojazd w dalszym ciągu znajduje się w eksploatacji i wada nie została zgłoszona w ciągu 8 dni od jej stwierdzenia
 • nie przeprowadzono pierwszego serwisu
 • podczas  pierwszych dwóch miesięcy pojazd czyszczono myjką parową lub ciśnieniową
 • nie przeprowadzono odpowiedniego rocznego przeglądu serwisowego
 • wykonanie czynności serwisowych i konserwacyjnych powierzono nieautoryzowanym podmiotom
 • czynności serwisowe nie zostały odnotowane w książce serwisowej
 • na dany okres nie nabyto odpowiedniego pakietu gwarancji
 • pojazd modyfikowany był przez osoby nieupoważnione lub w pojeździe zamontowano niecertyfikowane części zamienne
 • pojazd poddano niedozwolonym modyfikacjom
 • przewożono pojazdem agresywne media (np. kwasy, ługi itd.) bez pozwolenia ze strony firmy Schwarzmüller.

Nie dopuszcza się unieważnienia umowy z powodu wad fizycznych  oraz  obniżenia  ceny. Wyraźnie wyklucza się roszczenia o odszkodowanie względem Schwarzmüller z powodu szkód pośrednich i bezpośrednich. Z zakresu gwarancji wyłącza się naturalne zużycie i uszkodzenia, których przyczyną jest niedbałość, nieodpowiednie obchodzenie się lub awarie. Całkowicie wyklucza się roszczenia z tytułu gwarancji na samochody używane. Schwarzmüller i autoryzowane warsztaty nie udzielają żadnej gwarancji na naprawy.
W przypadku odsprzedaży na rzecz osób trzecich w trakcie trwania okresu gwarancji wygasają wszystkie zobowiązania z tytułu gwarancji.
W przypadku wysyłki, która na życzenie Kontrahenta odbywa się na jego ryzyko na warunkach loco zakład, Schwarzmüller nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za dotrzymanie udzielonych Schwarzmüller instrukcji wysyłkowych.
Schwarzmüller nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zepsucie, zaginięcie lub uszkodzenie przedmiotów należących do Zamawiającego, do których doszłoby w wyniku działania ognia, wody, włamania, kradzieży, splądrowania lub z przyczyn nieleżących po stronie Schwarzmüller.
W przypadku, gdy stroną umowy jest Schwarzmüller - Polska Sp. z o.o. (KRS 0000370208), strony wyłączają odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi.


XI. Odszkodowanie i odpowiedzialność za produkt

Poza zakresem stosowania przepisów o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu odpowiedzialność Schwarzmüller ogranicza się do rażącego niedbalstwa i działania umyślnego. Ciężar udowodnienia rażącej winy spoczywa na Kontrahencie. Wyklucza się odpowiedzialność na zwykłe zaniedbanie, rekompensatę za szkody wynikłe ze szkody bezpośredniej, szkody majątkowe, utracone oszczędności, utracone odsetki oraz szkody z tytułu roszczeń osób trzecich w stosunku do Kontrahenta a także szkody pośrednie. W przypadku opóźnienia dostawy ze strony Schwarzmüller, niezależnie od przyczyny, jako uzgodnione przyjmuje się wykluczenie odpowiedzialności – za wyjątkiem rażącej winy – z tytułu wszelkich roszczeń o odszkodowanie i jakichkolwiek innych roszczeń względem Schwarzmüller.
Przedmiot sprzedaży zapewnia jedynie takie bezpieczeństwo, jakiego można oczekiwać na podstawie przepisów o rejestracji pojazdów, instrukcji obsługi, przepisów dostarczającego zakładu odnośnie obchodzenia się z przedmiotem dostawy (instrukcja obsługi) – w szczególności pod kątem obowiązkowych badań –  oraz na podstawie innych przekazanych wskazówek.
Wyraźnie ustala się, że parametry podane w opisach dotyczących wydajności, mas, kosztów eksploatacji, prędkości itd. należy traktować jako wartości przybliżone i nie są one wiążące.
Do oceny wszelkich roszczeń o odszkodowanie bądź z tytułu gwarancji uprawniony jest Schwarzmüller lub jeden z jego autoryzowanych partnerów, który odtwarza dane konieczne do oceny takich roszczeń (np. dokonuje odczytów z elektronicznych rejestratorów danych). Kontrahent jest natomiast ze swojej strony zobowiązany do tolerowania wszelkich czynności sprawdzających.


XII. Ochrona danych

W  zakresie  poufności  przekazywanych  danych  obowiązują te same zasady, które regulują pozostałe stosunki handlowe stron umowy. Zgodnie z odpowiednimi krajowymi regulacjami Schwarzmüller zobowiązał swoich pracowników do zachowania poufności. Kontrahent wyraża zgodę, aby Schwarzmüller w ramach ich stosunku umownego gromadził, (automatycznie) przetwarzał, przekazywał i przechowywał wszystkie dane osobowe dotyczące Kontrahenta. Dane będą przetwarzane i przekazywane w celu obsługi zamówień. Dane mogą być wykorzystywane wyłącznie w tym celu. Dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania stosunku umownego a po jego zakończeniu przez ustawowy okres przechowywania, przez czas konieczny do dochodzenia lub obrony roszczeń. Konieczne jest przestrzeganie zasad prawidłowego przetwarzania i gromadzenia danych. Dane, które podlegają ustawom o ochronie danych, wymagają odpowiedniego traktowania.

Dane osobowe przetwarzane będą z uwzględnieniem zapisów ogólnego rozporządzenia WE o ochronie danych osobowych i regulacji ustawowych. Schwarzmüller jako podmiot odpowiedzialny, udziela Kontrahentowi w szczególności prawa do informacji, sprostowania i usunięcia danych osobowych oraz sprzeciwu odnośnie ich wykorzystywania. Jesteśmy dostępni pod adresem gdpr@schwarzmueller.com.  Dodatkowe informacje o prawie do ochrony danych osobowych i prawach osób, których dotyczą, dostępne są w oświadczeniu o ochronie danych osobowych, które można pobrać z naszej strony internetowej www.schwarzmueller.com.

Schwarzmüller nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wytyczne w zakresie danych osobowych i środki podejmowane przez osoby trzecie, których strony  internetowe lub funkcje mogą być dostępne za pośrednictwem linków z naszych stron lub aplikacji.


XIII. Ochrona własności i dóbr niematerialnych

Schwarzmüller zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszystkich składanych przez Schwarzmüller ofert i kosztorysów, udostępnianych ilustracji, planów, rysunków, norm, wykresów, grafik, fotografii, wyliczeń, prospektów, katalogów, modeli, narzędzi i innych dokumentów i środków pomocniczych takich jak znak towarowy – niezależnie czy to na nośnikach danych, w formie drukowanej czy w formie materiału do przygotowania lub oddania do druku - które zostały powierzone Kontrahentowi. Bez wyraźnej zgody Schwarzmüller zabrania się fizycznie i co do zawartości udostępniania bądź ujawniania jak też wykorzystywania czy powielania tych przedmiotów samodzielnie lub przez osoby trzecie. Na żądanie Schwarzmüller należy przedmioty te zwrócić Schwarzmüller w całości a ewentualne sporządzone kopie zniszczyć, o ile nie będą już potrzebne Kontrahentowi do prawidłowego prowadzenia działalności lub gdy negocjacje nie prowadzą do zawarcia umowy.


XIV. Postanowienia końcowe 

W przypadku, gdy stroną umowy jest Schwarzmüller - Polska Sp. z o.o. (KRS 0000370208), Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw podlegają prawu polskiemu. Wyłącza się stosowanie postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980r. Sądem właściwym dla rozpoznania sporów związanych z umową, której stroną jest Schwarzmüller - Polska Sp. z o.o. będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Schwarzmüller - Polska Sp. z o.o. Jeśli poszczególne części niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw są lub stałyby się nieskuteczne lub nieważne, nie narusza to pozostałych ich postanowień. Postanowienia, których to dotyczy, należy zastąpić takimi regulacjami, które najlepiej wypełniałyby pierwotnie założony cel.

Wersja z dnia 1.2.2022