ÁSZF

Mindenkor a szöveg alatt található országspecifikus Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek érvényesek.

 

A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft.
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEI

 

I. Általános rendelkezések

Minden jelenlegi és jövőbeli, a Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Schwarzmüller”) által eszközölt adásvétel (értékesítés és esetleges szállítás) kizárólag a jelen értékesítési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) alapján és rendelkezéseinek betartásával történik. Jelen ÁSZF minden olyan adásvételi előszerződés és szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelyeket a Schwarzmüller a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokkal összefüggésben más felekkel köt meg. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Schwarzmüllerrel szerződő fél a jelen ÁSZF alkalmazásában „Vevő”.

A Schwarzmüller adásvételi jogviszonyára jelen ÁSZF mellett a felek között létrejött és a felek által kölcsönösen aláírt előszerződés (a továbbiakban: „Előszerződés”), valamint a felek által kölcsönösen aláírt adásvételi szerződés („Szerződés”) tartalma irányadó. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése és az Előszerződés vagy a Szerződés bármely rendelkezése egymással ellentétes lenne, úgy elsősorban a Szerződés, majd ezt követően az Előszerződés, majd jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak.

Jelen ÁSZF – külön meghivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a felek között jövőben létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, jogviszonyokra – kivéve, ha a felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg.

Bármely módosítás és eltérés a jelen ÁSZF-hez, a Szerződéshez, vagy az Előszerződéshez képest csak mindkét fél által jóváhagyott módon, írásban érvényes.

A Felek közötti korábbi megállapodások, korábbi üzleti gyakorlat és az üzletágban ismert és alkalmazott szokások nem válnak a szerződés részévé, kivéve, ha a jelen ÁSZF eltérően rendelkezik, vagy a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.

A Schwarzmüller ezúton kizárja a Vevő általános beszerzési feltételeit. A Vevő esetleges általános szerződési feltételei csak akkor alkalmazandóak a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra, ha azokat a Schwarzmüller kifejezetten írásban elismeri. A Vevő általános szerződési feltételei akkor sem kötelezik a Schwarzmüllert, ha azokat a Schwarzmüller kifejezetten nem utasítja vissza, vagy ha azoknak jelen ÁSZF-fel nem kifejezetten ellentétes a tartalma, illetve csak kiegészítő vagy nem lényeges kérdésekben tartalmaz eltérő rendelkezéseket. A Schwarzmüller általi Előszerződés-ajánlatnak a Vevő által történő visszaigazolásával, ill. a teljesítés a Vevő általi elfogadásával e kikötést elfogadottnak kell tekinteni, és így a Vevő általános szerződési feltételeinek megküldésével történő esetleges megrendelés/visszaigazolás nem minősül eltérő, új ajánlatnak.

Vevő kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől eltérően állapíthatják meg a felek jogait és kötelezettségeit.

A Schwarzmüller ezennel külön tájékoztatja Vevőt arról, hogy tekintettel az új Ptk. hatálybalépésére, a jelen ÁSZF rendelkezései eltérhetnek az eddig a felek között használt általános szerződési feltételektől.

A jelen értékesítési és szállítási feltételek a www.schwarzmueller.com/hu/ honlap alatt is közzétételre kerülnek.


II. Szerződéskötés és a szerződés tartalma
II.1 Előszerződés

A Schwarzmüller és a Vevő eltérő megállapodás hiányában – az esetleges írásbeli, szóbeli egyeztetéseket követően – Előszerződést kötnek. Az Előszerződés tartalmazza az adásvétel tárgyát, annak műszaki tartalmát (műszaki leírás), a vételárat, a fizetési feltételeket, a szállítási határidőt, a készrejelentés szabályozását, a foglalót és szükség szerint egyebeket. Az Előszerződés szövegét a Schwarzmüller mint ajánlatot („Előszerződés-ajánlat”) küldi meg a Vevőnek faxon/e-mailen és postai úton. A Schwarzmüller az Előszerződés-ajánlat faxon, vagy e-mailen történő elküldésének napjától számított 8 napos ajánlati kötöttséget határoz meg. A Schwarzmüller az Előszerződés-ajánlatban szereplő minden feltételt és rendelkezést lényeges feltételnek tekint. Ebből adódóan az Előszerződés-ajánlatban foglaltaktól bármiben, pl. kis mértékben vagy nem lényeges kérdésben is eltérő tartalmú visszaigazolás a Schwarzmüller által elutasítottnak tekintendő kivéve, ha a Schwarzmüller az eltérő tartalmat kifejezetten írásban elfogadja.
A Schwarzmüllert a 8 naptári napos ajánlati kötöttségi határidő eltelte után nem köti az Előszerződés-ajánlat.

A Vevő az Előszerződés-ajánlatot akként fogadhatja el, hogy az Előszerződés-ajánlat Schwarzmüller általi elfaxolásának/e-mailben történő megküldésének napjától számított 8 naptári napon belül cégszerűen aláírva faxon/e-mailen és postai úton a Schwarzmüllernek visszajuttatja.
Ebben az esetben az Előszerződés a felek között az abban foglalt tartalommal létrejön, amely alapján a felek az Előszerződésben ill. jelen ÁSZF II.2 pontjában megjelölt határidőig kötelesek egymással adásvételi szerződést kötni. Vevő az Előszerződés aláírásával egyidejűleg köteles az Előszerződésben meghatározott összegű foglaló fizetésére Eladó részére. Amennyiben a meghatározott összegű foglalót Vevő az Előszerződésben meghatározott ideig nem fizeti meg a Schwarzmüller részére, a Schwarzmüller jogosult az Előszerződéstől elállni. Eben az esetben Vevő kártérítésre, vagy egyéb igény érvényesítésére nem jogosult a Schwarzmüllerrel szemben.

Amennyiben a Vevő az Előszerződésben ill. jelen ÁSZF II.2 pontjában meghatározott határidő utolsó napjáig a végleges adásvételi Szerződést nem köti meg, a Schwarzmüller jogosult az Előszerződéstől elállni. Amennyiben a szerződés megkötésének elmaradásáért nem a Schwarzmüller a felelős, úgy Vevő a foglalóként fizetett összeget elveszíti. A Schwarzmüller elállási jogának gyakorlása után az adásvétel tárgyát értékesítheti harmadik személyek részére, ez nem érinti Vevőnek a foglalóra vonatkozó kötelezettségeit.

Az Előszerződésben foglaltak kötelezőek a felekre nézve. Felek az Előszerződésben foglaltakat csak közös megegyezéssel írásban módosíthatják. Szerződésmódosításnak számít az elfogadott műszaki leírás szerinti kivitelhez képest a Vevő által igényelt bármely változtatás is.

Az interneten, prospektusokban, vagy bármilyen reklámanyagban megjelenő hirdetések nem minősülnek ajánlattételnek és így nem kötelező érvényűek a Schwarzmüllerre nézve, amenynyiben nem kerül kifejezetten az ajánlati kötöttség meghatározásra. A reklámanyagokban megjelenő esetleges nyomdahibákért a Schwarzmüller nem vállal felelősséget.


II.2. Adásvételi Szerződés létrejötte

A Schwarzmüller a jármű elkészültéről írásban értesíti a szerződő felet („Készrejelentés”) és meghatározza azt a legkésőbbi időpontot, amikor a Vevő a végleges adásvételi Szerződés aláírását követően a járművet átveheti. A végleges adásvételi Szerződés aláírásának és a jármű átadás-átvételének legkésőbbi időpontja eltérő megállapodás hiányában a Készrejelentéstől számított 15 nap.

Felek az Előszerződésnek megfelelően a jármű átadás-átvétele előtt megkötik a jármű átruházására irányuló egyedi adásvételi Szerződést, amely tartalmazza a jármű alvázszámát, a vételárat, az átadás-átvétel időpontját, a kárveszély átszállásának időpontját (amennyiben a felek jelen ÁSZF-től eltérően állapodnak meg), továbbá a szükség szerint egyéb feltételeket.

A Schwarzmüller és a Vevő megállapodnak, hogy a jogszabályi feltételek betartása mellett a Vevő jogosult az Előszerződés megkötése után az Előszerződést egy, az adásvételt finanszírozó társaságra átruházni. Ebben az esetben az egyedi adásvételi Szerződés a Schwarzmüller és a finanszírozó társaság között kerül megkötésre, az Előszerződésben rögzített feltételeknek megfelelően.


II.3 A szerződés tartalma

A Schwarzmüller a szállítási időtartam alatt fenntartja magának a konstrukciós és formai változtatások jogát. A tömegről, üzemeltetési költségekről stb. szóló leírásokban, illetve az adásvételi Szerződésben szereplő adatokat megközelítő adatoknak kell tekinteni. Az ajánlatokban, megrendelés-visz-szaigazolásban, Előszerződésben, Szerződésben, ill. egyéb kapcsolódó dokumentumban megadott saját tömeg adatokat +/- 5%-os DIN- szerinti gyártási tűréssel kell figyelembe venni. A nem jelentős konstrukciós és formai változtatások, valamint a tömeggel és üzemeltetési költségekkel stb. kapcsolatos nem jelentős eltérés szerződésszerű teljesítésnek minősül, és így a Vevőt nem jogosítja fel különösen az elállásra, vagy bármely egyéb jog érvényesítésére a Schwarzmüllerrel szemben. A Vevő köteles bizonyítani, hogy az eltérés jelentős.


III. Árak

A Schwarzmüller az irányadó vételárat („Ár”) az Előszerződés-ajánlatban rögzíti, ez az Ár válik az Előszerződés és a Szerződés részévé, az alábbi rendelkezések figyelembe vételével. Az Árak a gyártó telephelyén történő átvételre érvényes nettó árak, fuvarköltség és esetleges biztosítás nélkül. Amenynyiben a felek külön, kifejezetten megállapodnak a Schwarzmüller biztosítási kötelezettségében, úgy az Ár a biztosítás díját is tartalmazza. A Schwarzmüller jogosult az Előszerződés-ajánlat kiküldése és az átadás-átvétel időpontja között bekövetkezett önköltség emelkedés megfelelő mértékével egyoldalúan növelni az Árat, függetlenül az Előszerződésben rögzített Ár összegétől.

Amennyiben az adásvétel tárgyára a Schwarzmüller listaárai vonatkoznak, és az Előszerződés-ajánlat, valamint az átadás-átvétel időpontja között a listaárak emelkedtek, a Schwarzmüller jogosult az Előszerződés-ajánlatban megadott, illetve az Előszerződésben rögzített Árat a listaárak emelkedésének megfelelő összeggel egyoldalúan megnövelni. Egyéb áruknál, különösen az egyedi gyártások esetében a az Előszerződésben, valamint az egyedi Szerződésben kikötött Ár érvényes azzal, hogy a Schwarzmüller jogosult a szerződéskötés és az átadás-átvétel időpontja között bekövetkezett önköltség emelkedésének megfelelő mértékkel egyoldalúan növelni az Árat. A Szerződéskötés költségei a Vevőt terhelik.

A Schwarzmüller nem köteles a Vevő módosítási igényeit elfogadni. Amennyiben a Schwarzmüller elfogadja a Vevő módosítási igényét, úgy a Schwarzmüller jogosult az Előszerződés / Szerződés Vevő általi módosításáért bruttó 200 Euro díjat felszámítani. A Schwarzmüller ezen az összegen kívül jogosult a módosítás miatt felmerült kárát/költségeit is érvényesíteni a Vevővel szemben, különösen a módosítás nyomán felmerült munka- és anyagköltségeit. A Schwarzmüller jogosult az Előszerződéstől és/vagy a Szerződéstől elállni, illetve jogosult a vételár részbeni vagy teljes fizetését a gyártás megkezdése előtt követelni, amennyiben az Előszerződés után és az átadás-átvétel időpontja között olyan körülmények válnak ismertté a Vevő gazdasági viszonyait illetően, amelyek miatt a vételár követelés kielégítése már nem tűnik biztosítottnak.

A szerződésben foglalt díjak utólag módosíthatók, amennyiben egyes költségkomponensek - mint például (a), törvényileg, rendeletileg, kollektív szerződés, gyártóüzem által meghatározott bérköltségek, vagy (b), a teljesítéshez köthető egyéb költségfaktorok, úgy mint anyagköltségek, amire hatással van például az alapanyagok országos- illetve világpiaci árának változása; releváns árfolyamváltozások; harmadik szintű beszállítók árainak változása; stb. - tekintetében a szerződés megkötésének időpontja óta legalább 2%-os mértékű változás következett be. A kompenzáció mértéke megegyezik a szerződéskötéstől a teljesítés időpontjáig tartó időszakban bekövetkezett gyártási költségek változásának mértékével. A költségkompenzáció legkésőbb a kiszállításkor érvényesítendő.


IV. Fizetési feltételek

Kifejezett, írásos megállapodás hiányában a Schwarzmüller vételár-követeléseinek kifizetése az adásvételi Szerződés megkötésével egyidejűleg, eltérő rendelkezés hiányában legkésőbb a jármű átadás-átvételét megelőzően esedékes. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Schwarzmüller a járművet mindaddig nem köteles átadni, amíg az Árat a Vevő maradéktalanul meg nem fizette a Schwarzmüller részére.

Az Ár az Előszerződésben meghatározott összegű és kifizetett foglaló összegével csökken.
A fentiektől eltérően Banki finanszírozás esetén a Schwarzmüller a foglalóról jóváíró számlát bocsát ki és a már kifizetett vételár részt / foglalót közvetlenül a finanszírozó társaságnak utalja át, így a III. pontban meghatározott – foglaló összegével nem csökkentett – teljes Ár válik esedékessé a jármű Vevő részére történő átadás-átvételét követően. A fizetés minden költsége a Vevőt terheli.
Fizetési késedelem esetén a Vevő a Ptk. 6:155. § (1)-(2) bekezdései szerinti késedelmi kamat és behajtási költségátalány megfizetésére köteles.

A fizetés – ellenkező megállapodás hiányában – banki átutalás útján történik. A banki átutalással történő fizetés esetén a teljesítés időpontja annak a napnak felel meg, amely napon a fizetendő összeget a Schwarzmüller bankszámláján jóváírják. A Schwarzmüller a csekk vagy váltó formájában felajánlott fizetést indokolás nélkül elutasíthatja.
A Vevőt sem visszatartási jog, sem viszontköveteléseinek beszámítási joga nem illeti meg, különösen a jótállási/szavatossági igények nem szolgálhatnak alapul az esedékes fizetések visszatartására vagy ellenkövetelések beszámítására.
A Vevő fizetési kötelezettségét kizárólag a Schwarzmüller, vagy a Schwarzmüller által írásban megjelölt más személy vagy társaság részére történt fizetés útján teljesítheti. A Vevő hozzájárul, hogy minden, általa teljesített fizetés először a kamatok és egyéb mellékköltségek kiegyenlítésére, majd a javítási költségek és alkatrész költségek fedezésére, és végső soron a vételár követelés kiegyenlítésére kerüljön felszámításra.
Több Vevő a Schwarzmüller felé egyetemlegesen felel.


V. Visszatartási jog

A Schwarzmüller jogosult a felek között fennálló üzleti kapcsolatból a Vevővel szembeni összes követelésének kielégítéséig saját teljesítését visszatartani. A Schwarzmüller visszatartási joga tehát a Vevő tartozásának mértékétől függetlenül vonatkozik minden, a Vevő részére értékesítendő árura. Kifejezett írásos megállapodás vagy a fenti rendelkezéstől eltérő kógens jogszabályi rendelkezés esetén az utóbbiak irányadók.


VI. A tulajdonjog fenntartása

A Schwarzmüller a Vevő vételár fizetési kötelezettségének teljes kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát az adásvételi Szerződés tárgyán/tárgyain. A Schwarzmüller tulajdonjog fenntartásra irányuló joga nem érinti a Schwarzmüller IV. és V. pontból eredő jogait, ideértve, hogy az adásvétel tárgyát/tárgyainak átadását a Vételár teljes kifizetéséig megtagadja. A Schwarzmüller jogosult a törzskönyvet a tulajdonjog fenntartás idejére magánál tartani.


VII. Szállítás

A szállítási határidők – amennyiben nem kerültek kifejezetten fix határidőként kikötésre – tájékoztató jelleggel kerülnek megadásra, amelyektől való eltérés, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon kívül, nem keletkeztet jogokat Vevő részére. Ennek megfelelően a Vevő nem jogosult a tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő túllépésére visszavezethető esetlegesen felmerült kárának megtérítését követelni a Schwarzmüllertől. A tájékoztató jelleggel megadott határidő több mint három hónappal való túllépése esetén a Vevő elállhat a Szerződéstől.

A tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő az Előszerződés aláírásának napján, de leghamarabb az Előszerződésben meghatározott foglaló összegének a Schwarzmüller bankszámláján történő jóváírásának napján valamint, amennyiben ez az Előszerződésben ill. a Szerződésben nem került teljes körűen rögzítésre - a kivitelezés módjáról szóló teljes körű megállapodással kezdődik. Vevő tudomásul veszi, hogy egyedileg gyártott járművek esetén a Schwarzmüller a foglaló a Schwarzmüller bankszámláján történő jóváírásának időpontja előtt nem kezdi meg a gyártási folyamatot. Amennyiben a Vevő az átadás-átvétel időpontja előtt az adásvételi Szerződés tárgyán/tárgyain bármiféle módosítást igényel, a szállítási határidőt (mind a fix, mind a tájékoztató jellegű határidőt) a módosítási igény Schwarzmüller általi elfogadásának napjától kell számítani.


VIII. Vis maior

Vis maior esetén, így különösen az üzemzavarok, sztrájkok, a Schwarzmüller vagy beszállítói gyártóműveinek bármilyen okból történő teljes vagy részleges leállása, illetve a rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás vagy veszélyhelyzet esetére kihirdetett különleges jogrend esetén a Schwarzmüller mentesül az Előszerződésből vagy Szerződésből eredő kötelezettségei alól. Ilyen esetekben a Vevő semmilyen jogcímen nem jogosult a Schwarzmüllerrel szemben igényérvényesítésre.


IX. A kárveszély átszállása

A kárveszély, ideértve a teljes vagy részleges megsemmisülés, valamint a meghibásodás, elveszés, sérülés, eltűnés veszélyét, az alábbiak szerint száll át a Vevőre:

a. a gyártó telephelyén történő műszaki átadás-átvétel esetén a jármű részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásának időpontjában ill. bank finanszírozás esetén a banki átadás-átvételi banki formanyomtatvány aláírásának időpontjában,
b. az adásvétel tárgya a Vevő székhelyére, telephelyére vagy más a Vevő által megadott helyre történő szállítása esetén az adásvétel tárgyának a fuvarozónak történő átadáskor, függetlenül attól, hogy a fuvarozót a Vevő vagy a Schwarzmüller bízta meg,
c. az adásvétel tárgyának a Vevő vagy az általa kijelölt vagy meghatalmazott harmadik fél részére történő átadásakor,
d. Vevő átvételi késedelme, vagy a Schwarzmüller általi visz-szatartási jog jogszerű gyakorlása esetén az átvétel eredetileg megállapodott időpontjában.


X. Átadás-átvétel
X.1.Az átadás-átvétel időpontja; átvételi késedelem

Az átadás-átvétel időpontja a Schwarzmüller Készrejelentésében megadott határnap. Amennyiben a Készrejelentés nem tartalmaz eltérő határnapot, úgy az átadás-átvétel időpontja Készrejelentéstől számított legfeljebb 14. nap. Ennek megfelelően tehát Vevő a készrejelentést követő 15. naptól átvételi késedelembe esik, melynek beálltával a kárveszély kockázatát a Vevő viseli.
A készrejelentéstől számított 14. naptári napot meghaladó átvételi késedelem esetén a késedelmes átvétellel kapcsolatban felmerült költségek – a 15. naptári naptól kezdve (beleértve már a 15. napot is), naptári naponként 7,00- EUR+ÁFA ösz-szegben– a Vevő felé kiszámlázásra kerülnek és annak megfizetésére a Vevő köteles.


X.2. Az átadás-átvétel módja

A Felek megállapodásától függően az Incoterms 2010 EXW vagy CIP alapján.


X.3. A Vevő megvizsgálási kötelezettsége

A Vevő köteles az adásvétel tárgyát az átadás-átvétellel egyidejűleg az átvétel helyszínén teljes körűen megvizsgálni. Amennyiben Vevőnek minőségi vagy mennyiségi kifogása van, azt a felek az átadás-átvétel időpontjában, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, illetve feladás esetén a Vevő az átvételt követő 8 napon belül köteles írásban jelezni a kifogásait. A vizsgálat jogáról való lemondást jelenti, ha a vizsgálatot a Vevő nem végzi vagy az adásvétel tárgyának megvizsgálása nélkül megbízást ad az adásvétel tárgyának feladására. A szállítás tárgya ekkor a Vevő vagy az általa meghatalmazott harmadik fél részére történő kiadással átvettnek és szabályszerűen leszállítottnak tekintendő.

Az átadás-átvételkor felismerhető hibákra vonatkozóan a Vevő csak abban az esetben érvényesítheti jótállási/szavatossági jogait, amennyiben elvégezte az e pontban rögzített megvizsgálási kötelezettségét és a hibák az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, illetve a szállítás tárgyának feladása esetén a Vevő a hibákat az átvételtől számított 8 napon belül írásban jelezte (lásd ezzel kapcsolatban a jótállásra vonatkozóan a X. pontot is).

Az átadás-átvétel során nem felismerhető hibák tekintetében a Vevő köteles a megvizsgálást a lehető leghamarabbi időpontban elvégezni. Az ennek során megállapított hibákat haladéktalanul, de a felismerést követően legfeljebb 8 napon belül írásban közölni kell a Schwarzmüllerrel. A Vevő ugyancsak haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles írásban közölni a Schwarzmüllerrel a később fellépő hibákat.

Amennyiben a Vevő nem vagy nem időben/megfelelően/teljes körűen teljesíti megvizsgálási vagy hiba-bejelentési kötelezettségét, az ilyen jellegű hibákra a jótállási, szavatossági vagy további igények kizártnak tekintendők.

Használt jármű adásvétele esetén a Felek megállapodnak abban, hogy a használt jármű a megtekintett/megvizsgált állapotban került átadásra és a Vevő nem jogosult utóbb felismert hibák vonatkozásában jótállási vagy szavatossági jogok érvényesítésére.


X.4. Szavatossági igényeken kívüli/túli alkatrészek visszavásárlása

A Schwarzmüller akkor vásárol vissza olyan alkatrészeA Schwarzmüller akkor vásárol vissza olyan alkatrészeket, amelyek nem tartoznak szavatossági igényérvényesítés körébe, ha ezek szállítását követő 48 órán belül közlik a Schwarzmüllerrel a kért visszaadás indokait. A Schwarzmüller fenntartja a jogot arra, hogy indokolás nélkül elutasítsa az alkatrészek visszavásárlását. Amennyiben a Schwarzmüller a Vevő által jelzett igényre nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a Schwarzmüller a visszavásárlást elutasítja. A Schwarzmüller fenntartja magának a jogot, hogy a jóváírást csökkentse az elszámolt bruttó ár 10 %-ával, a kezelési költségek kiegyenlítése céljából. A Schwarzmüller nem vásárol vissza olyan alkatrészeket, amelyeket a Schwarzmüller a Vevő részére egyedi kivitelezésben gyártott.


XI. A Vevő szerződésszegése

Ha a Vevő nem teljesíti a szerződést, különösen a vételárfizetésre vagy a jármű megadott határnapon vagy megadott határidőben történő átvételére vonatkozó kötelezettségét, a Schwarzmüller a teljesítésre, ideértve a jármű átvételére, 7 napos póthatáridőt szab. A póthatáridő eredménytelen eltelte után a Schwarzmüller kártérítést (ideértve elmaradt hasznot) követelhet és követelheti a teljesítést, vagy elállhat a szerződéstől és a kikötött vételár 10 %-ának megfelelő kötbért követelhet. A Schwarzmüller elállás esetén is követelheti a kötbéren felül felmerült kárának megtérítését, ideértve az elmaradt hasznot is. Elállás esetén a Vevő köteles a Schwarzmüller illetékes ügynökének elmaradt jutalékát megtéríteni; a jutalékot a Schwarzmüller a saját nevében követelheti.

A Schwarzmüller a Vevőt tájékoztatja arról, hogy a Vevő általi esetleges késedelmes fizetés, vagy a fizetés nem teljesítése a Schwarzmüllernél likviditási problémákat eredményezhet, amely azzal is járhat, hogy a Schwarzmüller nem képes harmadik felek (például bankok) felé fennálló kötelezettségeit határidőben teljesíteni.

A Schwarzmüllernek a Szerződésből, jelen ÁSZF-ből és jogszabályból eredő további jogait a fenti rendelkezések nem érintik.

A Vevő átvételi késedelme esetén a Schwarzmüller követelheti a Vevőtől a késedelem okozta költségei és ráfordításai megtérítését, a kárveszély továbbá az eredetileg megállapodott átvételi időpontban átszáll a Vevőre.


XII. Jótállás (és szavatosság)
XII.1 Jótállás

A jótállási igények érvényesítésének előfeltétele, hogy a Vevő teljes körűen betartsa a Schwarzmüller összes előírását az adásvétel tárgyának kezelésére vonatkozóan. Előfeltétel továbbá a Vevő általi rendeltetésszerű, szakszerű használat és tárolás, amelyre nézve vita esetén a Vevőt terheli a bizonyítás.

A Schwarzmüller csak a közvetlen szerződéses partnere, tehát az (első) Vevő felé vállal jótállást, a Schwarzmüller gyártmányú pótkocsik, felépítmények és különleges gépjárművek anyagának és kivitelezésének a technika mindenkori állása szerinti hibátlanságáért 250.000 km futásteljesítményig, de legfeljebb 2 évig. A jármű átadását követő 2 év eltelte után azonban mindennemű jótállás megszűnik. Amennyiben a Vevő 2 évnél hosszabb időtartamú jótállási feltételek mellett köt Szerződést, úgy a Szerződésben meghatározott feltételek irányadóak.

A jótállási igények érvényben tartásához szükséges (kötelező) a jármű átvételét követő 5 hét elteltével, de legfeljebb 10.000 km után az első szervizt elvégezni. Az első szervizt csak erre feljogosított személyzet (szakember) végezheti el. A jármű üzembentartója is jogosult az első szerviz elvégzésére megfelelő műhelyben és bizonyíthatóan képzett szakszemélyzettel, és jogosult ennek a szervizfüzetbe történő bejegyzésére. Az első szervizre vonatkozó átvizsgálás és karbantartás utasításait (pontjait) a szervizfüzet tartalmazza, ami a jármű üzembentartója (első Vevője) által részére átadásra került.

Az első szervizen túl további éves, szakszervizben történő átvizsgálás kötelező. Az éves szerviz a járműátadást követően 12, de legfeljebb 15 hónap vagy 125.000, de legfeljebb 150.000 km elteltével egy Schwarzmüller márkaszervizben teljesíthető. Az éves szervizt azonban a jármű átvételét követő naptári évben el kell végezni. Az esetleges elhasználódás esetén az alkatrészt meg kell őrizni és ki kell cserélni. Kizárólag a Schwarzmüller által gyártott, forgalmazott vagy jóváhagyott alkatrészeket lehet felhasználni. Ellenkező esetben a beavatkozás szakszerűtlen javításnak minősül, amely miatt a Schwarzmüller jótállási kötelezettsége megszűnik. Jótállási igényeket a Schwarzmüller csak akkor vesz figyelembe, ha azokat a hiba felismerését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül érvényesítik egy Schwarzmüller márkaszervizben, és a hiba oka bizonyíthatóan a konstrukcióra, a felhasznált anyagra vagy kivitelezésre vezethető vissza. A jótállási igény érvényesítésekor a Schwarzmüller szervizfüzet bemutatása kötelező.

A jótállást a Schwarzmüller választása szerint a portó- és fuvardíjmentesen beküldött alkatrészek kijavítása vagy azok kicserélése útján teljesítheti. A beépítésre és kiszerelésre fordított munkadíjakat és költségeket a Vevőnek kell viselnie. A Schwarzmüller nem vállal jótállást a nem általa gyártott alkatrészekre, de a Vevő kérésére az alkatrész gyártójával szemben a hiba miatt őt megillető igényeket engedményezi a Vevőre. Üvegtörés esetén a Schwarzmüller jótálláson belül csak kijavítást vállal. A jótállás a fényezéssel kapcsolatos hibákra csak abban az esetben terjed ki – és csak az adott jármű rész vonatkozásában –, ha a hiba anyaghibára vagy gyártási hibára vezethető vissza.
A jótállás megszűnik, ha a Vevő nem követi a Schwarzmüller jármű kezeléséről szóló előírásait (üzemeltetési utasítások, kiegészítő dokumentációk és szervizfüzet). A jótállás nem érvényes:

 • a használati utasítás és a szervizfüzet előírásainak figyelmen kívül hagyása,
 • a gondatlanságból, balesetből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő hiba,
 • a rendeltetésszerű használat során a természetes kopásból, elhasználódásból eredő hiba,
 • a megengedett össztömeg vagy tengelynyomás túllépése,
 • a hibás jármű további használata és a hiba haladéktalan– legkésőbb a hiba felismerésétől számított 8 napon belüli bejelentésének elmulasztása,
 • az előírt szervizek bármelyikének elmulasztása,
 • a jármű az első két hónapon belül gőz- vagy magasnyomású mosóval való tisztítása,
 • az esedékes éves vagy km-óra szerinti szerviz elmulasztása,
 • a szerviz és karbantartási munkák nem erre feljogosított műhelyben történő elvégzése, vagy a szervizfüzetbe történő bevezetésének elmulasztása,
 • az adott időtartamra, illetve hibára a jótállási csomag érvénytelensége vagy a jótállási idő lejárta,
 • a járművön jogosulatlan átépítés végzése,
 • a Schwarzmüller által nem engedélyezett agresszív/veszélyes anyag szállítása (pl. sav, lúg) esetén.

Használt járművek esetén Schwarzmüller nem vállal jótállást. A javítási munkákért a Schwarzmüller 6 hónapig vállal jótállást. A jótállási idő alatt harmadik fél részére történő járműeladás esetén a Schwarzmüller valamennyi jótállási kötelezettsége megszűnik.


XII.2 Szavatosság
A Schwarzmüller a Vevő hibás teljesítésből eredő szavatossági igényeit a Schwarzmüller választása szerint kijavítás vagy kicserélés útján teljesíti.
A Vevő elállásra vagy árleszállításra vonatkozó igényei kizártak.
A Vevő szavatossági igényeinek elévülési határideje 1 év.


XIII. Kártérítés és termékfelelősség
A Schwarzmüller kizárja kártérítési felelősségét, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozást. Jelen kártérítés kizárás nem érinti a termékfelelősségi igényeket.
A Schwarzmüller kártérítési felelősségének kizárása különösen az alábbi esetekre vonatkozik:
- amennyiben a Vevő saját veszélyére az adásvétel tárgyának a Vevő székhelyére, telephelyére vagy más a Vevő által megadott helyre történő szállítását kéri a Schwarzmüllertől, a Schwarzmüller nem vállal felelősséget a feladót terhelő kötelezettségek megszegéséből eredő kárért;
- a Schwarzmüller a jogszabályban megengedett kereteken belül kizárja a felelősséget a javítás időtartama alatt a Schwarzmüller birtokában, de Vevő tulajdonában álló tárgyak tűz, víz, betörés, lopás, fosztogatás vagy azok tönkremeneteléért, elvesztéséért vagy megsérüléséért.

Az adásvétel tárgya azt a biztonságot nyújtja, amely elvárható az engedélyezési előírások, kezelési utasítások, a gyártó által a szállítás tárgyának kezeléséről adott előírások (üzemeltetési utasítás) alapján (különös tekintettel az előírt felülvizsgálatokra), valamint az egyéb megadott utasítások alapján. A leírásokban a tömegekről, üzemeltetési költségekről, stb. megadott adatok megközelítő értékeknek tekintendők, és nem kötelező érvényűek.

Jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokban a Ptk. 6:541. §-a (felelősség a vezető tisztségviselő károkozásáért) nem alkalmazandó. A vezető tisztségviselő által e jogviszonyával ösz-szefüggésben a másik félnek okozott károkozásért kizárólag a társaság felel. E rendelkezés nem érinti a Ptk. 6:541. §-án kívüli, felelősségre vonatkozó más jogszabályi rendelkezések alkalmazhatóságát.


XIV. Bizalmas információ/Adatvédelem

A jótállási, szavatossági, ill. kártérítési igények elbírálása céljából a Schwarzmüller vagy az általa felhatalmazott partner jogosult vizsgálni az ezen igények értékeléséhez szükséges adatokat (pl. az elektronikus adatrögzítő berendezések leolvasása). Ennek megfelelően a Vevő hozzájárul ezen adatoknak az itt meghatározott célból történő a Schwarzmüller általi megismeréséhez és kezeléséhez, továbbá a Vevő kötelezi magát minden vizsgálati intézkedés tűrésére.

Felek a létrejött Előszerződés, valamint a Szerződés tartalmát és körülményeit, valamint az ezekkel összefüggő kereskedelmi és műszaki adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Jelen bekezdés rendelkezése vonatkozik az elektronikusan továbbított adatokra is. Az elektronikusan továbbított adatokat csak a szerződés céljára szabad felhasználni.

A Vevő köteles harmadik személyekkel szemben bizalmasan kezelni a szerződő felek között létrejött jogviszonnyal kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információt, üzleti tikot. Schwarzmüller a munkavállalóit a mindenkor érvényes uniós és magyar előírások szerint titoktartásra kötelezte. A Vevő köteles hasonló kötelezettséget előírni saját munkavállalói, ill. alávállalkozói számára is. Jelen rendelkezés már az Előszerződés-ajánlatra is kiterjed és a felek közötti jogviszony megszűnése után is érvényben marad.

A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy minden őt érintő személyes adat, amelyet Schwarzmüller a szerződéses kapcsolat keretein belül gyűjt, (automatikusan) feldolgozásra, továbbításra és tárolásra kerüljön. Az adatfeldolgozás és továbbítás célja a megbízások lebonyolítása. Az adatfeldolgozás és adattovábbítás kizárólag a szerződéses megrendelések teljesítésével kapcsolatban valósul meg.
A személyes adatok a szerződéses kapcsolat időtartamára és azon túlmenően a törvényileg meghatározott megőrzési ideig, igények érvényesítéséig vagy azok elhárításáig kerülnek megőrzésre. A felek kifejezetten vállalják, hogy a rendeltetésszerű adatfeldolgozás és-tárolás alapelveit, valamint a személyes adatok kezelésével kapcsolatban valamennyi vonatkozó uniós és nemzeti szabályozást betartják.
Vevő jogosult arra, hogy kérésére a Schwarzmüller helyesbítse, törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ill. korlátozza az adatkezelést, továbbá a vonatkozó jogszabályok szerint megilleti a tiltakozáshoz való jog. Elérhetőek vagyunk a gdpr@schwarzmueller.com e-mail címen. A személyes adatok védelmének jogát illetően további információk tekintetében hivatkozunk az adatvédelmi nyilatkozatunkra, amely letölthet a www.schwarzmueller.com honlapunkról.

Schwarzmüller nem vállal felelősséget harmadik személyek olyan adatvédelmi előírásaiért vagy intézkedésiért, melyek honlapja vagy linkje a Schwarzmüller honlapján vagy applikációján keresztül érhetők el.

Felek kötelezik magukat arra, hogy betartják az adatvédelmi jogszabályokat, különösen az adatfeldolgozás, adatkezelés és adattárolás tekintetében.


XV. Záró rendelkezések

A Vevővel megkötött Előszerződésből, Szerződésből közvetlenül vagy közvetve eredő minden vita esetére – ideértve a szerződés fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló vitát is – a felek a pertárgyértéktől függően a Budakörnyéki Járásbíróság, valamint a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

Minden szerződésre a magyar jog irányadó, a kollíziós rendelkezések, valamint az ENSZ áru-adásvételi jogának kizárásával.

Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése egészen vagy részben érvénytelennek bizonyul, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéseket olyan szabályozásokkal kell pótolni, amelyek a lehető legjobban teljesítik az eredetileg szándékolt gazdasági célt.

Jelen ÁSZF hivatalos nyelve a magyar. A Vevő kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri, a jelen ÁSZF rendelkezéseit érti és elfogadja.

Felek elfogadják, hogy a jogok és kötelezettségek nem feltétlenül azonos arányban illetik és terhelik a szerződő feleket. Ennek ellenére, felek alapos mérlegelést követően kötötték meg a szerződést és kizárják a feltűnő értékaránytalanság miatti megtámadási jogot.

A Schwarzmüller jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amennyiben a módosítás nem eredményez a Vevőre nézve hátrányosabb feltételeket. A módosított feltételek a Vevővel való közléssel lépnek hatályba.

Jelen ÁSZF bármely fél részére történő megküldése nem minősül ajánlatnak a Schwarzmüller részéről.

Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását.

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2022.2.1.