VOP

Standardní prodejní a dodací podmínky specifické pro konkrétní zemi, které naleznete na konci tohoto textu, mají vždy přednost.

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

 
Obchodní firma Schwarzmüller s.r.o.
se sídlem Za Dálnicí 508, CZ-267 53 Žebrák, IČ 46885820, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C a vložce 73824,dále v textu označována jako „firma Schwarzmüller“ nebo jen „firma“.

Článek 1: Úvodní ustanovení
1.    Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré obchodní vztahy mezi firmou Schwarzmüller a zákazníkem, aplikují se na každou nabídku firmy zákazníkovi nebo smluvnímu partnerovi (dále jen „zákazník“), na všechna právní jednání a poskytování služeb firmou Schwarzmüller, tedy i na každou smlouvu, kterou firma se zákazníkem uzavře. Změny, dodatky nebo jiné obchodní podmínky zákazníka platí jen tehdy, jsou-li firmou Schwarzmüller písemně potvrzeny. Ve veškerých vztazích platí, že jakákoliv pasivita či mlčení firmy Schwarzmüller neznamená souhlas. Je-li v těchto všeobecných obchodních podmínkách nějaké ustanovení označeno jako zvláštní ujednání pro provádění oprav či úprav, pak takovéto ujednání neplatí pro provádění záručních oprav, není-li výslovně uvedeno jinak.

2.    V případě existence více různých znění všeobecných obchodních podmínek firmy platí pro daný smluvní vztah takové znění všeobecných obchodních podmínek, které bylo zákazníkem podepsáno; není-li žádné znění zákazníkem podepsáno, pak platí znění, které bylo k nabídce, smlouvě, objednávce či jinému obdobnému dokumentu připojeno. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nelze aplikovat, i pokud už mezi stranami existuje obchodní vztah, v jehož průběhu se smluvní strany výslovně dohodly na uplatňování všeobecných obchodních podmínek zákazníka nebo takové uplatnění vyplynulo z jejich jednání, nebo pokud se zákazník v průběhu poskytování služeb odkáže na své všeobecné obchodní podmínky nebo budou tyto podmínky jiným způsobem zmíněny a firma Schwarzmüller zařazení těchto podmínek znovu výslovně neodmítne. 

3.    Firma Schwarzmüller je členem skupiny Schwarzmüller, která sdružuje výrobní závody v Rakousku, Maďarsku, České republice a Německu (dále též „skupina Schwarzmüller“).
 
Článek 2: Uzavření smlouvy a její obsah
1.    Zákazník je vázán svou provedenou objednávkou až do jejího přijetí nebo odmítnutí firmou Schwarzmüller. 

2.    Smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky zákazníka, přijetím jím udělené zakázky, případně je uzavřena přímo kupní, nájemní či jiná smlouva; zpochybnění smlouvy z důvodu chyby je vyloučeno. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Nabídky poskytnuté zákazníkovi firmou nebo jejími obchodními zástupci nejsou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku. Totéž platí i pro nabídky uvedené na internetu, v prospektech, inzerátech či v jiných reklamních materiálech, ledaže by byly výslovně označeny jako závazné. Za chyby tisku a omyly nenese firma Schwarzmüller žádnou odpovědnost.  V případě, že firma Schwarzmüller z jakéhokoliv důvodu nepotvrdí objednávku zákazníka, nepřijme zakázku, případně neuzavře přímo kupní, nájemní nebo jinou smlouvu, má se za to, že nejedná nepoctivě. V takovém případě se tedy nejedná o porušení jakékoliv povinnosti firmy vč. předsmluvní odpovědnosti, a proto firma neodpovídá za jakoukoliv škodu zákazníka.  

3.    Zákazník výslovně uznává, že obsah smlouvy se řídí výhradně textem potvrzení objednávky, zakázkového listu nebo smlouvy uzavřené s firmou, pokud ve lhůtě do tří dnů od uzavření smlouvy nepožaduje od firmy provedení změny. Možnost změny smlouvy je však vyloučena v případě, že v této lhůtě již byla objednávka či zakázka firmou zpracována do stavu, který možnost změny znemožňuje. Nastane-li takový případ, firma o něm zákazníka neprodleně informuje.

4.    Další dodatečné změny smlouvy, které jsou však vždy zpoplatněny, platí pouze v případě, že jsou ze strany firmy písemně potvrzeny. Totéž platí pro zákazníkem požadované vlastnosti předmětu dodávky. Taktéž jakékoliv vedlejší ujednání k uzavřené smlouvě musí být učiněno písemně. Pokud dodatečná změna vyžaduje změnu v provedení předmětu dodávky v jakékoli podobě, není firma Schwarzmüller nadále vázána původním termínem dodání; firma Schwarzmüller písemně oznámí nový termín dodání, neoznámí-li firma Schwarzmüller nový termín, původní termín se přiměřené prodlužuje (termíny dodání viz čl. 7 těchto všeobecných obchodních podmínek).

5.    Zákazník může po prokazatelném předchozím souhlasu firmy uzavřenou smlouvu (potvrzenou objednávku, zakázku apod.) zrušit zaplacením odstupného ve výši 15 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH. Zákazník je v takovém případě povinen o tomto svém úmyslu firmu Schwarzmüller písemně (popř. e-mailem) informovat, kdy za žádost o zrušení smlouvy dle tohoto bodu se považuje jakékoliv sdělení zákazníka, z něhož bude vyplývat, že zákazník neodebere objednané zboží ve stanoveném termínu. V případě souhlasu firmy je smlouva poté zrušena až okamžikem doručení souhlasu firmy zákazníkovi. Povinnost zaplatit odstupné zrušením smlouvy nezaniká. Právo zrušit smlouvu zaplacením odstupného má i strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

6.    Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo konstrukčních a tvarových změn v průběhu dodací lhůty. Údaje v popisech předmětů dodávky týkající se výkonů, hmotností, provozních charakteristik, provozních nákladů, rychlosti apod. je třeba považovat za přibližné a jsou nezávazné.

7.    Zvláštní ujednání pro provádění oprav či úprav vozidel nebo jejich částí (dále jen „oprava“): Objednávku provádí obvykle zaměstnanec zákazníka či jiná osoba, která je řidičem či spolujezdcem vozidla přistavovaného k opravě, popř. osoba, která je účastna předání vozidla nebo dílu k opravě (dále jen „zaměstnanec zákazníka“). Zaměstnanec zákazníka je oprávněn za zákazníka uzavřít i smlouvu (podepsat potvrzení zakázky) a rovněž je oprávněn za zákazníka převzít opravu (např. převzetím opraveného vozidla). Není-li písemné potvrzení objednávky (potvrzení zakázky), je smlouva uzavřena okamžikem započetí opravy firmou Schwarzmüller. Změny díla (sjednané opravy) je možno provádět i telefonicky nebo e-mailem.

Článek 3: Ceny
1.    Firma Schwarzmüller uvádí cenu pro své zákazníky jako tzv. čistou ("netto") od firmy Schwarzmüller (ze závodu), bez daně z přidané hodnoty, bez dalších slev, bez dopravného, bez nákladů na balení, bez převozních nákladů, poštovného, cla, poplatků a jiných veřejných plateb, bez kasko-pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, případně jiného nutného pojištění či jiných nutných nákladů. V případě zahraničních zakázek platí ceny v měně, jež je uvedena ve smlouvě či potvrzení objednávky. 

2.    Pokud se u zboží a služeb, pro nějž je firmou Schwarzmüller veden oficiální ceník pro zákazníky (dostupný na provozovnách Schwarzmüller nebo na internetových stránkách skupiny Schwarzmüller), zvýší v době od uzavření smlouvy do dodávky cena v tomto ceníku, je firma Schwarzmüller oprávněna ke zvýšení ceny dohodnuté při uzavření smlouvy o částku odpovídající zvýšení ceny v ceníku za toto období. U ostatních druhů zboží a služeb platí cena dohodnutá v uzavřené smlouvě s tím, že firma Schwarzmüller je oprávněna k ní navíc účtovat nárůst svých nákladů v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou. V případě, že je část kupní ceny hrazena tzv. protiúčtem (prostřednictvím použitého vozidla) a v době od uzavření smlouvy do převzetí použitého vozidla dojde ke snížení jeho hodnoty, či dokonce k poškození, je rozhodující hodnota stanovená ke dni převzetí použitého vozidla firmou Schwarzmüller. 

3.    Každý zákazník je povinen s cenou uhradit i daň z přidané hodnoty. To neplatí pouze v případě, kdy zákazník včas, tj. nejpozději ke dni fakturace, předloží firmě dokument, prokazující osvobození plnění od daně z přidané hodnoty (např. vývozní doklad apod.). V případě dodávky uvnitř Společenství musí zákazník poskytnout své DIČ vydané v jiném členském státě. Nebude-li potřebný dokument ze strany zákazníka předložen nebo nebude-li sděleno platné DIČ, je na rozhodnutí firmy, zda bude zákazníkovi daň z přidané hodnoty fakturována a zákazník tak bude povinen ji zaplatit.

4.    Zákazník je povinen uhradit všechny vedlejší náklady spojené s uzavřením smlouvy mezi ním a firmou. Zejména jde o náklady spojené s poskytnutím úvěru, uzavřením leasingové smlouvy, zajištěním pohledávek ze smlouvy, poplatky, úroky apod.

5.    Smluvně sjednané ceny mohou být firmou Schwarzmüller jednostranně upraveny ve smyslu odst. 2 věty druhé tohoto článku 3, pokud od uzavření smlouvy dojde ke změnám ve výši alespoň 2 % u kterýchkoliv jednotlivých složek nákladů, jako jsou především (a) mzdové náklady podle zákona, nařízení, kolektivní smlouvy, podnikových dohod nebo podle skutečné výše mzdových nákladů firmy Schwarzmüller, nebo (b) jiné nákladové faktory relevantní pro výrobu a dodání zboží nebo poskytování služeb, jako jsou náklady na materiál (jejich zvýšení např. v důsledku změn cen surovin na národním nebo světovém trhu, změn příslušných směnných kurzů, změn cen dodavatelů, popř. změn samotných dodavatelů, změn dopravních nákladů atd.), náklady na služby, náklady na energie, změna daní a poplatků apod.

6.    Zvláštní ujednání pro provádění oprav: Zákazník souhlasí s tím, že celková cena za opravu bude určena firmou Schwarzmüller dodatečně po provedení opravy tak, že bude tvořena součtem ceny za dodané náhradní díly a ceny za provedené práce. Ceny náhradních dílů a ceny práce jsou stanoveny v aktuálně (ke dni provádění opravy) platném ceníku, se kterým se může zákazník seznámit u kteréhokoli z přijímacích techniků. Není-li cena dílu uvedena v ceníku, pak bude cena dílu zkalkulována firmou Schwarzmüller, a to dle ceny od dodavatele dílu nebo dle výše nákladů na výrobu dílu u firmy Schwarzmüller, vždy s připočtením obvyklé marže. Ceny jsou v cenících a v kalkulacích uvedeny bez daně z přidané hodnoty, která bude k výsledné ceně připočtena.

Článek 4: Platební podmínky
1.    Zákazník je povinen firmě Schwarzmüller zaplatit ve stanovené lhůtě splatnosti úplatu, k níž byl vyzván fakturou firmy, ledaže bude písemně mezi ním a firmou ujednáno něco jiného. Všechny úhrady plateb musí proběhnout bez započtení výloh (poplatků) a srážek.

2.    V případě prodlení s úhradou svého peněžitého dluhu je zákazník povinen firmě Schwarzmüller uhradit smluvní úrok z prodlení. Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o devět procentních bodů. V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží a služeb, které bude delší než 14 kalendářních dnů, je zákazník povinen nahradit tím způsobené výdaje a náklady.

3.    Firma Schwarzmüller může odmítnout platby šekem nebo směnkou bez udání důvodu. Šeky a směnky se přijímají jen po zvláštní dohodě a jen k dílčí platbě, nikoliv místo celého plnění. Diskontní výlohy a náklady inkasa vždy nese zákazník. 

4.    V případě úhrady dluhu zákazníka ve splátkách dohodnutých mezi ním a firmou Schwarzmüller, je v případě, že zákazník nezaplatí řádně a včas některou ze splátek, firma Schwarzmüller oprávněna žádat vyrovnání celé pohledávky. Oprávnění žádat vyrovnání celé pohledávky může být uplatněno kdykoli poté, kdy mohlo být uplatněno poprvé (uplatnění práva není omezeno splatností nejblíže příští splátky ani jinou lhůtou). Firma Schwarzmüller má právo od smlouvy uzavřené se zákazníkem odstoupit v případě, pokud ji zákazník v části dohody o splátkách porušil, a to bez stanovení další dodatečné lhůty.

5.    Zákazník není oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku na pohledávku firmy vůči firmě Schwarzmüller. Zadržovací právo zákazníka je vyloučeno; zákazník není oprávněn odmítnout jakoukoli platbu z důvodu vadného plnění, případných záručních nároků nebo jiných protipohledávek zákazníka jakéhokoli druhu. Případné reklamační nároky zákazníka nemají vliv na povinnost zákazníka platit faktury vystavené firmou Schwarzmüller (neopravňují zákazníka k pozdržení jeho plateb).

6.    Více zákazníků odpovídá společně a nerozdílně.

7.    Veškeré platby je nutné provádět pouze firmě Schwarzmüller nebo jí výslovně zmocněnému zástupci. Firma Schwarzmüller je však oprávněna postoupit pohledávky vůči zákazníkovi, a to zcela nebo zčásti.

8.    Veškeré platby zákazníka firmě budou započteny nejprve úroky a ostatní příslušenství pohledávky, potom na cenu za provedení oprav, dále na cenu náhradních dílů a nakonec na kupní cenu, neurčí-li firma Schwarzmüller jinak.

9.    Zvláštní ujednání pro provádění oprav: Nesdělí-li zákazník písemně firmě Schwarzmüller do pěti dnů od doručení faktury, že výše fakturované částky či splatnost neodpovídají dohodě stran, má se za to, že cena a splatnost odpovídají dohodnuté ceně a splatnosti.

Článek 5: Zadržovací právo
1.    Bez ohledu na další zákonná ustanovení nebo jiná ujednání má firma Schwarzmüller vůči zákazníkovi až do uspokojení všech nároků vyplývajících z existujícího obchodního vztahu zadržovací právo na všechny předměty, které mají být dodány zákazníkovi nebo které mu již byly vydány a ještě se nacházejí ve vlastnictví nebo držení firmy Schwarzmüller, resp. na předměty, které byly převedeny do vlastnictví firmy Schwarzmüller za účelem zajištění.

2.    Pro vyloučení pochybností se uvádí, že při provádění oprav, a to i oprav záručních, je firma Schwarzmüller oprávněna uplatnit zadržovací právo mimo jiné na vozidlo nebo díl, na němž byla provedena oprava, dokud zákazník neuhradí provedenou opravu, popř. jiné své závazky (na tomto či jiném vozidle nebo dílu) včetně příslušenství a případných smluvních pokut.

Článek 6: Výhrada vlastnického práva, postoupení práv
1.    Vlastnické právo ke zboží (v případě prodeje vozidel, prodeje náhradních dílů, příslušenství, provozních látek, provádění oprav apod.) přechází na zákazníka teprve úplným zaplacením kupní ceny včetně jejího příslušenství. Příslušenstvím kupní ceny se pro účely tohoto ustanovení rozumí všechny pohledávky vzniklé v souvislosti s předmětem koupě, tzn. např. i pohledávky vzniklé z titulu z nákladů soudního řízení a exekuce, nákladů na přistavení, nákladů na seřízení, nákladů na pojištění apod.

2.    Firma Schwarzmüller je oprávněna na předmět koupě, který se nestal ještě vlastnictvím zákazníka, vyznačit své vlastnictví a zákazník jí to musí umožnit. Zákazník je povinen firmě předat technický průkaz vozidla (předmětu koupě) nebo strpět jeho zadržení po celou dobu, kdy předmět koupě bude ve vlastnictví firmy.

3.    V případě, kdy se zákazník dozví o tom, že hrozí nebezpečí, že by se předmět koupě, který je dosud ve vlastnictví firmy, mohl stát předmětem nároků či práv třetích osob, musí o tom firmu neprodleně písemně doporučeným dopisem vyrozumět. Po celou dobu, kdy je předmět koupě nebo nájmu ve vlastnictví firmy, není zákazník bez písemného souhlasu firmy oprávněn přenechat předmět koupě či nájmu třetí osobě, prodat jej, zastavit nebo jinak zatěžovat. Během této doby je zákazník rovněž povinen neprodleně písemně vyrozumět firmu o změně svého bydliště, sídla nebo stanoviště předmětu koupě či nájmu a dále též o případné zástavě předmětu koupě.

4.    Až do doby přechodu vlastnictví předmětu koupě, po celou dobu nájmu či nájmu s následnou koupí na zákazníka je tento povinen na výzvu firmy pojistit předmět koupě na plnou hodnotu vůči všem rizikům včetně ohně, povodně, poškození, zničení či ztráty a pojistku vinkulovat ve prospěch firmy. To neplatí v případě, kdy je uzavření takové pojistky mezi firmou a zákazníkem písemně dohodnuto jinak.

5.      Zákazník je až do doby přechodu vlastnictví povinen na své náklady předmět koupě, nájmu či nájmu s následnou koupí udržovat v řádném stavu, provádět řádně běžnou údržbu a nechat provést případné nutné opravy v dílnách firmy Schwarzmüller nebo v dílnách firmou autorizovaných nebo určených.

6.    Při neplnění smluvních povinností zákazníkem je firma Schwarzmüller oprávněna uplatnit svá práva, tedy zejména odejmout předmět koupě či nájmu, a to i bez soudního řízení (tzv. svépomoc). Odejmutí je zajištění předmětu koupě či nájmu, není odstoupením od smlouvy, ledaže by v konkrétním případě firma Schwarzmüller sdělila něco jiného. Z takového odejmutí nevznikají zákazníkovi žádné nároky na náhradu škody či jiné nároky vůči firmě Schwarzmüller, resp. se zákazník jakýchkoliv nároků na náhradu škody či jiných nároků vzdává. Zákazník se v případě odejmutí výslovně vzdává i případných nároků vyplývajících ze zákazníkem (či třetí osobou) provedeného zhodnocení předmětu koupě či nájmu.

7.    Při odebrání předmětu smlouvy je zákazník srozuměn s tím, že časová hodnota vozidla bude stanovena odbornou institucí, firmou nebo soudním znalcem z oboru vozidel, které firma Schwarzmüller nebo její zmocněnec určí. Bude-li nutné zpeněžení předmětu smlouvy, bude výtěžek z prodeje započten po odečtení vzniklých nákladů jako např. poplatků, provizí, oprav atd. na pohledávku firmy Schwarzmüller.

8.    Pokud vzniknou v důsledku jednání zákazníka v rozporu se smlouvou pohledávky zákazníka vůči třetím osobám, postupuje zákazník tyto své pohledávky již nyní společnosti Schwarzmüller. Pokud bude předmět koupě před zaplacením dále prodán, postupuje zákazník již nyní svá práva vyplývající z tohoto prodeje (pohledávky vyplývající z kupní ceny, výhrady vlastnictví atd.) vůči třetí osobě (dlužníkovi) firmě Schwarzmüller. Firma Schwarzmüller s takovýmito postoupeními budoucích pohledávek souhlasí. O vzniku pohledávek a tomto postoupení musí být informována jak třetí osoba (dlužník), tak i firma Schwarzmüller.

Článek 7: Dodávka
1.    Dodací lhůty, pokud nejsou výslovně dohodnuty na pevný termín a nejsou výslovně označeny jako závazné, jsou přibližné. Pokud jsou překročeny o více než tři měsíce, může zákazník odstoupit od smlouvy, není-li zákazník sám v prodlení s plněním jakékoli povinnosti a pokud poskytl firmě Schwarzmüller ještě přiměřenou dodatečnou lhůtu ke splnění. Další nároky jsou vyloučeny a zákazník se vzdává práva na náhradu škody.

2.    Zákazník je povinen od firmy předmět dodávky (koupě či nájmu, vozidla či dílu po opravě apod.) převzít (z firmy Schwarzmüller nebo z odběrného místa, které určí firma Schwarzmüller) do 14 dnů od oznámení o dokončení předmětu dodávky, a to i za situace, kdy je předmět dodávky dokončen před sjednanou dodací lhůtou. Pokud nepřevezme předmět dodávky v určené lhůtě, má firma nárok na paušální poplatek za stání ve výši 200,- Kč za každý den (tím není dotčeno právo požadovat náhradu škody), dále nárok na úhradu nákladů spojených s jeho uložením, dále má právo odstoupit od smlouvy, právo na smluvní pokutu za porušení smlouvy a další práva dle článku 9, odstavce 2 těchto podmínek. Má se za to, že firma Schwarzmüller splnila své závazky ze smlouvy vždy, když byl předmět plnění dán k dispozici k odběru v souladu se smlouvou a zákazník byl o tom informován prostřednictvím oznámení o splnění.

3.    Dodací lhůta začíná běžet uzavřením smlouvy a dohody o druhu provedení předmětu koupě nebo služeb, a to za předpokladu přesného dodržení dohodnutých platebních podmínek; dodací lhůta však nezačne běžet dříve, než okamžikem nabytí účinnosti smlouvy. Bude-li před expedicí zákazníkem požadováno v kterémkoliv bodě dohody jiné provedení předmětu dodávky a tato změna bude firmou Schwarzmüller akceptována, dohodnutý termín dodávky se úměrně posouvá. Pokud je zákazník v prodlení s jakoukoli platbou nebo jinou povinností, je firma Schwarzmüller oprávněna stanovit novou dodací lhůtu.

4.    Firma Schwarzmüller není povinna plnit své závazky vyplývající ze smlouvy uzavřené se zákazníkem, pokud jí v tom zabrání událost vyšší moci. Za událost vyšší moci se pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek považuje jakákoli událost, kterou firma Schwarzmüller nemůže ovlivnit, a to i v případě, že taková událost byla předvídatelná již v době uzavření smlouvy, a brání firmě Schwarzmüller v plnění smlouvy trvale nebo dočasně, po nepředvídatelnou dobu. To zahrnuje mimo jiné i změnu zákonů a předpisů platných pro kterýkoli výrobní závod skupiny Schwarzmüller, jakož i jiné události vyšší moci, jako jsou např. válka, epidemie, stávky, odstávky závodů, provozní poruchy, výluky, úplné i částečné zastavení práce kterékoli závodu skupiny Schwarzmüller z jakýchkoliv důvodů, vznik podobných situací u jejích dodavatelů atd., která postihuje firmu Schwarzmüller, dodavatele firmy Schwarzmüller nebo třetí strany najaté firmou Schwarzmüller, jakož i úřední opatření či nařízení v souvislosti s událostmi vyšší moci nebo jiných mimořádných situací. Za všechny případy vyšší moci, firma Schwarzmüller neodpovídá. Pokud je firmě Schwarzmüller znemožněno splnit své závazky včas z důvodu vyšší moci, prodlužuje se dodací lhůta v každém případě o dobu, po kterou je firmě Schwarzmüller přímo nebo nepřímo znemožněno plnit své závazky z důvodu vyšší moci. Pokud je firmě Schwarzmüller trvale znemožněno plnit své závazky z důvodu vyšší moci, smlouva zaniká. Firma Schwarzmüller o tom informuje zákazníka. Pokud firma Schwarzmüller v době výskytu vyšší moci již částečně splnila své závazky nebo pokud firma Schwarzmüller může své závazky splnit pouze částečně, je firma Schwarzmüller oprávněna vystavit samostatnou fakturu za již poskytnuté plnění nebo za tu část, kterou firma Schwarzmüller může poskytnout, kterou je zákazník povinen uhradit. V případě, že nastane událost vyšší moci dle těchto všeobecných obchodních podmínek, řeší se též podle právních předpisů jako okolnosti vylučující odpovědnost, nestanoví-li tyto všeobecné obchodní podmínky jinak.

5.    Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat platbu předem, jsou-li jí po potvrzení objednávky či uzavření smlouvy nebo přijetí zakázky a před expedicí známy takové okolnosti hospodářských poměrů zákazníka, z nichž lze usuzovat, že nároky firmy Schwarzmüller nebudou dostatečně zajištěny.


Článek 8: Přechod nebezpečí škody na předmětu dodávky
1.    Nebezpečí škody na předmětu dodávky (nebezpečí úplného či částečného zániku a zhoršení, ztráty, poškození, zmizení nebo zabavení) přechází na zákazníka následujícím okamžikem, a to tím, který nastane dříve:

 • okamžikem převzetí předmětu dodávky od firmy (zákazníkem nebo jím označenou nebo zplnomocněnou třetí osobou),
 • oznámením o dokončení předmětu dodávky (tedy okamžikem, kdy firma zákazníkovi umožní s předmětem nakládat a zákazník byl o této skutečnosti informován)
 • předáním předmětu prvnímu dopravci za účelem jeho přepravy k zákazníkovi, a to bez ohledu na to, kdo přepravu provádí

Článek 9: Předání, porušení smlouvy
1.    Zákazník, popř. jím pověřená třetí osoba může během osmi dnů po vyrozumění Tento o dokončení předmětu dodání tento zkontrolovat na dohodnutém místě; nejpozději musí zákazník provést kontrolu při převzetí předmětu plnění. V případě servisních a opravárenských prací musí být dílo převzato ihned po dokončení (ihned po oznámení o dokončení) a kontrola musí být provedena ihned po předání. Právo kontroly zaniká, nebude-li kontrola během udané doby provedena nebo bude-li zakázka předána k expedici. Předmět dodávky se pak považuje vydáním zákazníkovi nebo jeho zmocněnci za převzatý a řádně dodaný. Zjevné vady musí písemně oznámeny ihned po kontrole; v případě dodávky prostřednictvím dopravce je pro okamžiku vzniku povinnosti oznámit vady rozhodující předání dopravci, zákazník je tedy v takovémto případě povinen provést kontrolu předmětu dodání nejpozději při předání dopravci. Ostatní vady musí být písemně oznámeny doporučeným dopisem nejpozději do osmi dnů po přechodu nebezpečí škody na zákazníka; zákazník je povinen prokázat, že reklamovaná vada existovala již v době předání. Pokud nejsou ze strany zákazníka splněny výše uvedené povinnosti, ztrácí své nároky (zejm. z odpovědnosti za vady, na náhradu škody, následné škody způsobené vadou apod.), resp. zákazník se svých nároků pro tento případ vzdává. Jakékoliv záruční vady je zákazník povinen též oznámit písemně doporučeným dopisem ihned po jejich zjištění. Nároky zákazníka ze záruky jsou zachovány pouze v případě, že se v plném rozsahu řídí všemi předpisy a doporučeními firmy Schwarzmüller, a to zejména ve vztahu k zacházením se zbožím, a že je zboží řádně používáno a skladováno. Splnění výše uvedených povinností je povinen prokázat zákazník. V případě nedodržení předpisů a doporučení firmy Schwarzmüller týkajících se mj. manipulace, správného používání a skladování předmětu plnění se má za to, že toto nedodržení je v příčinné souvislosti s tvrzenou vadou. Případnou neexistenci příčinné souvislosti musí prokázat zákazník. Pokud zákazník nesplní všechny výše uvedené povinnosti, ztrácí své nároky ze záruky, resp. zákazník se svých nároků ze záruky pro tento případ vzdává.

2.    V případě, že firma Schwarzmüller uzavřela se zákazníkem smluvní vztah a zákazník je se splněním kteréhokoliv ze svých smluvních povinností nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek v prodlení delším než 14 dnů, je firma Schwarzmüller oprávněna od této smlouvy odstoupit. Zákazník je po takovém oznámení firmy povinen neprodleně vrátit případně užívané/á vozidlo/a.  Je-li zákazník se splněním kteréhokoliv ze svých smluvních povinností nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek v prodlení delším než 14 dnů, je povinen za toto porušení zaplatit firmě smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH. Dále je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH za každý den prodlení své platby. Kromě práva na jakoukoli smluvní pokutu má firma Schwarzmüller vůči zákazníkovi právo na náhradu škody (mj. i provize obchodního zástupce – zákazník je povinen uhradit veškerou provizi, kterou firma Schwarzmüller skutečně vyplatila obchodnímu zástupci společnosti Schwarzmüller; zákazník není oprávněn namítat, že provize nemusela být vyplacena z důvodu jeho odstoupení od smlouvy). Právo na náhradu škody a na smluvní pokutu nezaniká odstoupením od smlouvy. Zákazník prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty považuje za přiměřené a vzdává se práva domáhat jejich snížení u soudu.

3.    Dodané náhradní díly může firma Schwarzmüller převzít zpět, bude-li jí do 14-ti kalendářních dnů po dodání doručeno zdůvodnění tohoto vrácení. S vrácením náhradních dílů zpět musí firma Schwarzmüller výslovně souhlasit (tzn., že firma Schwarzmüller může toto vrácení potvrdit nebo odmítnout). Vracet lze zásadně pouze nové a nepoškozené díly. Zákazník vrací náhradní díly na vlastní náklady a riziko a obdrží za to od společnosti Schwarzmüller dobropis. Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo zkrátit dobropis o 10 % účtované ceny k započtení svých režijních nákladů a správních poplatků, event. nákladů a poplatků svého zástupce. Díly, které byly vyrobeny na přání zákazníka ve zvláštním provedení, nelze přijmout zpět.

4.    Vznikne-li firmě Schwarzmüller právo odstoupit od smlouvy se zákazníkem, nemusí být od smlouvy odstoupeno bez zbytečného odkladu, ale ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.

5.    Zvláštní ujednání pro provádění oprav: Nesdělí-li zákazník firmě Schwarzmüller při převzetí opraveného vozidla (opraveného dílu), že oprava má konkrétně určené vady, má se za to, že oprava byla řádně provedena a zákazníkem v pořádku (bez vad) převzata.

Článek 10: Záruka a odpovědnost
1.    Firma Schwarzmüller odpovídá za případné vady výrobků skupiny Schwarzmüller a poskytuje záruku pouze zákazníkovi – tj. prvnímu kupujícímu (dále jen „kupující“), za předpokladu plnění jeho platebních povinností, a to jen za materiál a práci skupiny Schwarzmüller u přípojných vozidel, nástaveb a speciálních vozidel skupiny Schwarzmüller (dále jen „vady výrobku“ nebo „vady“), a to od okamžiku přechodu nebezpečí škody do ujetí 250.000 km nebo do uplynutí dvou let (podle toho, který interval dříve nastane); kupující je zároveň povinen vytknout vady ve lhůtách dle ust. § 1921 a § 2112 občanského zákoníku. Po ujetí 250.000 km nebo po uplynutí dvou let od okamžiku přechodu nebezpečí škody jsou veškeré nároky z odpovědnosti za vady či záruky vyloučeny. Pokud byly firmou Schwarzmüller poskytnuty dodatečné, tj. výše uvedené limity překračující „záruční balíčky“, platí smluvní ujednání vztahující se k těmto balíčkům. Pokud je v rámci záruky nebo odpovědnosti za vady dodán díl/náhradní díl, jakož i provedena oprava, pak pro odpovědnost za vady a pro záruku na tyto díly/náhradní díly a opravy platí podmínky a omezení uvedené v těchto všeobecných obchodních podmínkách s tím, že záruční doba na dodané díly/náhradní díly a provedené opravy končí ve stejný okamžik jako původní záruční doba na celý předmět dodávky dle původní smlouvy.

2.    Pro případný nárok zákazníka z titulu odpovědnosti za vady či záruky musí být splněna podmínka provedení první servisní prohlídky po uplynutí 5 týdnů nebo ujetí maximálně 10.000 km ode dne přechodu nebezpečí škody, podle toho, co nastane dříve. První servisní prohlídka může být vykonána pouze autorizovaným odborným personálem. Zkušební úkony a úkony údržby v rámci této první servisní prohlídky jsou uvedeny v servisním sešitu. Pro případný nárok zákazníka z titulu odpovědnosti za vady či záruky musí být dále splněna podmínka ročních servisních prohlídek. Roční servisní interval představuje doba 12 měsíců nebo ujetí 125.000 km od okamžiku přechodu nebezpečí škody, podle toho, co nastane dříve. Tolerance pro tuto roční servisní prohlídku činí 3 měsíce nebo ujetou vzdálenost 30.000 km. Tolerance nesmí být převáděna na následující rok. Tato tolerance neplatí pro první servisní prohlídku (5 týdnů resp. 10.000 km). Roční servisní prohlídka smí být prováděna jen autorizovanou opravnou Schwarzmüller.  
Všechny díly podléhající opotřebení musí být kontrolovány a udržovány, popř. demontovány a odděleně ošetřovány způsobem odpovídajícím jejich stavu a dle potřeby vyměňovány. Je povoleno používat pouze originální náhradní díly. Každé použití neoriginálních náhradních dílů, jakož i z tohoto titulu vzniklé škody, bude považováno jako neodborné provedení opravy a výměna dílu, popř. oprava následných vad jde k tíži zákazníka.      

3.    Nárok z odpovědnosti za vady či ze záruky musí být uplatněn v autorizované opravně Schwarzmüller nejdéle do 8 dnů poté, co vadu zjistil nebo ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, za předpokladu, že jde prokazatelně o vady konstrukce nebo materiálu skupiny Schwarzmüller nebo výroby skupiny Schwarzmüller a že nejde o přirozené opotřebení. Zákazník je povinen prokázat, že jde o nárok z odpovědnosti za vady či ze záruky poskytnuté firmou. Při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady či ze záruky je vždy bezpodmínečně třeba předložit servisní sešit vozidla. Záruka, popř. odpovědnost za vady bude podle volby fy. Schwarzmüller vyřízena buď opravou, odesláním dílů (tam i zpět) nebo jejich náhradou na náklady a riziko zákazníka. V případě uznaného reklamačního nároku bude nahrazen jen vadný materiál. Náklady na platy a náklady na montáž a demontáž, popř. dopravu, jdou k tíži zákazníka. Díly vyměněné nebo odstraněné v průběhu záruky se stávají majetkem společnosti Schwarzmüller. Za díly a části, které skupina Schwarzmüller sama nevyrábí, odpovědnost za vady či záruku nenese. Firma je však připravena nároky kupujícího v těchto případech dále postoupit výrobci k příslušnému řízení. Při rozbití skla se neposkytuje náhrada (tzn., že na sklo se záruka neposkytuje).

4.    Z hlediska nároků na lakování se omezuje odpovědnost za vady a záruka pouze na takové součásti vozidla, u nichž vady laku vznikly výlučně v důsledku vady materiálu skupiny Schwarzmüller nebo výroby skupiny Schwarzmüller.

6.    Právo kupujícího uplatnit nároky z odpovědnosti za vady výrobku či ze záruky zaniká, nedodrží-li kupující předpisy prodávajícího o zacházení s vozidlem (návod k obsluze, servisní návod, návody k použití částí vozidel nebo nástaveb, doplňková dokumentace, servisní sešit) a zvláště když nenechá provést předepsané kontroly, uvedené ve vydaných servisních návodech či návodech k obsluze dodavatelských firem. Splnění výše uvedených podmínek je zákazník povinen prokázat.
Odpovědnost za vady výrobku či za záruku je vyloučena, zejména pokud:

 • byly porušeny pokyny v provozním návodu či servisním sešitu vozidla nebo v další dokumentaci,
 • nebylo vozidlo provozováno v souladu se svým určením (tj. předepsaným nebo obvyklým způsobem používání),
 • dojde k překročení přípustné celkové hmotnosti, nápravového tlaku, užitečné hmotnosti vozidla, k překročení užitečné hmotnosti podvozku, nosnosti náprav,
 • kupující ponechá vadné vozidlo v provozu a závadu neohlásí nejpozději ve lhůtě 8 dní po zjištění/možném zjištění,
 • nebyla provedena první servisní prohlídka,
 • bylo vozidlo v průběhu prvních dvou měsíců čištěno parním nebo vysokotlakým čisticím přístrojem,
 • nebyla provedena pravidelná roční servisní prohlídka,
 • servisní nebo údržbářské práce nebyly provedeny autorizovanou osobou,
 • servisní opatření nebyla zaznamenána v servisním sešitu,
 • na dané období nebyl poskytnut žádný odpovídající „záruční balíček“,
 • bylo vozidlo pozměněno neautorizovanou osobou nebo byl použit neoriginální náhradní díl nebo byly na vozidle provedeny nepovolené úpravy,
 • byly vozidlem přepravovány agresivní látky a látky poškozující lak (např. kyseliny, louhy apod., ale i přírodní látky poškozující lak) bez písemného souhlasu firmy Schwarzmüller

Pro posouzení, zda některá ze shora uvedených skutečností u výrobku mohla nastat, popř. k posouzení nároků na náhradu škody či nároků z titulu odpovědnosti za vady, popř. i jiných nároků, je firma (popř. její smluvní partner či jiná zmocněná osoba) oprávněna z vozidla nebo jeho příslušenství přímo získat, vyhodnotit a za tímto účelem použít provozní údaje obsažené např. v elektronické řídicí jednotce brzdové soustavy či v jiném registračním zařízení, které je součástí vozidla nebo jeho příslušenství, a zákazník se zavazuje, že strpí veškerá tato opatření a úkony.

7.    Na ojetá vozidla se odpovědnost za vady a záruka neposkytuje. Neposkytuje se náhrada přímé ani nepřímé škody, resp. se zákazník jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává. 

8.    V případě jakéhokoliv uplatnění odpovědnosti za vady či záruky u firmy Schwarzmüller nemá zákazník nárok na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny. V takovém případě se též neposkytuje náhrada přímé nebo nepřímé škody a zákazník se pro tyto případy práva na náhradu škody vzdává.

9.    Na poškození vzniklé v důsledku úmyslu nebo nedbalosti, neodborného zacházení, nesprávné manipulace nebo havárie a na běžné opotřebení se odpovědnost za vady či záruka nevztahuje.

10.    Za úpravy vozidla provedené na výslovné přání zákazníka nenese firma Schwarzmüller žádnou odpovědnost, stejně tak nenese firma Schwarzmüller odpovědnost za vady a za škody vzniklé v důsledku takovýchto úprav, resp. zákazník se v těchto případech jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává. 

11.    Stanoví-li tyto VOP nebo uzavřená smlouva, že zákazník nemá právo na náhradu škody nebo že nemá právo z odpovědnosti za vady nebo ze záruky nebo nesplňuje-li zákazník podmínky pro vznik práva z odpovědnosti za vady a ze záruky dle těchto VOP nebo uzavřené smlouvy, zákazník se těchto práv na náhradu škody a práv z odpovědnosti za vady a ze záruky vzdává a tato práva mu nepřísluší. 

12.    V případě následného prodeje třetí osobě (nebo jiného převodu či přechodu vlastnictví předmětu koupě na třetí osobu) v době platnosti odpovědnosti za vady či záruky tato odpovědnost či záruka zaniká (tzn., že odpovědnost či záruka nepřechází na třetí osoby).

13.    V případě, že se zákazníkem byla sjednána prodloužená záruka, pak platí, že pro nároky zákazníka z titulu prodloužené záruky musí být splněny všechny podmínky, které musí zákazník plnit u standardní záruky, tj. zákazník musí mimo jiné přesně dodržovat předepsané intervaly servisu a údržby a další podmínky údržby a prokázat to předložením vyplněného servisního sešitu.

14.    Zvláštní ujednání pro provádění oprav: Není-li výslovně písemně sjednáno se zákazníkem něco jiného, na opravy provedené firmou Schwarzmüller či autorizovanými opravnami Schwarzmüller neposkytuje firma Schwarzmüller žádnou záruku. Dále se pro vyloučení pochybností uvádí, že i u provádění oprav platí, že za díly a části, které skupina Schwarzmüller sama nevyrábí, žádnou odpovědnost za vady nenese. Dále platí, že nejzazší lhůta pro vytknutí skrytých vad u oprav (týká se jen prokazatelných vad konstrukce, materiálu nebo práce firmy Schwarzmüller při opravách) činí 6 měsíců od převzetí opravy; lhůta pro vytknutí zjevných vad je uvedena v článku 9 odst. 1. Zákazník tedy u oprav nemá práva z odpovědnosti za vady, mimo práv uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách, a rovněž nemá práva ze záruky.

Článek 11: Náhrada škody
1.    Schwarzmüller neručí za dodržení přepravních pravidel, udělených mu smluvním partnerem v případě požadovaného odeslání dílu na vlastní nebezpečí ze závodu.

2.    Za ztrátu, zničení nebo poškození všech předmětů zákazníka vzniklé z titulu ohně, vody, vloupání, krádeže, vandalismu nebo dalších příčin, které firma Schwarzmüller nezavinila, nenese odpovědnost. Neposkytuje se náhrada přímé ani nepřímé škody, resp. se zákazník jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává.  

3.    Předmět koupě nabízí pouze tu bezpečnost, kterou je možné očekávat na základě licenčních předpisů, návodů k obsluze, předpisů dodavatelů o manipulaci s předmětem dodání (návody k obsluze, servisní návody, návody k použití částí vozidel nebo nástaveb, doplňková dokumentace, servisní sešity apod.), to vše i s ohledem na předepsané kontroly a další dané pokyny. Zákazník se vzdává svých práv na náhradu škody.

4.    Firma Schwarzmüller odpovídá za veškeré škody pouze v případě zjevné hrubé nedbalosti a úmyslu. Důkazní břemeno existence zjevné hrubé nedbalosti nebo úmyslu nese zákazník.

5.    Odpovědnost firmy Schwarzmüller za jakékoli následné škody, finanční ztráty, ušlý zisk, ztráty úroků a škody z nároků třetích osob vůči zákazníkovi, jakož i nepřímé škody jsou vyloučeny; zákazník ani žádná třetí osoba nemají právo na náhradu takovýchto škod.

Článek 12: Ochrana dat
1.    Důvěrnost předávaných dat (osobních údajů) se řídí stejnými zásadami jako ostatní obchodní transakce smluvních stran. Společnost Schwarzmüller s.r.o., IČ 468 85 820, se sídlem Žebrák, Za Dálnicí 508, okres Beroun, PSČ 267 53, jako správce osobních údajů zavázala své zaměstnance k utajení zpracovávaných osobních údajů v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy. Smluvní strana bere na vědomí, že v rámci smluvního vztahu mohou být zpracovány (tj. shromážděny, předávány a uchovávány, automatizovány) osobní údaje, které se jí týkají. Účelem zpracování dat (osobních údajů) je zejména poskytování plnění dle smlouvy či zpracování objednávek. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu splnění smlouvy. V rozsahu nezbytném pro výrobu, a tedy pro plnění smlouvy, budou osobní údaje předávány následujícím společnostem Schwarzmüller: Schwarzmüller Kft. Maďarsko (Cg: 13-09-068664), Wilhelm Schwarzmüller GmbH (FN 364874), Schwarzmüller Deutschland GmbH (HRB9333), SCHWARZMÜLLER SR, s.r.o. Slovensko (31446175), Schwarzmüller Croatia d.o.o. Chorvatsko (MBS:080224831), Schwarzmϋller Polska Sp. z o.o. Polsko (KRS 0000370208), Schwarzmueller d.o.o. Dobanovci Srbsko a Černá Hora (17408780), Schwarzmüller Romania SRL Rumunsko (RO 14835621), Schwarzmueller Ukraine GmbH Ukrajina (33296133), Schwarzmueller Bulgaria OOD Bulharsko (EIK175119877), Schwarzmüller BH d.o.o. Bosna a Hercegovina (65-01-1099-12). Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po jeho skončení například v zákonné lhůtě pro uchovávání (archivaci), při uplatnění nároků nebo bránění se nárokům. Ze strany Schwarzmüller budou dodržovány zásady správného zpracování a ukládání dat (osobních údajů). K údajům, na které se vztahují zákony o ochraně osobních údajů, bude firma Schwarzmüller přistupovat odpovídajícím způsobem.

2.    Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU a zákonnými ustanoveními vnitrostátních právních předpisů upravujících oblast ochrany osobních údajů. Schwarzmüller jako odpovědný subjekt uděluje zákazníkovi zejména právo na přístup a na informace týkající se jeho osobních údajů, na jejich opravu či doplnění, výmaz, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Zákazník má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě dotazů jsme na adrese gdpr@schwarzmueller.com. Další informace o právech na ochranu osobních údajů a právech subjektů údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, která jsou k dispozici na naší webové stránce www.schwarzmueller.com.

3.    Společnost Schwarzmüller nepřebírá žádnou odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů nebo činnosti třetích stran, jejichž stránky nebo funkce jsou přístupné prostřednictvím odkazů z jejích webových stránek nebo aplikací.

Článek 13: Ochrana duševního vlastnictví
1.    Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo vlastnictví a autorská a jiná práva ke všem materiálům, zejména ke všem firmou Schwarzmüller zajišťovaným nabídkám a předběžným rozpočtům nákladů, obrázkům daným k dispozici, plánům, výkresům, normám, diagramům, grafikám, fo-tografiím, výpočtům, prospektům, katalogům, modelům, nástrojům a dalším podkladům a pomůckám a značkám - ať je to na datových nosičích, v tištěné formě nebo jako materiál k přípravě tisku nebo tisku samém - které jsou přenechány zákazníkovi. Veškerá tato práva, jakož i práva k ochranným známkám a průmyslovým vzorům náleží firmě Schwarzmüller. Nic z výše uvedeného nesmí být bez výslovného předchozího písemného souhlasu firmy Schwarzmüller ani věcně ani obsahově zpřístupněno nebo oznámeno třetím osobám, ani samo používáno nebo rozmnožováno, a to ani třetími osobami. Na žádost firmy Schwarzmüller musí být všechny poskytnuté předměty či dokumenty kompletně vráceny firmě Schwarzmüller, a musí být zničeny případně vyhotovené kopie, pokud je již zákazník v řádném obchodním postupu nepotřebuje, nebo pokud jednání nevedou k uzavření smlouvy.

Článek 14: Závěrečná ustanovení, volba práva a příslušný soud
1.    Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravující práva a povinnosti těmito všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neřešené.

2.    Vztahují-li se dle textu těchto všeobecných obchodních podmínek určitá ujednání na práva a povinnosti smluvních stran pro případ uzavření kupní smlouvy, pak se tato ujednání použijí přiměřeně i na práva a povinnosti smluvních v případě opravy či úpravy vozidel nebo jejich části, popř. u nájmu. To neplatí, je-li z textu zřejmé, že se dané ujednání má uplatnit jen v případě uzavření kupní smlouvy. Pro smluvní vztahy týkající se provádění oprav platí (nad rámec ostatních ujednání) i zvláštní ujednání, které jsou uvedena u některých článků, přičemž tato zvláštní ujednání mají vždy přednost před ostatními obecnými ujednáními. 

3.    Pokud budou jednotlivé části těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné, neúčinné nebo zmatečné nebo pokud se neplatnými, neúčinnými či zmatečnými stanou, nebudou tím dotčena zbývající ustanovení. Příslušná zmatečná nebo neplatná ustanovení budou vykládána, popř. nahrazena takovými ustanoveními, která pokud možno co nejvíce splňují původně zamýšlený účel.

4.    Právní vztah mezi zákazníkem a firmou Schwarzmüller se bude řídit občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. V ostatním se pak bude řídit právním řádem České republiky. Zákazník a firma Schwarzmüller se zejména dohodli na vyloučení mezinárodních odkazových, resp. kolizních norem a úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Zákazník a firma Schwarzmüller se zároveň dohodli, že případné spory budou projednávat soudy České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem firmy Schwarzmüller.
    
Všeobecné obchodní podmínky Schwarzmüller s.r.o., verze 07/2023