Prohlášení o ochraně osobních údajů

 

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Proto vaše údaje zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (obecné nařízení o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, rakouský zákon o ochraně osobních údajů (DSG) a zákon o telekomunikacích (TKG 2021)). V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů vás informujeme o nejdůležitějších aspektech zpracování údajů v rámci naší webové stránky.

Pro společnost Wilhelm Schwarzmüller GmbH (dále: „společnost“) je ochrana informací a především osobních údajů velmi důležitá. Nároky, které kladete na kvalitu našich výrobků a služeb, jsou naším měřítkem pro nakládání s vašimi osobními údaji. V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů je blíže popsáno, jak společnost zpracovává a chrání vaše osobní údaje na této webové stránce a k jakým účelům jsou zpracovávané údaje používány. 

Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informuje společnost o způsobu, rozsahu a účelu zpracovávaných údajů a rovněž o právech, která náleží dotčeným osobám. Vzhledem k tomu, že technické a právní rámcové podmínky zpracování osobních údajů podléhají neustálému a postupnému vývoji, vyhrazuje si společnost právo na občasné přizpůsobení tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů změněným rámcovým podmínkám. Uživatelé webové stránky společnosti se proto na začátku používání webové stránky musí informovat o případných změnách tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů platí pro všechny webové stránky společnosti a/nebo firem propojených se společností.

 

 

1. Správce

Správcem ve smyslu obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (dále: GDPR) a jiných národních zákonů o ochraně osobních údajů a dalších ustanovení právní ochrany údajů je společnost:

Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11
4785 Freinberg
Rakousko
Číslo zápisu v obchodním rejstříku: 364874f

E-mail: office@schwarzmueller.com
Webová stránka: www.schwarzmueller.com

 

 

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je společnost Hochleitner Rechtsanwälte GmbH, Kirchenplatz 8, 4070 Eferding, pověřencem pro ochranu osobních údajů v Rakousku pro Schwarzmüller Holding GmbH je od 1. 1. 2022.

Kontaktní údaje:
Tel. č.: 07272 2255
E-mail: Dpo-at@schwarzmueller.com

 

 

3. Osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se vztahují k identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Patří k nim například jméno, věk, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mailová adresa nebo IP adresa.

Anonymní, resp. anonymizované údaje naopak nejsou osobními údaji. Tyto údaje nepodléhají rozsahu použití ustanovení o ochraně osobních údajů. Společnost se snaží údaje zpracovávat pokud možno v anonymizované podobě. To se provádí například tak, že shromážděné údaje se nezaznamenávají s vaším jménem, ale pod pseudonymem, aby nebylo možné údaje vysledovat ke konkrétní nebo identifikovatelné osobě.
Zpracování osobních údajů (např. shromažďování, dotazování, používání, ukládání nebo předávání) vždy vyžaduje právní základ nebo souhlas dotčené osoby.

 

 

4. Zjišťování a shromažďování osobních údajů, doba ukládání

Společnost neshromažďuje a nezjišťuje osobní údaje bezdůvodně. Osobní údaje jsou shromažďovány za účelem:

umožnění uživatelsky co nejpřívětivějšího používání této webové stránky, plnění smluvních nebo předsmluvních povinností, rychlého zpracování žádostí o informace nebo stížností, odpovídání na dotazy ohledně služeb nebo výrobků, poskytování relevantních informačních a marketingových obsahů nebo obsahů newsletterů, umožnění navigování na této webové stránce, zpracování vaší žádosti o zaměstnání, zpracování objednávek a provádění statistických záznamů o používání této webové stránky.
Společnost shromažďuje příslušné osobní údaje různými způsoby. Osobní údaje jsou shromažďovány tak, že v rámci shromažďování údajů (přímo uvedete) následující osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení / Firma
 • Zaměstnavatel
 • Adresa (ulice, číslo domu, PSČ, místo a země)
 • Daňové identifikační číslo (DIČ)
 • E-mailová adresa
 • Telefonní číslo

Společnost ukládá osobní údaje, pokud je to nutné, po dobu celého obchodního vztahu od jeho navázání přes realizaci až do ukončení smlouvy i po jejím skončení, resp. tak činí v případě oprávněného zájmu podle zákonných povinností uchovávání a dokumentování, které vyplývají např. z povinností uchovávání na základě obchodního a daňového práva (zpravidla 10 let) nebo z promlčecích lhůt podle evropských nebo národních zákonů či jiných předpisů, kterým správce podléhá (až 30 let). 

Osobní údaje, které byly společnosti předány v rámci souhlasu (např. pro newsletter, přihlášení do e-shopu atd.), jsou ukládány po dobu maximálně tří let od poslední aktivity, pokud dříve nedojde k odvolání souhlasu. Při navázání kontaktu prostřednictvím kontaktního formuláře je zaslán e-mail na standardní e-mailovou adresu. Osobní údaje, které jsou zpracovávány prostřednictvím kontaktního formuláře, jsou společností mazány pravidelně každých 6 měsíců.
Výjimku představují osobní údaje, které jsou nutné na základě zákonných lhůt pro uchovávání a pro uplatnění právních nároků. Tyto údaje nejsou vymazány, ale jsou zablokovány pro přístup, aby se zabránilo přístupu k údajům pro jiné účely. Pokud tyto důvody odpadnou, budou tyto osobní údaje rovněž vymazány, resp. anonymizovány nebo pseudonymizovány.

Ale také při navigování na této, resp. přes tuto webovou stránku jsou prostřednictvím tak zvaných cookies shromažďovány osobní údaje. Takové údaje jsou používaný typ vyhledávače, jazyk, časy přihlášení, používané koncové zařízení, přenášená množství dat, historie navigování a referrer (referenční stránka). Anonymizace IP adresy se prování pomocí softwaru Matomo. Tyto uvedené údaje společnost zpracovává, aby bylo zaručeno bezproblémové navázání spojení a bezpečné a komfortní používání webové stránky společnosti. Jakmile tyto údaje již nejsou potřebné pro zobrazení webové stránky, jsou smazány. Shromažďování údajů pro účely poskytování webové stránky a ukládání údajů do protokolových souborů je pro provoz webové stránky bezpodmínečně nutné. Uživatel proto nemá žádnou možnost námitek. Další ukládání bude probíhat v jednotlivých případech, pokud to bude předepisovat zákon.

 

 

5. Používání osobních údajů

Společnost používá osobní údaje zásadně výhradně v rámci a na základě aplikovatelných předpisů o ochraně osobních údajů, jako jsou zejména obecné nařízení (EU) o ochraně osobních údajů 2016/679, rakouský zákon o ochraně osobních údajů (DSG) a zákon o telekomunikacích (KTG 2021).

Společnost používá osobní údaje pouze tehdy, pokud je to podle obsahu a účelu použití dat kryto zákonným oprávněním společnosti a nejsou porušovány vaše chráněné zájmy na zachování tajemství. Zákonné oprávnění společnosti vyplývá z uděleného živnostenského oprávnění a společenské smlouvy.

Vaše chráněné zájmy na zachování tajemství jsou společností zachovány tím, že jste souhlasili s použitím vašich osobních údajů. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím kontaktních údajů, které jsou uvedeny na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů. Odvolání souhlasu znamená nepřípustnost dalšího používání osobních údajů, pokud je používání údajů založeno pouze na vašem souhlasu a nemohou být jiným způsobem zachovány vaše chráněné zájmy na zachování tajemství.

Pokud je nutný souhlas, vyzve vás společnost přímo při shromažďování těchto osobních údajů k udělení takového souhlasu. Společnost vám také vždy předem vysvětlí, jaké druhy údajů budou používány pro jaké účely. Pokud by používání zahrnovalo také předávání údajů třetím stranám, budete informováni také o příjemci předávaných informací a účelu předání. Kromě toho byste měli být znovu upozorněni na právo kdykoliv souhlas odvolat.

Vaše chráněné zájmy na zachování tajemství bude společnost hájit i v případě, že převažující oprávněné zájmy společnosti nebo třetí strany vyžadují použití vašich osobních údajů. Přitom budou zváženy vaše zájmy na ochraně příslušných osobních údajů a zájmy společnosti, resp. třetí strany na použití těchto údajů. Zájmy společnosti, resp. třetí strany převažují zejména tehdy, pokud jsou údaje potřebné pro splnění smluvní povinnosti mezi společností a vámi nebo pokud jsou nutné k uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků společnosti.

Pokud má společnost převažující oprávněný zájem na použití údajů, budou vaše osobní údaje používány pouze do té míry, jak je to nutné pro splnění příslušných účelů. Například osobní údaje, které jsou nutné pro realizaci smlouvy, nebudou používány k marketingovým účelům.

 

 

6. Konkrétní shromažďování a používání údajů

Společnost shromažďuje a používá osobní údaje na webové stránce při následujících příležitostech:

 

a) Registrace ve fanouškovském e-shopu: 

Pokud se zaregistrujete ve fanouškovském e-shopu, budou shromažďovány následující údaje: jméno, příjmení, zaměstnavatel, ulice, číslo domu, PSČ, místo, země, e-mailová adresa, telefonní číslo. Údaje budou používány k vyřízení objednávek. Uvolnění přístupu proběhne prostřednictvím registrace (double opt-in pomocí e-mailu a kódu). 

Zpracování poskytnutých osobních údajů je založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR na prohlášení o souhlasu, které dotčená osoba dobrovolně potvrdí při registraci, a alternativně na splnění (před)smluvních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, resp. na oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.  

Prohlášení o souhlasu je realizováno jednoznačně, informovaným způsobem, vztahuje se na konkrétní zpracování a dosud nebylo odvoláno. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv s účinkem do budoucnosti prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jakmile bude registrace, resp. uživatelský účet na naší webové stránce smazán nebo změněn, budou údaje zpracované v průběhu procesu registrace vymazány. Další ukládání bude probíhat v jednotlivých případech, pokud to bude předepisovat zákon.

Předání údajů ke schválení společnosti ISTAC Promotion GmbH provádí společnost Schwarzmüller. 

Jako uživatel máte kdykoliv možnost registraci, resp. uživatelský účet smazat. Údaje uložené k vaší osobě můžete navíc kdykoliv nechat pozměnit. Za tímto účelem můžete v sekci „Kontaktní údaje“ zvolit tlačítko „Změnit údaje“. 

Fanouškovský e-shop provozuje níže uvedený externí poskytovatel služeb:

ISTAC Promotion GmbH
A-4062 Kirchberg-Thening
Titanstraße 3
Tel.: +43 (0) 7221 / 63760
Fax: +43 (0) 7221 / 63760 – 50
E-mail: office@istac-service.at

Informace podle zákona o elektronickém obchodování

Číslo licence ARA: 16573
DIČ: ATU61196501
Číslo ERA: 51468
Místně příslušný soud: Zemský soud Linec
Číslo zápisu v obchodním rejstříku: FN 254 427h

 

b) Registrace v e-shopu pro obchodníky (mechandising shop): 

Registrace v e-shopu pro obchodníky probíhá na základě poptávkového formuláře vyplněného dotčenou osobou prostřednictvím uvolnění přístupu externím poskytovatelem služeb, společností ISTAC Promotion GmbH, z pověření společnosti.  V průběhu registrace přitom budou shromažďovány následující údaje: jméno, příjmení, firma, ulice, číslo domu, PSČ, místo, země, DIČ, e-mailová adresa, telefonní číslo, dodací adresa a fakturační adresa. Údaje jsou použity k uvolnění přístupu k e-shopu pro obchodníky a k realizaci objednávek. Přístupové údaje vygeneruje společnost Schwarzmüller a zašle je e-mailem dotčené osobě. Při prvním přístupu bude dotčená osoba vyzvána ke změně přístupových údajů.

Zpracování poskytnutých osobních údajů je založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR na prohlášení o souhlasu, které dotčená osoba dobrovolně potvrdí při registraci, a alternativně na splnění (před)smluvních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, resp. na hájení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.  

Prohlášení o souhlasu je realizováno jednoznačně, informovaným způsobem, vztahuje se na konkrétní zpracování a dosud nebylo odvoláno. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv s účinkem do budoucnosti prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jakmile bude registrace, resp. uživatelský účet na naší webové stránce smazán nebo změněn, budou údaje zpracované v průběhu procesu registrace vymazány. Další ukládání bude probíhat v jednotlivých případech, pokud to bude předepisovat zákon. 
Předání údajů ke schválení společnosti ISTAC Promotion GmbH provádí společnost Schwarzmüller. 

Jako uživatel máte kdykoliv možnost registraci, resp. uživatelský účet smazat. Údaje uložené k vaší osobě můžete navíc kdykoliv nechat pozměnit. Za tímto účelem můžete v sekci „Kontaktní údaje“ zvolit tlačítko „Změnit údaje“.

E-shop pro obchodníky provozuje níže uvedený externí poskytovatel služeb:

ISTAC Promotion GmbH
A-4062 Kirchberg-Thening
Titanstraße 3
Tel.: +43 (0) 7221 / 63760
Fax: +43 (0) 7221 / –3760 - 50
E-mail: office@istac-service.at

Informace podle zákona o elektronickém obchodování

Číslo licence ARA: 16573
DIČ: ATU61196501
Číslo ERA: 51468
Místně příslušný soud: Zemský soud Linec
Číslo zápisu v obchodním rejstříku: FN 254 427h

 

c) Registrace v e-shopu s náhradními díly: 

Pokud se zaregistrujete v e-shopu s náhradními díly, budou shromažďovány následující údaje: oslovení, jméno, příjmení, název firmy, ulice, číslo domu, doplnění adresy, PSČ, místo, země, DIČ, číslo zákazníka, e-mailová adresa, telefonní číslo, fax. Údaje jsou použity k uvolnění přístupu k e-shopu pro obchodníky a k realizaci objednávek. Uvolnění provádí společnost Schwarzmüller.

Zpracování poskytnutých osobních údajů je založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR na prohlášení o souhlasu, které dotčená osoba dobrovolně potvrdí při registraci, a alternativně na splnění (před)smluvních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, resp. na hájení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Prohlášení o souhlasu je realizováno jednoznačně, informovaným způsobem, vztahuje se na konkrétní zpracování a dosud nebylo odvoláno. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv s účinkem do budoucnosti prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jakmile bude registrace, resp. uživatelský účet na naší webové stránce smazán nebo změněn, budou údaje zpracované v průběhu procesu registrace vymazány. Další ukládání bude probíhat v jednotlivých případech, pokud to bude předepisovat zákon.

Jako uživatel máte kdykoliv možnost registraci, resp. uživatelský účet smazat. Údaje uložené k vaší osobě můžete navíc kdykoliv nechat pozměnit. Za tímto účelem je nutné zaslat odpovídající (neformální) žádost e-mailem na adresu aftersales@schwarzmueller.at. Zpracování údajů v souvislosti s e-shopem s náhradními díly lze rozporovat prostřednictvím smazání uživatelského účtu. Za tímto účelem zašlete odpovídající (neformální) žádost e-mailem na adresu aftersales@schwarzmueller.com. 

 

d) Kontaktní formulář: 

Na naší webové stránce vám nabízíme možnost kontaktovat nás prostřednictvím připraveného formuláře www.schwarzmueller.com/de/info-und-kontakt/kontakt. Pro kontaktní formulář shromažďujeme následující údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa. Tyto informace jsou používány ke zpracování vaší poptávky, resp. vaší žádosti o kontakt. V případě použití kontaktního formuláře nejsou vaše osobní údaje předávány třetím stranám.

Zpracování poskytnutých, i osobních údajů je založeno podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR na prohlášení o souhlasu, které dotčená osoba dobrovolně potvrdí při registraci, a alternativně na splnění předsmluvních povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, resp. na hájení zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Prohlášení o souhlasu je realizováno jednoznačně, informovaným způsobem, vztahuje se na konkrétní zpracování a dosud nebylo odvoláno. Odvolání souhlasu je možné kdykoliv s účinkem do budoucnosti prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

e) Žádost o místo na základě inzerátu nebo iniciativní žádost o místo

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s procesem žádosti o místo naleznete na následujícím odkazu:

www.schwarzmueller.com/de/karriere/datenschutz-bewerber


Jakmile bude registrace, resp. uživatelský účet na naší webové stránce smazán nebo změněn, budou údaje zpracované v průběhu procesu registrace vymazány. Další ukládání bude probíhat v jednotlivých případech, pokud to bude předepisovat zákon.

 

f) Newsletter:

Údaje, které společnost získá v průběhu smluvního vztahu se zákazníkem, bude společnost zpracovávat, aby zákazníkovi mohla za účelem prezentace výrobků zasílat e-maily, poštovní zásilky nebo reklamní prospekty (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Nezávisle na výše uvedených právních základech se může stát, že společnost bude pro určitá zpracování potřebovat souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR a požádá o něj dotčenou osobu. Pokud bude souhlas se zpracováním osobních údajů udělen, budou údaje zpracovávány pouze k účelům uvedeným v tomto souhlasu, jako je zasílání specifických produktových e-mailových newsletterů nebo informování o akcích. Udělený souhlas lze kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu nebude dotčena právoplatnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu až do odvolání.
Je v oprávněném zájmu společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR pravidelně informovat zákazníka (smluvní vztah) o dalším vývoji vlastních výrobků a služeb, o tématech týkajících se trhu a trendech z oboru. O tomto informujte společnost například prostřednictvím e-mailových newsletterů.

Zákazník má právo kdykoliv vyjádřit nesouhlas s tímto zpracováním svých údajů pro účely přímé reklamy, a to bez udání důvodu dopisem na adresu společnosti, k rukám oddělení pro ochranu osobních údajů, nebo e-mailem na adresu gdpr@schwarzmueller.com. Společnost bude údaje zákazníka k tomuto účelu zpracovávat tak dlouho, dokud zákazník nevyjádří svůj nesouhlas, maximálně však po dobu tří let od poslední aktivity. Pro jiné druhy přímé reklamy bude společnost zpracovávat údaje zákazníka pouze tehdy, pokud zákazník k tomuto zpracování udělí souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR). Pokud zákazník udělí souhlas se zpracováním údajů, může tento souhlas odvolat bez udání důvodů dopisem na adresu společnosti, k rukám oddělení pro ochranu osobních údajů, nebo e-mailem na adresu gdpr@schwarzmueller.com. Odvoláním souhlasu nebude dotčena právoplatnost zpracování, které bylo prováděno na základě souhlasu až do odvolání.

Kromě toho společnost shromažďuje osobní údaje také prostřednictvím tak zvaných cookies (viz níže). Pokud je v rámci některé z výše uvedených příležitostí nutné zadávat osobní údaje na několika stránkách, budou tyto údaje pomocí souboru session cookie uloženy v mezipaměti, takže mohou být použity na další stránce.

 

 

7. Přenechání / předávání údajů

Při předávání údajů se jedná o předávání osobních údajů třetím stranám, které tyto údaje opět používají pro vlastní účely nebo také pro jinou oblast úkolů společnosti. Při přenechání údajů se jedná o předávání osobních údajů třetím stranám, které tyto údaje z pověření společnosti zpracovávají pro účely společnosti.

Osobní údaje jsou shromažďovány, pokud nám je sami sdělíte například v rámci registrace (např. žádost o kontakt), resp. udělíte souhlas se zpracováním cookies.

Všechny osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a používány podle aktuálně platných ustanovení pro ochranu osobních údajů v první řadě pro účely vámi objednaných služeb nebo pro zpracování vašich poptávek a dotazů.

Společnost nebude osobní údaje v žádném případě prodávat či pronajímat. Třetím osobám budou vaše osobní údaje pouze v případě a pouze do té míry, jak je to nutné pro účely realizace smlouvy a pro informační, marketingové a newsletterové služby.

Vaše údaje osobní povahy budou ukládány pouze tak dlouho, jak je to potřebné pro účely, pro které jsou zpracovávány, resp. do uplynutí případných záručních lhůt, dob ručení,

promlčecích lhůt a zákonných lhůt pro uchovávání, pokud v těchto ustanoveních o ochraně osobních údajů není stanoveno jinak.

V rámci provozování naší webové stránky (našich webových stránek) pověřujeme poskytovatele softwarových služeb a agentury, kteří mohou v průběhu své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům. Zavázali se nám k dodržování platných právních ustanovení pro ochranu osobních údajů. Obecně platí, že pokud pověříme externí poskytovatele služeb zpracováním osobních údajů, budou takoví poskytovatelé služeb v každém případě zavázáni k dodržování ochrany osobních údajů. Kromě toho využívá společnost různé smluvní zpracovatele údajů, kterým jsou pro splnění příslušných úkolů předávány osobní údaje.

V ojedinělých případech jsou vaše údaje předávány našemu pověřenci pro ochranu osobních údajů, abychom se s ním poradili ohledně realizace předpisů pro ochranu osobních údajů, například když vůči nám uplatňujete práva dotčených osob.

Na základě dohod o smluvním zpracování údajů přitom společnost spolupracuje s následujícími poskytovateli:
ISTAC Promotion GmbH (fanouškovský e-shop)
Titanstraße 3
4062 Kirchberg-Thening
Tel.: +43 (0) 7221 / 63760
E-mail: office@istac-service.at

 

 

8. Cookies a služby analýzy

V naší internetové prezentaci používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které provozovatel webové stránky ukládá prostřednictvím prohlížeče na paměťovém médiu koncového zařízení (počítač, notebook, tablet, smartphone atd.) uživatele webové stránky. Tyto informace jsou znovu vyvolány při pozdějších návštěvách webové stránky a umožňují webové stránce rozpoznat koncové zařízení. V cookies mohou být ukládány jak osobní, tak i neosobní údaje. Prostřednictvím používání cookies lze také vytvářet profily uživatelů.

Společnost používá cookies, aby umožnila uživatelsky přívětivější používání webové stránky, neustále zlepšovala chování webové stránky a získala více informací o používání webové stránky. Tuto webovou stránku si však lze – nehledě na bezpodmínečně nezbytné cookies – prohlížet i bez cookies. Jestli a jaké cookies jsou vaším prohlížečem ukládány, to lze nastavit prostřednictvím všech internetových prohlížečů. Většina internetových prohlížečů akceptuje ve svém základním nastavení všechny cookies. Pokud si to nepřejete, měli byste odpovídajícím způsobem upravit nastavení prohlížeče. Mazání již uložených cookies můžete regulovat rovněž prostřednictvím nastavení prohlížeče. Vyvolejte za tímto účelem stránku nápovědy svého prohlížeče, resp. zkontrolujte nastavení cookies ve vašem prohlížeči. Naše webová stránka používá funkce služby pro analýzu webu Matomo. Jedná se přitom o otevřený software pro statistickou analýzu údajů uživatelů. Pro tento účel se používají cookies, které umožňují analýzu používání webové stránky jejími uživateli. Informace, které jsou takto vytvořeny, jsou přenášeny na server poskytovatele a tam jsou ukládány. Kromě toho nejsou informace, které získáme prostřednictvím cookies, předávány třetím stranám.
Na naší webové stránce jsou používány dočasné cookies, které jsou automaticky mazány, jakmile zavřete svůj prohlížeč. Tento typ cookies umožňuje zaznamenat vaše ID návštěvy webové stránky. Díky tomu lze přiřadit různé požadavky vašeho prohlížeče do společné relace a umožňuje nám to při pozdějších návštěvách webové stránky v rámci jedné relace znovu rozpoznat vaše koncové zařízení.
Na naší webové stránce jsou kromě toho používány trvalé cookies. Trvalé cookies jsou cookies, které jsou delší dobu uloženy ve vašem prohlížeči a poskytují nám informace. Příslušná doba uložení se liší podle konkrétního souboru cookie. Trvalé cookies můžete sami smazat prostřednictvím svých nastavení prohlížeče.

Bezpodmínečně nezbytné cookies: Tyto cookies jsou potřebné z technických důvodů, abyste mohli navštěvovat naši webovou stránku a využívat námi nabízené funkce. Přitom se jedná o cookies první strany, které patří společnosti. Na naší webové stránce jsou používány následující bezpodmínečně nezbytné cookies:

Název souboru cookie

Účel/popis

Doba uložení

Poskytovatel služby

PHPSESSID

Soubor cookie je standardně v programovacím jazyce „PHP“

Relace

Vlastník této webové stránky, impresum

 

Bezpodmínečně nezbytné cookies jsou na základě našeho oprávněného zájmu na jejich používání používány i bez souhlasu dotčené osoby. Právním základem pro používání bezpodmínečně nezbytných cookies je proto oprávněný zájem společnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Funkční cookies: U funkčních cookies se jedná o cookies, které zvyšují uživatelskou přívětivost webové stránky, ale nejsou bezpodmínečně nutné pro její řádné fungování. Jedná se například o ukládání nastavení jazyka, velikosti písma nebo nastavení bezbariérovosti. Na naší webové stránce jsou používány následující funkční cookies:

Název souboru cookie

Účel/popis

Doba uložení

Poskytovatel služby

pll_language

Soubor cookie je využíván nástrojem „Polylang“ k obnově uživatelského jazyka nastaveného uživatelem po opětovném vyvolání webové stránky, resp. k získání informací o jazyce, pokud neexistuje jiná možnost.

 

 

1 rok

Vlastník této webové stránky, impresum

 

Tyto funkční cookies se používají až tehdy, když dotčená osoba vyjádří svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na tlačítko „Akceptovat všechny cookies“ nebo zvolí pole „Funkční cookies“ a poté klikne na tlačítko „Akceptovat zvolené cookies“. Právním základem pro používání funkčních cookies je souhlas udělený dotčenou osobou podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (popř. § 165 odst. 3 TKG 2021). Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím změny nastavení cookies (tlačítko „Cookies“ v zápatí webové stránky).


Cookies pro analýzu webu a statistiku webu: Tento typ cookies slouží ke shromažďování informací o chování uživatelů na webové stránce (doba a četnost návštěv vyvolaných podstránek, pořadí navštívených stránek, používané vyhledávané pojmy, které vedly k návštěvě příslušné stránky, pohyby jako kliknutí a rolování myší, země, oblast a příp. město, odkud byl realizován přístup). Identifikují populární sekce webové stránky nebo měří doby načítání u jednotlivých prohlížečů. Tyto informace slouží ke zjištění hlavních zájmů uživatelů. Na základě takto zjištěných potřeb uživatelů je upravován obsah a funkce webové stránky. Tento typ souboru cookie neukládá žádné osobní údaje, jako např. IP adresu, takže není možné zpětné vysledování příslušného uživatele. Na naší webové stránce jsou používány následující cookies pro analýzu webu a statistiku webu:

Název souboru cookie

Účel/popis

Doba uložení

Poskytovatel služby

_pk_id.1.ec8c

Software Matomo používá tento soubor cookie k jednoznačnému rozpoznání uživatele.

 

 

1 rok, 27 dní

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburk, Německo

_pk_ses.1.ec8c

Tento soubor cookie se používá k uložení jednoznačné identifikace relace za účelem získání informací o tom, jak uživatel používá webovou stránku.

 

 

30 minut

ePrivacy Holding GmbH, Große Bleichen 21, 20354 Hamburk, Německo

 

Tyto cookies pro analýzu webu a statistiku webu se používají až tehdy, když dotčená osoba vyjádří svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na tlačítko „Akceptovat všechny“ nebo zvolí pole „Statistiky“ a poté klikne na tlačítko „Akceptovat zvolené cookies“. Právním základem pro používání cookies pro analýzu webu nebo statistiku webu je souhlas udělený dotčenou osobou podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (popř. § 165 odst. 3 TKG 2021).Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím změny nastavení cookies (tlačítko „Cookies“ v zápatí webové stránky).

Marketingové cookies: Marketingové cookies se používají k analýze chování uživatelů a jejich zařazení do kategorií, aby jim bylo možné následně zasílat personalizovanou reklamu. Na naší webové stránce jsou používány následující marketingové cookies:

Název souboru cookie

Účel/popis

Doba uložení

Poskytovatel služby

CONSENT

Youtube používá tento soubor cookie prostřednictvím integrovaných videí na Youtube a ukládá anonymizované statistické údaje.

 

 

2 roky

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

yt-remote-device-id

Youtube používá tento soubor cookie prostřednictvím integrovaných videí na Youtube a ukládá preference uživatele týkající se videí.

 

 

Žádný limit

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

yt-remote-connected-devices

Youtube používá tento soubor cookie prostřednictvím integrovaných videí na Youtube a ukládá preference uživatele týkající se videí.

 

 

Žádný limit

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

 

Tyto marketingové cookies se používají až tehdy, když dotčená osoba vyjádří svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kliknutím na tlačítko „Akceptovat všechny“ nebo zvolí pole „Marketing“ a poté klikne na tlačítko „Akceptovat zvolené cookies“. Právním základem pro používání marketingových cookies je souhlas udělený dotčenou osobou podle čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR (popř. § 165 odst. 3 TKG 2021). Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím změny nastavení cookies (tlačítko „Cookies“ v zápatí webové stránky).

 

 

9. Nástroje pro sledování a analýzu

Aby byla zajištěna průběžná optimalizace a utváření naší internetové prezentace podle aktuálních potřeb, využíváme nástroje pro sledování a analýzu. Sledování nám také umožňuje statisticky zaznamenávat používání naší webové stránky jejími návštěvníky a na základě takto získaných poznatků dále vyvíjet naši online nabídku. Na základě těchto zájmů je používání níže popsaných nástrojů pro sledování a analýzu oprávněné podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR. Pokud nám na základě upozornění zobrazeného na webové stránce („cookie banner“) udělíte svůj souhlas s používáním cookies, řídí se oprávněnost používání navíc podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR. V následujících popisech nástrojů pro sledování a analýzu jsou uvedeny rovněž příslušné účely zpracování a zpracovávané údaje.

 

a) Nástroj pro analýzu webových stránek Matomo

Na této webové stránce se používá Matomo, otevřený software pro statistickou analýzu přístupů návštěvníků stránky. Za tímto účelem využívá Matomo cookies (porov. bod 8). Informace o vašem používání naší webové stránky jsou přenášeny na náš server a zde jsou shrnuty do pseudonymizovaného profilu používání. To nám umožňuje provádět vyhodnocení používání naší webové stránky a utvářet webovou stránku v souladu s aktuálními potřebami. Tyto informace nejsou předávány třetím stranám. IP adresa není spojena s jinými údaji o vaší osobě. Přiřazení vaší IP adresy brání anonymizace prostřednictvím skrytí IP adresy. Matomo je na naší webové stránce konfigurován tak, aby bylo respektováno nastavení „Do not track“ provedené ve vašem prohlížeči. 
Analýza používání webové stránky je standardně deaktivována dotčenou osobou. Dotčená osoba má možnost aktivovat analýzu softwaru Matomo. Za tímto účelem může dotčená osoba při prvním vyvolání webové stránky zvolit příslušné zaškrtávací okénko („Opt-in“). Volba se provádí na cookie banneru kliknutím na tlačítko „Akceptovat všechny“ nebo zvolením pole „Statistiky“ a následným kliknutím na tlačítko „Akceptovat zvolené cookies“. Právním základem pro analýzu používání webové stránky dotčenou osobou je v takových případech dobrovolně udělený souhlas podle čl. 6 odst. 2 věty 1 písm. a GDPR. 
Ukládání cookies můžete obecně zabránit odpovídajícím nastavením softwaru vašeho prohlížeče. Nicméně upozorňujeme na skutečnost, že v takovém případě zřejmě nebudete moci využívat veškeré funkce této webové stránky v plném rozsahu.

 

b) Google Mapy

Pro zobrazení map v bodě nabídky „Hledání servisu“ jsou v naší webové stránce prostřednictvím Google Maps API integrovány údaje služby Google Mapy. Google Mapy je mapová služba společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Díky tomu vám můžeme přímo na naší webové stránce zobrazovat interaktivní mapy a umožnit vám komfortní používání funkce map, takže můžete rychle najít naše servisy ve vašem okolí.

Po kliknutí na „Hledat servis“ můžete zvolit, jestli chcete přímo zadat určité místo nebo chcete provést automatické určení místa na základě vaší aktuální polohy. V případě obou voleb jsou společnosti Google předávány osobní údaje vašeho smartphonu jako čas, operační systém a vaše aktuální IP adresa, aby se vám mohl zobrazit vhodný výřez mapy.

Při automatickém určení místa je společnosti Google zaslána vaše aktuální poloha, která je následně automaticky zpracována. Pro určení místa zpracovává společnost Google následující údaje: vaši IP adresu, vaše GPS souřadnice, vaši mobilní síť, vaši síť Wi-Fi.

Kromě toho obdrží společnost Google informaci, že jste vyvolali naši webovou stránku. To probíhá nezávisle na tom, zda je k dispozici uživatelský účet Google, prostřednictvím kterého jste přihlášeni, nebo zda uživatelský účet neexistuje.

Tyto údaje jsou zpracovávány i v USA, kde platí nižší standardy ochrany osobních údajů. Služba Google bude aktivována pouze tehdy, pokud s tím budete souhlasit. Ohledně vašich práv při odvolání souhlasu atd. platí ustanovení pro ochranu osobních údajů společnosti Google Inc. (http://www.google.de/intl/de/policies/privacy).

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Google, budou vaše údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete přiřazení s použitím vašeho profilu u společnosti Google, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše údaje jako uživatelské profily a využívá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo utváření naší webové stránky v souladu s aktuálními potřebami. Takové vyhodnocení se provádí (i u nepřihlášených uživatelů) zejména pro účely poskytování reklamy podle potřeby a pro informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na naší webové stránce. Máte právo vyjádřit svůj nesouhlas s vytvářením těchto uživatelských profilů, přičemž se za tímto účelem musíte obrátit na společnost Google.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů a jejich zpracování poskytovatelem plug-in získáte v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele. Tam získáte také další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu vaší privátní sféry: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Základem pro integraci funkce Google Mapy je váš dobrovolně udělený souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a GDPR.

 

 

10. Sociální média

Jsou integrovány odkazy na profily na sociálních sítích

 1. Instagram (firma společnosti Facebook Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko),
 2. youtube (firma společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) a
 3. Facebook (Facebook Ireland Limited., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko)

Tyto odkazy neobsahují žádné detailní, specifické údaje uživatele, nýbrž pouze příslušné odkazy na profily poskytovatele. Při kliknutí na odkaz opustíte webovou stránku a budete svým prohlížečem přesměrováni na příslušnou sociální síť. V této souvislosti obdrží příslušné sociální sítě informaci o tom, že váš prohlížeč vyvolal naši webovou stránku, i když nemáte na příslušné sociální síti žádný účet nebo právě nejste přihlášeni. Tyto informace (včetně vaší IP adresy) předá váš prohlížeč přímo na servery sociálních sítí v USA, kde budou uloženy. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociální síti, může sociální síť návštěvu naší webové stránky přímo přiřadit k vašemu účtu. Sociální sítě využívají tyto informace například pro účely reklamy, průzkumu trhu a utváření sítí v souladu s aktuálními potřebami. Pro tyto účely jsou vytvářeny například uživatelské, zájmové a vztahové profily, např. za účelem vyhodnocení vašeho používání naší webové stránky s ohledem na reklamy zobrazované na sociálních sítích nebo informování ostatních uživatelů o vašich aktivitách na naší webové stránce. Pokud si nepřejete, aby sociální sítě nepřiřazovaly údaje shromážděné prostřednictvím naší webové stránky k vašemu účtu, musíte se před návštěvou naší webové stránky odhlásit ze svého účtu.

Účel a rozsah zpracování údajů sociálními sítěmi a vaše práva a možnosti nastavení pro ochranu vaší privátní sféry naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů

 1. společnosti Facebook:https://www.facebook.com/about/privacy/
 2. společnosti youtube:https://policies.google.com/privacy?hl=de
 3. sítě instagram:https://de-de.facebook.com/help/instagram/519522125107875

 

 

11. Odkazy (hyperlinky)

Naše webová stránka používá tak zvané hyperlinky, odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Při aktivaci těchto odkazů budete naší webovou stránkou přesměrováni přímo na webovou stránku jiných poskytovatelů. Poznáte to mimo jiné podle změny URL adresy, která je zobrazena ve vašem prohlížeči. Naše společnost nemůže převzít odpovědnost za důvěrné zacházení s vašimi údaji na těchto webových stránkách třetích stran, protože nemáme žádný vliv na to, aby tyto firmy dodržovaly ustanovení o ochraně osobních údajů. O zacházení s vašimi osobními údaji ze strany těchto firem se informujte přímo na těchto webových stránkách.

 

 

12.  Opatření pro ochranu osobních údajů

Společnost přijala vhodná technická a organizační opatření, aby byla zaručena ochrana vašich osobních údajů. Má tak být zabráněno každému neoprávněnému přístupu, shromažďování, používání, zveřejnění, kopírování, změnám nebo mazání osobních údajů. Za tímto účelem jsou tyto údaje uchovávány na chráněných serverech v Rakousku. Používanými technickými opatřeními pro ochranu osobních údajů jsou mimo jiné vynucené používání hesel, přihlašování, kontroly přístupu, brána Firewall a antivirové programy. U používaných organizačních opatřeních pro ochranu osobních údajů se jedná mimo jiné o princip čtyř očí, omezení přístupu k údajům na vybrané zaměstnance, namátkové kontroly, dohody o zachovávání mlčenlivosti a smluvní závazná prohlášení.

Mají-li být osobní údaje předávány do USA nebo jiné země s nižší úrovní ochrany osobních údajů než v EU, společnost se předem ujistí, že je zajištěna přiměřená úroveň ochrany osobních údajů.

 

 

13. Práva dotčených osob

Společnost vám v souvislosti s používáním vašich osobních údajů samozřejmě poskytuje právo na informace, právo na opravu nebo výmaz a právo na námitku.

Dotčená osoba má podle čl. 15 GDPR kdykoliv právo požadovat potvrzení, zda jsou zpracovávány osobní údaje jeho osoby, a případně správce požádat o informace o těchto osobních údajích. Můžete požadovat zejména informace o účelech zpracování, o kategoriích osobních údajů, o kategoriích příjemců, kterým jsou nebo byly vaše údaje předávány, o plánované době uložení, o právu na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, o právu na stížnost, o původu vašich údajů, pokud tyto nebyly shromážděny u nás, o předávání údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím a o existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a příp. průkazných informacích o podrobnostech.

Dotčená osoba má podle čl. 16 GDPR právo nechat osobní údaje týkající se její osoby neprodleně opravit (doplnit). Podle čl. 17 GDPR můžete požadovat výmaz vašich osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud zpracování není nutné pro výkon práva na projev názoru a informace, pro plnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatňování, výkon nebo obranu právních nároků. Podle čl. 18 GDPR můžete požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud zpochybňujete správnost údajů, pokud je jejich zpracování nezákonné, pokud údaje již nepotřebujeme a vy odmítáte jejich výmaz, protože je potřebujete pro uplatnění, realizaci nebo obranu svých právních nároků. Právo podle čl. 18 GDPR vám náleží také tehdy, pokud jste podali námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR. To se týká také automatizovaného zpracování osobních údajů dotčené osoby. Dotčená osoba má navíc právo odmítnout přímý marketing s využitím jejích osobních údajů. Souhlas se zpracováním vašich údajů v rámci zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat. Společnost neprovádí profilování (vyhodnocení).

Dotčená osoba je žádána, aby oznámila změnu svých osobních údajů.

Povinnost poskytovat informace a údaje na základě právních ustanovení o ochraně osobních údajů je omezena zejména případnou povinností mlčenlivosti.

Pokud je to možné a není to spojeno s nepřiměřenou náročností, bude správce informovat příjemce osobních údajů, které mají být opraveny, smazány nebo jejichž zpracování má být omezeno. Pokud to dotčená osoba požaduje, bude o těchto příjemcích informována.

Dotčená osoba má podle čl. 20 GDPR právo obdržet osobní údaje, které se týkají její osoby a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu a rovněž má právo předat tyto údaje jinému správci. Při výkonu práva na předávání údajů si dotčená osoba může vymoci, že osobní údaje budou předávány přímo správcem jinému správci, pokud je to technicky možné. Výkon tohoto práva podle čl. 20 GDPR se nedotýká výkonu práva na výmaz podle čl. 17 GDPR. Toto právo neplatí pro zpracováním, které je potřebné pro splnění určitého úkolu, který je ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné moci, která byla přenesena na správce.
Pro případ, že společnost používá údaje na základě vašeho souhlasu, máte kdykoliv právo tento souhlas odvolat. Společnost po doručení odvolání souhlasu okamžitě zastaví používání dotčených osobních údajů, pokud je používání údajů založeno pouze na vašem souhlasu. Společnost může dotčené osobní údaje dále používat, pokud je předem anonymizuje takovým způsobem, že nebude možné přiřazení k určité osobě.

V případě porušení ochrany osobních údajů („data breach“), které bude pravděpodobně spojeno s vysokým rizikem pro osobní práva a svobody fyzických osob, správce toto případně nahlásí dotčené osobě a/nebo úřadu pro ochranu osobních údajů.

Veškerá práva vůči společnosti (kontaktní údaje viz níže) je nutné uplatnit písemně. Aby se zabránilo zneužití, musí dotčená osoba předem vhodným způsobem prokázat svou identitu. Právo na informace náleží každé dotčené osobě libovolně často. Poskytnutí informací společností je jednou ročně zdarma a případné další náklady budou po předchozím informování vyúčtovány.

Podle čl. 7 odst. 3 GDPR můžete jednou udělený souhlas kdykoliv odvolat prostřednictvím níže uvedené e-mailové adresy pověřence pro ochranu osobních údajů. To má za následek, že v budoucnu již nebudeme moci provádět zpracování dat, které je založeno (která jsou založena) na tomto souhlasu.

Dotčená osoba si může pro účely výkonu svých práv kdykoliv u správce vyžádat informace ohledně zpracování údajů.

Obecně existuje podle čl. 77 GDPR možnost stížnosti u dohledového orgánu. Zpravidla se v takovém případě můžete obrátit na dohledový orgán v místě vašeho pobytu nebo vašeho pracoviště nebo v sídle naší společnosti.

 

 

14. Právo vznést námitku

Při zpracování vašich osobních údajů na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f GDPR máte podle čl. 21 GDPR právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody, které vyplývají z vaší mimořádné situace, nebo pokud je námitka namířena proti přímé reklamě. V případě přímé reklamy pro vás platí obecné právo na námitku, které námi bude realizováno bez uvedení mimořádné situace.

 

 

15. Kontaktní údaje

Tyto směrnice o ochraně vašich osobních údajů budeme čas od času aktualizovat. Příležitostně byste se na tyto směrnice měli podívat, abyste měli aktuální informace o tom, jak chráníme vaše údaje a neustále vylepšujeme obsah naší webové stránky. Pokud uděláme podstatné změny při shromažďování, používání a/nebo předávání osobních údajů, které jste nám poskytli, upozorníme vás na to jednoznačným a dobře viditelným upozorněním na webové stránce. Používáním webové stránky vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami těchto směrnic o ochraně osobních údajů.
V souvislosti s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů můžete společnost zastihnout prostřednictvím následujících kontaktních údajů:
Wilhelm Schwarzmüller GmbH
Hanzing 11, 4785 Freinberg,
OR: FN 364874f
Vedení společnosti: Wolfgang Muhri, Daniela Lorenzer, Maik Spindler
E-mail: gdpr@schwarzmueller.com
Tel.: +43 7713 800 0

 

Stav: duben 2023

 

Doplnění k dohodě o ochraně osobních údajů: Aplikace


A) Zpracování údajů na základě údajů uvedených uživatelem

Můžete nás kontaktovat pomocí aplikace prostřednictvím kontaktního formuláře. Přitom nám budou zaslány následující osobní údaje: IP adresa, čas, operační systém, jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo, libovolný text. Tyto údaje jsou nám z aplikace přenášeny přes náš mailový server a zůstávají tam trvale uloženy pro další konverzaci. Když si naši servisní zaměstnanci vyvolají e-maily, budou tyto obsahy tedy vyvolány a trvale uloženy také na počítačích zaměstnanců, aby mohli odpovědět na vaši žádost.

Právním podkladem pro toto je:

 • čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR