VOP

Standardní prodejní a dodací podmínky specifické pro konkrétní zemi, které naleznete na konci tohoto textu, mají vždy přednost.

 

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. Článek 1: Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují veškeré obchodní vztahy mezi firmou Schwarzmüller a zákazníkem, aplikují se na každou nabídku firmy zákazníkovi nebo smluvnímu partnerovi (dále jen „zákazník“) a každou smlouvu, kterou firma se zákazníkem uzavře. Změny, dodatky nebo jiné obchodní podmínky zákazníka platí jen tehdy, jsou-li firmou Schwarzmüller písemně potvrzeny. Ve veškerých vztazích platí, že jakákoliv pasivita či mlčení firmy Schwarzmüller neznamená souhlas.

2. V případě existence více různých znění všeobecných obchodních podmínek firmy platí pro daný smluvní vztah takové znění všeobecných obchodních podmínek, které bylo zákazníkem podepsáno; není-li žádné znění zákazníkem podepsáno, pak platí znění, které bylo k nabídce, smlouvě, objednávce či jinému obdobnému dokumentu připojeno. Všeobecné obchodní podmínky zákazníka nelze aplikovat, i pokud už mezi stranami existuje obchodní vztah, v jehož průběhu se smluvní strany výslovně dohodly na uplatňování všeobecných obchodních podmínek zákazníka nebo takové uplatnění vyplynulo z jejich jednání, nebo pokud se zákazník v průběhu poskytování služeb odkáže na své všeobecné obchodní podmínky nebo budou tyto podmínky jiným způsobem zmíněny a firma Schwarzmüller zařazení těchto podmínek znovu výslovně neodmítne.

3. Firma Schwarzmüller je členem skupiny Schwarzmüller, která sdružuje výrobní závody v Rakousku, Maďarsku, České republice, Slovensku, Chorvatsku, Polsku, Srbsku a Černé Hoře, Rumunsku, Ukrajině, Bulharsku a Bosně a Hercegovině i (dále též „skupina Schwarzmüller“).


II. Článek 2: Uzavření smlouvy a její obsah

1. Zákazník je vázán svou provedenou objednávkou až do jejího přijetí nebo odmítnutí firmou Schwarzmüller.

2. Smlouva je uzavřena písemným potvrzením objednávky zákazníka, přijetím jím udělené zakázky, případně je uzavřena přímo kupní, nájemní či jiná smlouva. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností. Nabídky poskytnuté zákazníkovi firmou nebo jejími obchodními zástupci nejsou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1732 občanského zákoníku. Totéž platí i pro nabídky uvedené na internetu, v prospektech, inzerátech či v jiných reklamních materiálech, ledaže by byly výslovně označeny jako závazné. Za chyby tisku a omyly nenese firma Schwarzmüller žádnou odpovědnost. V případě, že firma Schwarzmüller z jakéhokoliv důvodu nepotvrdí objednávku zákazníka, nepřijme zakázku, případně neuzavře přímo kupní, nájemní nebo jinou smlouvu, má se za to, že nejedná nepoctivě. V takovém případě se tedy nejedná o porušení jakékoliv povinnosti firmy vč. předsmluvní odpovědnosti, a proto firma neodpovídá za jakoukoliv škodu zákazníka.

3. Zákazník výslovně uznává, že obsah smlouvy se řídí výhradně textem potvrzení objednávky, zakázkového listu nebo smlouvy uzavřené s firmou, pokud ve lhůtě do tří dnů od uzavření smlouvy nepožaduje od firmy provedení změny. Možnost změny smlouvy je však vyloučena v případě, že v této lhůtě již byla objednávka či zakázka firmou zpracována do stavu, který možnost změny znemožňuje. Nastane-li takový případ, firma o něm zákazníka neprodleně informuje.

4. Další dodatečné změny smlouvy platí pouze v případě, že jsou ze strany firmy písemně potvrzeny. Totéž platí pro zákazníkem požadované vlastnosti předmětu dodávky.
Taktéž jakékoliv vedlejší ujednání k uzavřené smlouvě musí být učiněno písemně.

5. Zákazník může po prokazatelném předchozím souhlasu firmy uzavřenou smlouvu (potvrzenou objednávku, zakázku apod.) zrušit zaplacením odstupného ve výši 15 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH. Zákazník je v takovém případě povinen o tomto svém úmyslu firmu Schwarzmüller písemně (popř. e-mailem) informovat, kdy za žádost o zrušení smlouvy dle tohoto bodu se považuje jakékoliv sdělení zákazníka, z něhož bude vyplývat, že zákazník neodebere objednané zboží ve stanoveném termínu. V případě souhlasu firmy je smlouva poté zrušena až okamžikem doručení souhlasu firmy zákazníkovi. Povinnost zaplatit odstupné zrušením smlouvy nezaniká. Právo zrušit smlouvu zaplacením odstupného má i strana, která již, byť i jen zčásti, plnění druhé strany přijala nebo druhé straně sama plnila.

6. Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo konstrukčních a tvarových změn v průběhu dodací lhůty, které se mohou pohybovat +/-5%. Údaje v popisech předmětů dodávky týkající se výkonů, hmotností, provozních charakteristik, provozních nákladů, rychlosti apod. je třeba považovat za přibližné a jsou nezávazné.


III. Článek 3: Ceny

1. Firma Schwarzmüller uvádí cenu pro své zákazníky jako tzv. čistou („netto“) od firmy Schwarzmüller (ze závodu), bez daně z přidané hodnoty, bez dalších slev, bez dopravného, bez nákladů na balení, bez převozních nákladů, poštovného, cla, poplatků a jiných veřejných plateb, bez kasko-pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, případně jiného nutného pojištění či jiných nutných nákladů. V případě zahraničních zakázek platí ceny v měně, jež je uvedena ve smlouvě či potvrzení objednávky.

2. Pokud se u zboží a služeb, pro nějž je firmou Schwarzmüller veden ceník, zvýší v době od uzavření smlouvy do dodávky cena v tomto ceníku, je firma Schwarzmüller oprávněna ke zvýšení ceny dohodnuté při uzavření smlouvy o částku odpovídající zvýšení ceny v ceníku za toto období. U ostatních druhů zboží a služeb, zejména u nesériových výrobků (např. výroba na zakázku), platí cena dohodnutá v uzavřené smlouvě s tím, že firma Schwarzmüller je oprávněna k ní navíc účtovat nárůst svých nákladů v době mezi uzavřením smlouvy a dodávkou. V případě, že je část kupní ceny hrazena tzv. protiúčtem (prostřednictvím použitého vozidla) a v době od uzavření smlouvy do převzetí použitého vozidla dojde ke snížení jeho hodnoty, či dokonce k poškození, je rozhodující hodnota stanovená ke dni převzetí použitého vozidla firmou Schwarzmüller.

3. Každý zákazník je povinen s cenou uhradit i daň z přidané hodnoty. To neplatí pouze v případě, kdy zákazník včas, tj. nejpozději ke dni fakturace, předloží firmě dokument, prokazující osvobození plnění od daně z přidané hodnoty (např. vývozní doklad apod.). Nebude-li potřebný dokument ze strany zákazníka předložen, je na rozhodnutí firmy, zda bude zákazníkovi daň z přidané hodnoty fakturována.

4. Zákazník je povinen uhradit všechny vedlejší náklady spojené s uzavřením smlouvy mezi ním a firmou. Zejména jde o náklady spojené s poskytnutím úvěru, uzavřením leasingové smlouvy, zajištěním pohledávek ze smlouvy, poplatky, úroky apod.

Smluvně sjednané ceny mohou být upraveny, pokud od uzavření smlouvy dojde ke změnám ve výši alespoň 2 % u jednotlivých složek nákladů, jako jsou (a) mzdové náklady podle zákona, nařízení, kolektivní smlouvy, podnikových dohod nebo (b) jiné nákladové faktory relevantní pro poskytování služeb, jako jsou náklady na materiál, např. v důsledku změn cen surovin na národním nebo světovém trhu, změn příslušných směnných kurzů, změn cen dodavatelů třetích stran atd. Úprava se provede v rozsahu, v jakém se změní skutečné výrobní náklady v době uzavření smlouvy ve srovnání s náklady v době skutečného provedení služby. Úprava musí být uplatněna nejpozději při dodání.


IV. Článek 4: Platební podmínky

1. Zákazník je povinen firmě Schwarzmüller zaplatit ve stanovené lhůtě splatnosti úplatu, k níž byl vyzván fakturou firmy, ledaže bude písemně mezi ním a firmou ujednáno něco jiného. Všechny úhrady plateb musí proběhnout bez započtení výloh (poplatků) a srážek.

2. V případě prodlení s úhradou svého peněžitého dluhu je zákazník povinen firmě Schwarzmüller uhradit smluvní úrok z prodlení. Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o devět procentních bodů. V případě prodlení zákazníka s převzetím zboží a služeb, které bude delší než 14 kalendářních dnů, je zákazník povinen nahradit tím způsobené výdaje a náklady.

3. Firma Schwarzmüller může odmítnout platby šekem nebo směnkou bez udání důvodu. Šeky a směnky se přijímají jen po zvláštní dohodě a jen k dílčí platbě, nikoliv místo celého plnění. Diskontní výlohy a náklady inkasa takových plateb nese zákazník.

4. V případě úhrady dluhu zákazníka ve splátkách dohodnutých mezi ním a firmou Schwarzmüller, je v případě, že zákazník nezaplatí řádně a včas některou ze splátek, firma Schwarzmüller oprávněna žádat vyrovnání celé pohledávky. Oprávnění žádat vyrovnání celé pohledávky zaniká v případě, že není uplatněno ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy mohlo být uplatněno poprvé. Firma Schwarzmüller má právo od smlouvy uzavřené se zákazníkem odstoupit v případě, pokud ji zákazník v části dohody o splátkách porušil.

5. Zákazník není oprávněn jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku na pohledávku firmy vůči zákazníkovi. Zadržovací právo zákazníka je vyloučeno. Případné reklamační nároky zákazníka nemají vliv na povinnost zákazníka platit faktury vystavené firmou Schwarzmüller (neopravňují zákazníka k pozdržení jeho plateb).

6. Více zákazníků odpovídá společně a nerozdílně.

7. Veškeré platby je nutné provádět pouze firmě Schwarzmüller nebo jí výslovně zmocněnému zástupci.

8. Veškeré platby zákazníka firmě budou započteny nejprve úroky a ostatní příslušenství pohledávky, potom na cenu za provedení oprav, dále na cenu náhradních dílů a nakonec na kupní cenu, neurčí-li firma Schwarzmüller jinak.


V. Článek 5: Zadržovací právo

1. Bez ohledu na další zákonná ustanovení nebo jiná ujednání má firma Schwarzmüller vůči zákazníkovi až do uspokojení všech nároků vyplývajících z existujícího obchodního vztahu zadržovací právo na všechny předměty, které mají být dodány zákazníkovi nebo které mu již byly vydány a ještě se nacházejí ve vlastnictví nebo držení firmy Schwarzmüller, resp. na předměty, které byly převedeny do vlastnictví firmy Schwarzmüller za účelem zajištění.


VI. Článek 6: Výhrada vlastnického práva, postoupení práv

1. Vlastnické právo ke zboží (v případě prodeje vozidel, prodeje náhradních dílů, příslušenství, provozních látek, provádění oprav apod.) přechází na zákazníka teprve úplným zaplacením kupní ceny včetně jejího příslušenství. Příslušenstvím kupní ceny se pro účely tohoto ustanovení rozumí všechny pohledávky vzniklé v souvislosti s předmětem koupě, tzn. např. i pohledávky vzniklé z titulu z nákladů soudního řízení a exekuce, nákladů na přistavení, nákladů na seřízení, nákladů na pojištění apod.

2. Firma Schwarzmüller je oprávněna na předmět koupě, který se nestal ještě vlastnictvím zákazníka, vyznačit své vlastnictví a zákazník jí to musí umožnit. Zákazník je povinen firmě předat technický průkaz vozidla (předmětu koupě) nebo strpět jeho zadržení po celou dobu, kdy předmět koupě bude ve vlastnictví firmy.

3. V případě, kdy se zákazník dozví o tom, že hrozí nebezpečí, že by se předmět koupě, který je dosud ve vlastnictví firmy, mohl stát předmětem nároků či práv třetích osob, musí o tom firmu neprodleně písemně doporučeným dopisem vyrozumět. Po celou dobu, kdy je předmět koupě nebo nájmu ve vlastnictví firmy, není zákazník bez písemného souhlasu firmy oprávněn přenechat předmět koupě či nájmu třetí osobě, prodat jej, zastavit nebo jinak zatěžovat. Během této doby je zákazník rovněž povinen neprodleně písemně vyrozumět firmu o změně svého bydliště, sídla nebo stanoviště předmětu koupě či nájmu a dále též o případné zástavě předmětu koupě.

4. Až do doby přechodu vlastnictví předmětu koupě, po celou dobu nájmu či nájmu s následnou koupí na zákazníka je tento povinen na výzvu firmy pojistit předmět koupě na plnou hodnotu vůči všem rizikům včetně ohně, povodně, poškození, zničení či ztráty a pojistku vinkulovat ve prospěch firmy. To neplatí v případě, kdy je uzavření takové pojistky mezi firmou a zákazníkem písemně dohodnuto jinak.

5. Zákazník je až do doby přechodu vlastnictví povinen na své náklady předmět koupě, nájmu či nájmu s následnou koupí udržovat v řádném stavu, provádět řádně běžnou údržbu a nechat provést případné nutné opravy v dílnách firmy Schwarzmüller nebo v dílnách firmou autorizovaných nebo určených.

6. Při neplnění smluvních povinností zákazníkem je firma Schwarzmüller oprávněna uplatnit svá práva, tedy zejména odejmout předmět koupě či nájmu, a to i bez soudního řízení (tzv. svépomoc). Odejmutí je zajištění předmětu koupě či nájmu, není odstoupením od smlouvy, ledaže by v konkrétním případě firma Schwarzmüller sdělila něco jiného. Z takového odejmutí nevznikají zákazníkovi žádné nároky na náhradu škody či jiné nároky vůči firmě Schwarzmüller, resp. se zákazník jakýchkoliv nároků na náhradu škody či jiných nároků vzdává. Zákazník se v případě odejmutí výslovně vzdává i případných nároků vyplývajících ze zákazníkem (či třetí osobou) provedeného zhodnocení předmětu koupě či nájmu.

7. Při odebrání předmětu smlouvy je zákazník srozuměn s tím, že časová hodnota vozidla bude stanovena odbornou institucí, firmou nebo soudním znalcem z oboru vozidel, které firma Schwarzmüller nebo její zmocněnec určí. Bude-li nutné zpeněžení předmětu smlouvy, bude výtěžek z prodeje započten po odečtení vzniklých nákladů jako např. poplatků, provizí, oprav atd. na pohledávku firmy Schwarzmüller.

8. Pokud vzniknou v důsledku jednání zákazníka v rozporu se smlouvou pohledávky zákazníka vůči třetím osobám, postupuje zákazník tyto své pohledávky již nyní společnosti Schwarzmüller. Pokud bude předmět koupě před zaplacením dále prodán, postupuje zákazník již nyní svá práva vyplývající z tohoto prodeje (pohledávky vyplývající z kupní ceny, výhrady vlastnictví atd.) vůči třetí osobě (dlužníkovi) firmě Schwarzmüller. Firma Schwarzmüller s takovýmito postoupeními budoucích pohledávek souhlasí. O vzniku pohledávek a tomto postoupení musí být informována jak třetí osoba (dlužník), tak i firma Schwarzmüller.


VII. Článek 7: Dodávka

1. Dodací lhůty, pokud nejsou výslovně a závazně dohodnuty na pevný termín, jsou přibližné. Pokud jsou překročeny o více než tři měsíce, může zákazník odstoupit od smlouvy, není-li zákazník sám v prodlení s plněním jakékoli povinnosti. Další nároky jsou vyloučeny a zákazník se vzdává práva na náhradu škody.

2. Zákazník je povinen od firmy předmět dodávky (koupě či nájmu, vozidla či dílu po opravě apod.) převzít do 14 dnů od oznámení o dokončení předmětu dodávky, a to i za situace, kdy je předmět dodávky dokončen před sjednanou dodací lhůtou. Pokud nepřevezme předmět dodávky v určené lhůtě, má firma nárok na úhradu nákladů spojených s jeho uložením, které činí 7,-€ za každý započatý den po 15 kalendářním dnu. Dále má právo odstoupit od smlouvy, právo na smluvní pokutu za porušení smlouvy a další práva dle článku 9, odstavce 2 těchto podmínek.

3. Dodací lhůta začíná běžet uzavřením smlouvy a dohody o druhu provedení předmětu koupě nebo služeb, a to za předpokladu přesného dodržení dohodnutých platebních podmínek. Bude-li před expedicí zákazníkem požadováno v kterémkoliv bodě dohody jiné provedení předmětu dodávky a tato změna bude firmou Schwarzmüller akceptována, dohodnutý termín dodávky se úměrně posouvá.

4. Za všechny případy vyšší moci, vztahující se i na provozní poruchy, stávky, výluky, úplné i částečné zastavení práce závodu firmy Schwarzmüller z jakýchkoliv důvodů, za vznik podobných situací u jejích dodavatelů, v případě války, vnitřních nepokojů, úředních nařízení a jiných mimořádných situací, firma Schwarzmüller neodpovídá. V případě, že nastanou, řeší se podle právních předpisů jako okolnosti vylučující odpovědnost.

5. Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy nebo požadovat platbu předem, jsou-li jí po potvrzení objednávky či uzavření smlouvy nebo přijetí zakázky a před expedicí známy takové okolnosti hospodářských poměrů zákazníka, z nichž lze usuzovat, že nároky firmy Schwarzmüller nebudou dostatečně zajištěny.


VIII. Článek 8: Přechod nebezpečí škody na předmětu dodávky

1. Nebezpečí škody na předmětu dodávky (nebezpečí úplného či částečného zániku a zhoršení, ztráty, poškození, zmizení nebo zabavení) přechází na zákazníka následujícím okamžikem, a to tím, který nastane dříve:

 • okamžikem převzetí předmětu dodávky od firmy (zákazníkem nebo jím označenou nebo zplnomocněnou třetí osobou),
 • oznámením o dokončení předmětu dodávky (tedy okamžikem, kdy firma zákazníkovi umožní s předmětem nakládat a zákazník byl o této skutečnosti informován)
 • předáním předmětu prvnímu dopravci za účelem jeho
 • přepravy k zákazníkovi, a to bez ohledu na to, kdo přepravu provádí


IX. Článek 9: Předání, porušení smlouvy

1. Zákazník, popř. jím pověřená třetí osoba může během osmi dnů po vyrozumění o dokončení předmětu dodání tento zkontrolovat na dohodnutém místě. V případě servisních a opravárenských prací musí být dílo převzato ihned po dokončení (ihned po oznámení o dokončení) a kontrola musí být provedena ihned po předání. Právo kontroly zaniká, nebude-li kontrola během udané doby provedena nebo bude-li zakázka předána k expedici. Předmět dodávky se pak považuje vydáním zákazníkovi nebo jeho zmocněnci za převzatý a řádně dodaný. Zjištěné nedostatky musí být ihned oznámeny firmě Schwarzmüller písemně doporučeným dopisem. Pokud nejsou ze strany zákazníka splněny výše uvedené povinnosti, ztrácí své nároky (zejm. z odpovědnosti za vady, na náhradu škody, apod.), resp. zákazník se svých nároků pro tento případ vzdává. Jakékoliv záruční vady je zákazník povinen též oznámit písemně doporučeným dopisem ihned po jejich zjištění. Nároky zákazníka ze záruky jsou zachovány pouze v případě, že se v plném rozsahu řídí všemi předpisy a doporučeními firmy Schwarzmüller, a to zejména ve vztahu k zacházením se zbožím, a že je zboží řádně používáno a skladováno. Splnění výše uvedených povinností je povinen prokázat zákazník. Pokud zákazník nesplní všechny výše uvedené povinnosti, ztrácí své nároky ze záruky, resp. zákazník se svých nároků ze záruky pro tento případ vzdává.

2. V případě, že firma Schwarzmüller uzavřela se zákazníkem smluvní vztah a zákazník je se splněním kteréhokoliv ze svých smluvních povinností nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek v prodlení delším než 14 dnů, je firma Schwarzmüller oprávněna od této smlouvy odstoupit. Zákazník je po takovém oznámení firmy povinen neprodleně vrátit případně užívané/á vozidlo/a. Je-li zákazník se splněním kteréhokoliv ze svých smluvních povinností nebo povinností vyplývajících z těchto podmínek v prodlení delším než 14 dnů, je povinen za toto porušení zaplatit firmě smluvní pokutu ve výši 15 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH. Dále je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH za každý den prodlení své platby. Kromě práva na smluvní pokutu má firma Schwarzmüller vůči zákazníkovi právo na náhradu škody (mj. i provize obchodního zástupce). Právo na náhradu škody a na smluvní pokutu nezaniká odstoupením od smlouvy. Zákazník prohlašuje, že sjednané smluvní pokuty považuje za přiměřené a vzdává se práva domáhat jejich snížení u soudu.

3. Dodané náhradní díly může firma Schwarzmüller převzít zpět, bude-li jí do 14-ti kalendářních dnů po dodání doručeno zdůvodnění tohoto vrácení. S vrácením náhradních dílů zpět musí firma Schwarzmüller výslovně souhlasit. Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo zkrátit dobropis o 10 % účtované ceny k započtení svých režijních nákladů a správních poplatků, event. nákladů a poplatků svého zástupce. Díly, které byly vyrobeny na přání zákazníka ve zvláštním provedení, nelze zásadně přijmout zpět.

4. Vznikne-li firmě Schwarzmüller právo odstoupit od smlouvy se zákazníkem, nemusí být od smlouvy odstoupeno bez zbytečného odkladu, ale ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy toto právo mohlo být uplatněno poprvé.


X. Článek 10: Záruka a odpovědnost

1. Firma Schwarzmüller odpovídá za případné vady výrobků skupiny Schwarzmüller a poskytuje záruku pouze zákazníkovi – tj. prvnímu kupujícímu (dále jen „kupující“), za předpokladu plnění jeho platebních povinností, a to jen za materiál a práci skupiny Schwarzmüller u přípojných vozidel, nástaveb a speciálních vozidel skupiny Schwarzmüller (dále jen „vady výrobku“ nebo „vady“), a to od okamžiku přechodu nebezpečí škody do ujetí 250.000 km nebo do uplynutí dvou let (podle toho, který interval dříve nastane); kupující je zároveň povinen vytknout vady ve lhůtách dle ust. § 1921 a § 2112 občanského zákoníku. Po ujetí 250.000 km nebo po uplynutí dvou let od okamžiku přechodu nebezpečí škody jsou veškeré nároky z odpovědnosti za vady či záruky vyloučeny. Pokud byly firmou Schwarzmüller poskytnuty dodatečné, tj. výše uvedené limity překračující „záruční balíčky“, platí smluvní ujednání vztahující se k těmto balíčkům.

2. Pro případný nárok zákazníka z titulu odpovědnosti za vady či záruky musí být splněna podmínka provedení první servisní prohlídky po uplynutí 5 týdnů nebo ujetí 10.000 km ode dne přechodu nebezpečí škody. První servisní prohlídka může být vykonána pouze autorizovaným odborným personálem. Zkušební úkony a úkony údržby v rámci této první servisní prohlídky jsou uvedeny v servisním sešitu. Pro případný nárok zákazníka z titulu odpovědnosti za vady či záruky musí být dále splněna podmínka ročních servisních prohlídek. Roční servisní interval představuje doba 12 měsíců nebo ujetí 125.000 km od okamžiku přechodu nebezpečí škody. Tolerance pro tuto roční servisní prohlídku činí 3 měsíce nebo ujetou vzdálenost 30.000 km. Tolerance nesmí být převáděna na následující rok. Tato tolerance neplatí pro první servisní prohlídku (5 týdnů resp. 10.000 km). Roční servisní prohlídka smí být prováděna jen autorizovanou opravnou Schwarzmüller.
Všechny díly podléhající opotřebení musí být kontrolovány a udržovány, popř. demontovány a odděleně ošetřovány způsobem odpovídajícím jejich stavu a dle potřeby vyměňovány. Je povoleno používat pouze originální náhradní díly. Každé použití neoriginálních náhradních dílů, jakož i z tohoto titulu vzniklé škody, bude považováno jako neodborné provedení opravy a výměna dílu, popř. oprava následných vad jde k tíži zákazníka.

3. Nárok z odpovědnosti za vady či ze záruky musí být uplatněn v autorizované opravně Schwarzmüller nejdéle do 8 dnů poté, co vadu zjistil nebo ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, za předpokladu, že jde prokazatelně o vady konstrukce nebo materiálu skupiny Schwarzmüller nebo výroby skupiny Schwarzmüller a že nejde o přirozené opotřebení. Zákazník je povinen prokázat, že jde o nárok z odpovědnosti za vady či ze záruky poskytnuté firmou. Při uplatnění nároku z odpovědnosti za vady či ze záruky je vždy bezpodmínečně třeba předložit servisní sešit vozidla. Záruka, popř. odpovědnost za vady bude podle volby fy. Schwarzmüller vyřízena buď opravou, nevyplaceným odesláním dílů nebo jejich náhradou. V případě uznaného reklamačního nároku bude nahrazen jen vadný materiál. Náklady na platy a náklady na montáž a demontáž, popř. dopravu, jdou k tíži smluvního partnera (zákazníka). Za díly a části, které skupina Schwarzmüller sama nevyrábí, odpovědnost za vady či záruku nenese. Firma je však připravena nároky kupujícího v těchto případech dále postoupit výrobci k příslušnému řízení. Při rozbití skla se neposkytuje náhrada.

4. Z hlediska nároků na lakování se omezuje odpovědnost za vady a záruka pouze na takové součásti vozidla, u nichž vady laku vznikly výlučně v důsledku vady materiálu skupiny Schwarzmüller nebo výroby skupiny Schwarzmüller.

5. Právo kupujícího uplatnit nároky z odpovědnosti za vady výrobku či ze záruky zaniká, nedodrží-li kupující předpisy prodávajícího o zacházení s vozidlem (návod k obsluze, servisní návod, návody k použití částí vozidel nebo nástaveb, doplňková dokumentace, servisní sešit) a zvláště když nenechá provést předepsané kontroly, uvedené ve vydaných servisních návodech či návodech k obsluze dodavatelských firem. Splnění výše uvedených podmínek je zákazník povinen prokázat.
Odpovědnost za vady výrobku či za záruku je vyloučena, zejména pokud:

 • byly porušeny pokyny v provozním návodu či servisním sešitu vozidla,
 • nebylo vozidlo provozováno v souladu se svým určením (tj. předepsaným nebo obvyklým způsobem používání),
 • dojde k překročení přípustné celkové hmotnosti, nápravového tlaku, užitečné hmotnosti vozidla, k překročení užitečné hmotnosti podvozku, nosnosti náprav,
 • kupující ponechá vadné vozidlo v provozu a závadu neohlásí nejpozději ve lhůtě 8 dní po zjištění/možném zjištění,
 • nebyla provedena první servisní prohlídka,
 • bylo vozidlo v průběhu prvních dvou měsíců čištěno parním nebo vysokotlakým čisticím přístrojem,
 • nebyla provedena pravidelná roční servisní prohlídka,
 • servisní nebo údržbářské práce nebyly provedeny autorizovanou osobou,
 • servisní opatření nebyla zaznamenána v servisním sešitu,
 • na dané období nebyl poskytnut žádný odpovídající „záruční balíček“,
 • bylo vozidlo pozměněno neautorizovanou osobou nebo byl použit neoriginální náhradní díl nebo byly na vozidle provedeny nepovolené úpravy,
 • byly vozidlem přepravovány agresivní látky a látky poškozující lak (např. kyseliny, louhy apod., ale i přírodní látky poškozující lak) bez písemného souhlasu firmy Schwarzmüller.

Pro posouzení, zda některá ze shora uvedených skutečností u výrobku mohla nastat, popř. k posouzení nároků na náhradu škody či nároků z titulu odpovědnosti za vady, je firma (popř. její smluvní partner či jiná zmocněná osoba) oprávněna z vozidla nebo jeho příslušenství přímo získat, vyhodnotit a za tímto účelem použít provozní údaje obsažené např. v elektronické řídicí jednotce brzdové soustavy či v jiném registračním zařízení, které je součástí vozidla nebo jeho příslušenství, a zákazník se zavazuje, že strpí veškerá tato opatření a úkony.

6. Na ojetá vozidla a na opravy provedené firmou Schwarzmüller či autorizovanými opravnami Schwarzmüller se odpovědnost za vady a záruka neposkytuje. Neposkytuje se náhrada přímé ani nepřímé škody, resp. se zákazník jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává.

7. V případě jakéhokoliv uplatnění odpovědnosti za vady či záruky u firmy Schwarzmüller nemá zákazník nárok na změnu smlouvy, odstoupení od smlouvy nebo snížení ceny. V takovém případě se též neposkytuje náhrada přímé nebo nepřímé škody a zákazník se pro tyto případy práva na náhradu škody vzdává.

8. Na běžné opotřebení nebo poškození vzniklé v důsledku nedbalosti, neodborného zacházení nebo havárie, se odpovědnost za vady či záruka nevztahuje.

9. Za úpravy vozidla provedené na výslovné přání zákazníka nenese firma Schwarzmüller žádnou odpovědnost, stejně tak nenese firma Schwarzmüller odpovědnost za vady a za škody vzniklé v důsledku takovýchto úprav, resp. zákazník se v těchto případech jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává.

10. Stanoví-li tyto VOP nebo uzavřená smlouva, že zákazník nemá právo z odpovědnosti za vady nebo ze záruky nebo nesplňuje-li zákazník podmínky pro vznik práva z odpovědnosti za vady a ze záruky dle těchto VOP nebo uzavřené smlouvy, zákazník se těchto práv z odpovědnosti za vady a ze záruky vzdává a tato práva mu nepřísluší.

11. V případě následného prodeje třetí osobě (nebo jiného převodu či přechodu vlastnictví předmětu koupě na třetí osobu) v době platnosti odpovědnosti za vady či záruky tato odpovědnost či záruka zaniká (tzn., že odpovědnost či záruka nepřechází na třetí osoby).


XI. Článek 11: Náhrada škody a odpovědnost za výrobek

1. Schwarzmüller neručí za dodržení přepravních pravidel, udělených mu smluvním partnerem v případě požadovaného odeslání dílu na vlastní nebezpečí ze závodu.

2. Za ztrátu, zničení nebo poškození všech předmětů zákazníka vzniklé z titulu ohně, vody, vloupání, krádeže, vandalismu nebo dalších příčin, které firma Schwarzmüller nezavinila, nenese odpovědnost. Neposkytuje se náhrada přímé ani nepřímé škody, resp. se zákazník jakýchkoliv nároků na náhradu škody vzdává.

3. Předmět koupě nabízí pouze tu bezpečnost, kterou je možné očekávat na základě licenčních předpisů, návodů k obsluze, předpisů dodavatelů o manipulaci s předmětem dodání (návody k obsluze, servisní návody, návody k použití částí vozidel nebo nástaveb, doplňková dokumentace, servisní sešity apod.), to vše i s ohledem na předepsané kontroly a další dané pokyny. Zákazník se vzdává svých práv na náhradu škody.


XII. Článek 12: Ochrana dat

1. Důvěrnost předávaných dat (osobních údajů) se řídí stejnými zásadami jako ostatní obchodní transakce smluvních stran. Společnost Schwarzmüller s.r.o., IČ 468 85 820, se sídlem Žebrák, Za dálnicí 508, okres Beroun, PSČ 267 53, jako správce osobních údajů zavázala své zaměstnance k utajení zpracovávaných osobních údajů v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy. Smluvní strana bere na vědomí, že v rámci smluvního vztahu mohou být zpracovány (tj. shromážděny, předávány a uchovávány, automatizovány) osobní údaje, které se jí týkají. Účelem zpracování dat (osobních údajů) je zejména poskytování plnění dle smlouvy či zpracování objednávek. Osobní údaje jsou zpracovávány z titulu splnění smlouvy. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu trvání smluvního vztahu a dále po jeho skončení například v zákonné lhůtě pro uchovávání (archivaci), při uplatnění nároků nebo bránění se nárokům. Ze strany Schwarzmüller budou dodržovány zásady správného zpracování a ukládání dat (osobních údajů). K údajům, na které se vztahují zákony o ochraně osobních údajů, bude firma Schwarzmüller přistupovat odpovídajícím způsobem.

2. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU a zákonnými ustanoveními vnitrostátních právních předpisů upravujících oblast ochrany osobních údajů. Schwarzmüller jako odpovědný subjekt uděluje smluvnímu partnerovi zejména právo na přístup a na informace týkající se jeho osobních údajů, na jejich opravu či doplnění, výmaz, popř. omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů nebo právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Smluvní partner má dále právo podat stížnost u dozorového úřadu. V případě dotazů jsme na adrese gdpr@schwarzmueller.com. Další informace o právech na ochranu osobních údajů a právech subjektů údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů, která jsou k dispozici na naší webové stránce www.schwarzmueller.com.

3. Společnost Schwarzmüller nepřebírá žádnou odpovědnost za zásady ochrany osobních údajů nebo činnosti třetích stran, jejichž stránky nebo funkce jsou přístupné prostřednictvím odkazů z jejích webových stránek nebo aplikací.


XIII. Článek 13: Ochrana duševního vlastnictví

1. Firma Schwarzmüller si vyhrazuje právo vlastnictví a autorské právo ke všem materiálům, zejména ke všem firmou Schwarzmüller zajišťovaným nabídkám a předběžným rozpočtům nákladů, obrázkům daným k dispozici, plánům, výkresům, normám, diagramům, grafikám, fo-tografiím, výpočtům, prospektům, katalogům, modelům, nástrojům a dalším podkladům a pomůckám a značkám - ať je to na datových nosičích, v tištěné formě nebo jako materiál k přípravě tisku nebo tisku samém - které jsou přenechány smluvnímu partnerovi. Nic z výše uvedeného nesmí být bez výslovného předchozího písemného souhlasu firmy Schwarzmüller ani věcně ani obsahově zpřístupněno nebo oznámeno třetím osobám, ani samo používáno nebo rozmnožováno, a to ani třetími osobami. Na žádost firmy Schwarzmüller musí být všechny poskytnuté předměty či dokumenty kompletně vráceny firmě Schwarzmüller, a musí být zničeny případně vyhotovené kopie, pokud je již zákazník v řádném obchodním postupu nepotřebuje, nebo pokud jednání nevedou k uzavření smlouvy.


XIV. Článek 14: Závěrečná ustanovení, volba práva a příslušný soud

1. Nedílnou součástí těchto všeobecných obchodních podmínek jsou i příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravující práva a povinnosti těmito všeobecnými obchodními podmínkami výslovně neřešené.

2. Vztahují-li se dle textu těchto všeobecných obchodních podmínek určitá ujednání na práva a povinnosti smluvních stran pro případ uzavření kupní smlouvy, pak se tato ujednání použijí přiměřeně i na práva a povinnosti smluvních v případě opravy či úpravy vozidel nebo jejich části, popř. u nájmu. To neplatí, je-li z textu zřejmé, že se dané ujednání má uplatnit jen v případě uzavření kupní smlouvy.

3. Pokud budou jednotlivé části těchto Všeobecných obchodních podmínek neplatné nebo zmatečné nebo pokud se neplatnými či zmatečnými stanou, nebudou tím dotčena zbývající ustanovení. Příslušná zmatečná nebo neplatná ustanovení budou vykládána, popř. nahrazena takovými ustanoveními, která pokud možno co nejvíce splňují původně zamýšlený účel.

4. Právní vztah mezi zákazníkem a firmou Schwarzmüller se bude řídit občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. V ostatním se pak bude řídit právním řádem České republiky. Zákazník a firma Schwarzmüller se zejména dohodli na vyloučení mezinárodních odkazových, resp. kolizních norem a úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží. Zákazník a firma Schwarzmüller se zároveň dohodli, že případné spory budou projednávat soudy České republiky, přičemž místní příslušnost se bude řídit sídlem firmy Schwarzmüller.

Všeobecné obchodní podmínky Schwarzmüller s.r.o., 01.02.2021

Obchodní firma Schwarzmüller s.r.o.
se sídlem Za Dálnicí 508, CZ-267 53 Žebrák, IČ 46885820, zapsána v obchodním rejstříku
Městského soudu v Praze v oddílu C a vložce 73824,
dále v textu označována jako „firma Schwarzmüller“ nebo jen „firma“.