ÁSZF

Mindenkor a szöveg alatt található országspecifikus Általános Értékesítési és Szállítási Feltételek érvényesek.

 

A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft.
ÁLTALÁNOS ÉRTÉKESÍTÉSI, SZÁLLÍTÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEI

Jelen ÁSZF hatályba lépésének időpontja: 2023.07.01.

I.    Általános rész
1.    Az ÁSZF hatálya, alkalmazása, általános rendelkezések

Minden jelenlegi és jövőbeli, a Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: „Schwarzmüller”) által eszközölt adásvétel (értékesítés és esetleges szállítás) és szerviz szolgáltatás kizárólag a jelen értékesítési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) alapján és rendelkezéseinek betartásával történik. 
Jelen ÁSZF irányadó a felek között létrejött adásvételi szerződésre („Adásvételi Szerződés”) és az Adásvételi Szerződés megkötését megelőző tárgyalási és szerződéskötési folyamatra, amelynek a részei a Schwarzmüller által megküldött, jogi kötőerővel nem rendelkező ajánlat („Előzetes Ajánlat”), majd ennek e-mailben történő visszaigazolása a Megrendelő részéről, ezt követően a jogi kötőerővel rendelkező, Schwarzmüller által kiállítandó és a Megrendelő részére ajánlatként megküldendő megbízás („Megbízás”) és annak elfogadása a Megrendelő részéről. Az ÁSZF hatálya alá tartozó adásvétel tárgyát képezheti új jármű, használt jármű és alkatrész („Áru”). Jelen ÁSZF ugyancsak irányadó a felek között létrejött szerviz szolgáltatásra („Szerviz Szolgáltatás”) irányuló szerződésre is („Szolgáltatási Szerződés”). Jelen ÁSZF minden Előzetes Ajánlat, Megbízás, Adásvételi Szerződés, és Szolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezi, amelyeket a Schwarzmüller más felekkel köt meg. A Schwarzmüllerrel szerződő fél a jelen ÁSZF alkalmazásában „Megrendelő”.
Jelen ÁSZF – külön meghivatkozás vagy ismételt megküldés nélkül is irányadó a felek között jövőben létrejövő ügyletekre, szerződésekre, teljesítésekre, jogviszonyokra – kivéve, ha a felek írásban kifejezetten ettől eltérően állapodnak meg.
Az Adásvételi Szerződés, az Előzetes Ajánlat, a Megbízás és a Szolgáltatási Szerződés vonatkozásában bármely módosítás és eltérés csak mindkét fél által jóváhagyott módon, írásban érvényes. A jelen ÁSZF vonatkozásában a módosításokra és eltérésekre a jelen ÁSZF I.11 pontjában foglaltak irányadók. 
Megrendelő kijelenti, hogy külön is tanulmányozta és kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF aláhúzással kiemelt rendelkezéseit is, különös tekintettel arra, hogy azok a vonatkozó, eltérést megengedő jogszabályi rendelkezésektől, a szokásos szerződési gyakorlattól vagy a felek között korábban alkalmazott feltételektől eltérően állapítják meg a felek jogait és kötelezettségeit.
A jelen ÁSZF a www.schwarzmueller.com/hu/ weboldalon is megtalálható.
A felek közötti korábbi megállapodások, korábbi üzleti gyakorlat és az üzletágban ismert és alkalmazott szokások nem válnak a szerződés részévé, kivéve, ha a jelen ÁSZF eltérően rendelkezik, vagy a felek ettől eltérően állapodnak meg.
A Schwarzmüller ezúton kizárja a Megrendelő általános beszerzési, szállítási és szolgáltatási feltételeit. A Megrendelő esetleges általános szerződési feltételei csak akkor alkalmazandóak a jelen ÁSZF hatálya alá tartozó jogviszonyokra, ha azokat a Schwarzmüller kifejezetten írásban elismeri. A Megrendelő általános beszerzési, szállítási és szolgáltatási szerződési feltételei akkor sem kötelezik a Schwarzmüllert, ha azokat a Schwarzmüller kifejezetten nem utasítja vissza, vagy ha azoknak jelen ÁSZF-fel nem kifejezetten ellentétes a tartalma, illetve csak kiegészítő vagy nem lényeges kérdésekben tartalmaz eltérő rendelkezéseket. A Schwarzmüller általi Előzetes Ajánlatnak, Megbízásnak, Adásvételi Szerződésre vonatkozó ajánlatnak vagy Szolgáltatási Szerződésre vonatkozó ajánlatnak a Megrendelő által történő visszaigazolásával, ill. a teljesítésnek a Megrendelő általi elfogadásával e kikötést elfogadottnak kell tekinteni, és így a Megrendelő általános szerződési feltételeinek megküldésével történő esetleges megrendelés/ visszaigazolás nem minősül eltérő, új ajánlatnak.

2.    Vételár, szolgáltatási díj 
A Schwarzmüller az irányadó vételárat, illetve a szolgáltatási díjat („Díj”) a Megbízásban rögzíti. Amennyiben az Előzetes Ajánlat, ill. Megbízás nem kerül kiállításra vagy a Megrendelő részéről elfogadásra, a Díj az Adásvételi Szerződésben, illetve a Szolgáltatási Szerződésben kerül rögzítésre. 
A Díjak a Schwarzmüller telephelyén történő átvételre érvényes nettó árak, fuvarköltség és esetleges biztosítás nélkül. Amennyiben a felek külön, kifejezetten megállapodnak a Schwarzmüller biztosítási kötelezettségében, úgy a Díj a biztosítás díját is tartalmazza. A Schwarzmüller jogosult a jogi kötőerővel nem rendelkező ajánlattételre történő felhívásként megküldött Előzetes Ajánlat, majd a jogi kötőerővel rendelkező, ajánlatként megküldött Megbízás / Adásvételi Szerződés / Szolgáltatási Szerződés kiküldésének napja és az átadás-átvétel időpontja között bekövetkezett önköltség emelkedés összegének megfelelő mértékben egyoldalúan növelni az Díjat, függetlenül az Előzetes Ajánlatban / Megbízásban / Adásvételi Szerződésben / Szolgáltatási Szerződésben rögzített Díj összegétől. 
Amennyiben az Árura / Szolgáltatásra a Schwarzmüller listaárai vonatkoznak, és a jogi kötőerővel nem rendelkező ajánlattételre történő felhívásként megküldött Előzetes Ajánlat, majd a jogi kötőerővel rendelkező, ajánlatként megküldött Megbízás / Adásvételi Szerződés / Szolgáltatási Szerződés kiküldésének napja és az átadás-átvétel időpontja között a listaárak emelkedtek, a Schwarzmüller jogosult a Díjakat a listaárak emelkedésének megfelelő összeggel egyoldalúan megnövelni, függetlenül az Előzetes Ajánlatban / Megbízásban / Adásvételi Szerződésben / Szolgáltatási Szerződésben rögzített díj összegétől. 
A Szerződéskötés költségei a Megrendelőt terhelik.
A Schwarzmüller nem köteles a Megrendelő módosítási igényeit elfogadni. Amennyiben a Schwarzmüller elfogadja a Megrendelő módosítási igényét, úgy a Schwarzmüller jogosult az Előzetes Ajánlat / Megbízás / Adásvételi Szerződés / Szolgáltatási Szerződés Megrendelő általi módosításáért nettó 350 Euro díjat felszámítani. A Schwarzmüller ezen az összegen kívül jogosult a módosítás miatt felmerült kárát/költségeit is érvényesíteni a Megrendelővel szemben, különösen a módosítás nyomán felmerült munka- és anyagköltségeit. 

3.    Fizetési feltételek
A fizetés minden költsége a Megrendelőt terheli. 
Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a Ptk. 6:155. § (1)- bekezdése szerinti késedelmi kamat és a 2016. évi IX. törvény 3. §-a szerinti behajtási költségátalány megfizetésére köteles. 
A fizetés – ellenkező megállapodás hiányában – banki átutalás útján történik. A banki átutalással történő fizetés esetén a teljesítés időpontja annak a napnak felel meg, amely napon a fizetendő összeget a Schwarzmüller bankszámláján jóváírják. A Schwarzmüller a csekk vagy váltó formájában felajánlott fizetést indokolás nélkül elutasíthatja. 
A Megrendelőt sem visszatartási jog, sem viszontköveteléseinek beszámítási joga nem illeti meg, különösen a jótállási/szavatossági igények nem szolgálhatnak alapul az esedékes fizetések visszatartására vagy ellenkövetelések beszámítására. 
A Megrendelő fizetési kötelezettségét kizárólag a Schwarzmüller, vagy a Schwarzmüller által írásban megjelölt más személy vagy társaság részére történt fizetés útján teljesítheti. A Megrendelő hozzájárul, hogy minden általa teljesített fizetés először a kamatok és egyéb mellékköltségek kiegyenlítésére, majd a javítási költségek és alkatrész költségek fedezésére, és végső soron a Díj követelés kiegyenlítésére kerüljön felszámításra. Több Megrendelő a Schwarzmüller felé egyetemlegesen felel.
Az árak euróban értendők, kivéve, ha az ajánlatban kifejezetten más pénznem szerepel. Amennyiben a számla kiállítása mégis forintban történik, úgy a számla kiállításának napján érvényes Raiffeisen Bank Zrt. deviza eladási árfolyamát kell alkalmazni, illetve Banki finanszírozás esetén a finanszírozó társaság részére történő lejelentés napján érvényben lévő Raiffeisen Bank Zrt. deviza eladási árfolyamát kell alkalmazni.

4.    Visszatartási jog
A Schwarzmüller jogosult a felek között fennálló üzleti kapcsolatból a Megrendelővel szembeni összes követelésének kielégítéséig saját teljesítését visszatartani. A Schwarzmüller visszatartási joga tehát a Megrendelő tartozásának mértékétől függetlenül vonatkozik minden, a Megrendelő részére értékesítendő Árura / teljesítendő Szerviz Szolgáltatásra. Kifejezett írásos megállapodás vagy a fenti rendelkezéstől eltérő kógens jogszabályi rendelkezés esetén az utóbbiak irányadók.

5.    Vis maior 
Vis maior esetén, így különösen az üzemzavarok, sztrájkok, a Schwarzmüller vagy beszállítói gyártóműveinek bármilyen okból történő teljes vagy részleges leállása, illetve a rendkívüli állapot, szükségállapot, megelőző védelmi helyzet, váratlan támadás vagy veszélyhelyzet, vagy járvány esetére kihirdetett különleges jogrend esetén a Schwarzmüller mentesül az Előzetes Ajánlatból / Megbízásból / Adásvételi Szerződésből / Szolgáltatási Szerződésből eredő kötelezettségei alól. Ilyen esetekben a Megrendelő semmilyen jogcímen nem jogosult a Schwarzmüllerrel szemben igényérvényesítésre. 

6.    A Megrendelő szerződésszegése 
Ha a Megrendelő nem teljesíti a szerződésben foglalt kötelezettségeit, különösen a Díj megfizetésére vagy az Áru/ Szerviz Szolgáltatás tárgyának a megadott határnapon vagy megadott határidőben történő átvételére vonatkozó kötelezettségét, a Schwarzmüller a teljesítésre, ideértve az Áru/ Szerviz Szolgáltatás tárgyának az átvételére, 7 napos póthatáridőt szab. A póthatáridő eredménytelen eltelte után a Schwarzmüller kártérítést (ideértve elmaradt hasznot) követelhet és követelheti a teljesítést, vagy elállhat a szerződéstől és az Ár / Díj 15 %-ának megfelelő kötbért követelhet. A Schwarzmüller elállás esetén is követelheti a kötbéren felül felmerült teljes kárának megtérítését, ideértve az elmaradt hasznot is. Elállás esetén a Megrendelő köteles a Schwarzmüller illetékes ügynökének elmaradt jutalékát megtéríteni; a jutalékot a Schwarzmüller a saját nevében követelheti.
A Schwarzmüller a Megrendelőt tájékoztatja arról, hogy a Megrendelő általi esetleges késedelmes fizetés, vagy a fizetés nem teljesítése a Schwarzmüllernél likviditási problémákat eredményezhet, amely azzal is járhat, hogy a Schwarzmüller nem képes harmadik felek (például bankok) felé fennálló kötelezettségeit határidőben teljesíteni. 
A Schwarzmüllernek az Előzetes Ajánlatból, Megbízásból, az Adásvételi Szerződésből, a Szolgáltatási Szerződésből, jelen ÁSZF-ből és jogszabályból eredő további jogait a fenti rendelkezések nem érintik. 
A Megrendelő átvételi késedelme esetén a Schwarzmüller követelheti a Megrendelőtől a késedelem okozta költségei és ráfordításai megtérítését, a kárveszély továbbá az eredetileg megállapodott átvételi időpontban átszáll a Megrendelőre.

7.    Szavatosság 
A Schwarzmüller a Megrendelő hibás teljesítésből eredő szavatossági igényeit a Schwarzmüller választása szerint kijavítás vagy kicserélés útján teljesíti. A Megrendelő elállásra vagy árleszállításra vonatkozó igényei kizártak. A Megrendelő szavatossági igényeinek elévülési határideje 1 év. 

8.    Szavatossági igényeken kívüli/túli alkatrészek visszavásárlása
A Schwarzmüller akkor vásárol vissza olyan alkatrészeket, amelyek nem tartoznak szavatossági igényérvényesítés körébe, ha ezek szállítását követő 48 órán belül közlik a Schwarzmüllerrel a kért visszaadás indokait. A Schwarzmüller fenntartja a jogot arra, hogy indokolás nélkül elutasítsa az alkatrészek visszavásárlását. Amennyiben a Schwarzmüller a Megrendelő által jelzett igényre nem válaszol, úgy kell tekinteni, hogy a Schwarzmüller a visszavásárlást elutasítja. A Schwarzmüller fenntartja magának a jogot, hogy a jóváírást csökkentse az elszámolt bruttó ár 10 %-ával, a kezelési költségek kiegyenlítése céljából. A Schwarzmüller nem vásárol vissza olyan alkatrészeket, amelyeket a Schwarzmüller a Megrendelő részére egyedi kivitelezésben gyártott. 

9.    Kártérítés és termékfelelősség
A Schwarzmüller kizárja kártérítési felelősségét, kivéve a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító károkozásból eredő károkra vonatkozó felelősségét. Jelen kártérítés kizárás nem érinti a termékfelelősségi igényeket. 
A Schwarzmüller kártérítési felelősségének kizárása különösen az alábbi esetekre vonatkozik: 

 • amennyiben a Megrendelő saját veszélyére az Árut / Szerviz Szolgáltatás tárgyát a Megrendelő székhelyére, telephelyére vagy más a Megrendelő által megadott helyre történő szállítását kéri a Schwarzmüllertől, a Schwarzmüller nem vállal felelősséget a feladót terhelő kötelezettségek megszegéséből eredő kárért; 
 • a Schwarzmüller a jogszabályban megengedett kereteken belül kizárja a felelősséget a javítás időtartama alatt a Schwarzmüller birtokában, de Megrendelő tulajdonában álló tárgyak tűz, víz, betörés, lopás, fosztogatás vagy azok tönkremeneteléért, elvesztéséért vagy megsérüléséért (mind Adásvételi Szerződést követő javítás, mind Szolgáltatási Szerződés esetében).

Az Áru / Szerviz Szolgáltatás tárgya azt a biztonságot nyújtja, amely elvárható az engedélyezési előírások, kezelési utasítások, a gyártó által a szállítás tárgyának kezeléséről adott előírások (üzemeltetési utasítás) alapján (különös tekintettel az előírt felülvizsgálatokra), valamint az egyéb megadott utasítások alapján. A leírásokban a tömegekről, üzemeltetési költségekről, stb. megadott adatok megközelítő értékeknek tekintendők, és nem kötelező érvényűek. 

10.    Bizalmas információ/Adatvédelem 
A jótállási, szavatossági, ill. kártérítési igények elbírálása céljából a Schwarzmüller vagy az általa felhatalmazott partner jogosult vizsgálni az ezen igények értékeléséhez szükséges adatokat (pl. az elektronikus adatrögzítő berendezések leolvasása). Ennek megfelelően a Schwarzmüller ezeket az adatokat Megrendelővel szemben fennálló szerződéses kötelezettségei teljesítése céljából kezeli és Megrendelő kötelezi magát minden vizsgálati intézkedés tűrésére. 
Felek a létrejött Előzetes Ajánlat, Megbízás, valamint az Adásvételi Szerződés / Szolgáltatási Szerződés tartalmát és körülményeit, valamint az ezekkel összefüggő kereskedelmi és műszaki adatokat kötelesek üzleti titokként kezelni. Jelen bekezdés rendelkezése vonatkozik az elektronikusan továbbított adatokra is. Az elektronikusan továbbított adatokat csak a szerződés céljára szabad felhasználni. 
A Megrendelő köteles harmadik személyekkel szemben bizalmasan kezelni a felek között létrejött jogviszonnyal kapcsolatban tudomására jutott valamennyi információt, üzleti titkot. Schwarzmüller a munkavállalóit a mindenkor érvényes uniós és magyar előírások szerint titoktartásra kötelezte. A Megrendelő köteles hasonló kötelezettséget előírni saját munkavállalói, ill. alávállalkozói számára is. Jelen rendelkezés már a jogi kötőerővel nem rendelkező ajánlattételre történő felhívásként megküldött Előzetes Ajánlatra / az ajánlatként megküldött Megbízásra / Adásvételi Szerződésre / Szolgáltatási Szerződésre is kiterjed és a felek közötti jogviszony megszűnése után is érvényben marad.

A felek kijelentik, hogy az általuk kapcsolattartóként megjelölt magánszemélyek adatai vonatkozásában önálló adatkezelők, és önálló adatkezelésük körében az általuk kezelt adatokért (ideértve az általuk továbbított adatokat is) kizárólagosan felelnek, azzal kapcsolatban a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendeletének (a továbbiakban: „GDPR”) rendelkezései szerint járnak el, így különösen tájékoztatják az érintetteket az adatkezelésről a GDPR-ban foglaltak szerint. Tekintettel a felek önálló adatkezelőnek való minősülésére, mindkét félnek a kizárólagos felelősségi körébe esik a saját önálló adatkezelése körében a másik fél kapcsolattartójának és a saját kapcsolattartójaként megnevezett személynek a tájékoztatása, amelyhez mindkét fél jogosult a saját adatvédelmi tájékoztatóját felhasználni.

Felek kötelezik magukat arra, hogy betartják az adatvédelmi jogszabályokat, különösen az adatfeldolgozás, adatkezelés és adattárolás tekintetében. 

11.    Szellemi tulajdon védelme
A Schwarzmüller fenntartja a tulajdonjogot, a szerzői és egyéb jogokat a Schwarzmüller által adott valamennyi ajánlatra és költségbecslésre, valamint az átadott tervekre, rajzokra, szabványokra, diagramokra, grafikákra, fényképekre, számításokra, katalógusokra és egyéb dokumentumokra és segédletekre ("Dokumentumok") – azok átadásának (adathordozón, nyomtatott formában, nyomdai előkészítésre vagy nyomtatásra szánt anyagként) módjától és céljától függetlenül. Ezek a Dokumentumok üzleti titkokat is tartalmaznak, így nem tehetők hozzáférhetővé harmadik személyek számára, és nem használhatók fel a Schwarzmüller kifejezett hozzájárulása nélkül. A Schwarzmüller kérésére ezeket a Dokumentumokat teljes egészében vissza kell szolgáltatni a Schwarzmüller részére, és az esetlegesen készített másolatokat meg kell semmisíteni, kivéve, ha a felek ettől eltérően állapodtak meg. 

12.    Záró rendelkezések 
A Megrendelővel megkötött Előzetes Ajánlatból, Megbízásból, Adásvételi Szerződésből vagy Szolgáltatási Szerződésből közvetlenül vagy közvetve eredő minden vita esetére – ideértve a szerződés fennállásáról vagy fenn nem állásáról szóló vitát is – a felek a pertárgyértéktől függően a Budakörnyéki Járásbíróság, valamint a Székesfehérvári Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 
Minden szerződésre a magyar jog irányadó, a nemzetközi magánjogi rendelkezések, valamint az ENSZ áru-adásvételi jogának kizárásával.
Ha a jelen ÁSZF valamely rendelkezése egészen vagy részben érvénytelennek bizonyul, ez nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezéseket olyan szabályozásokkal kell pótolni, amelyek a lehető legjobban teljesítik az eredetileg szándékolt gazdasági célt. 

Jelen ÁSZF hivatalos nyelve a magyar. A Megrendelő kijelenti, hogy a magyar nyelvet ismeri, a jelen ÁSZF rendelkezéseit érti és elfogadja.
Felek elfogadják, hogy a jogok és kötelezettségek nem feltétlenül azonos arányban illetik és terhelik a feleket. Ennek ellenére, felek alapos mérlegelést követően kötötték meg a szerződést és kizárják a feltűnő értékaránytalanság miatti megtámadási jogot. 
A Schwarzmüller jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, amennyiben a módosítás nem eredményez a Megrendelőre nézve hátrányosabb feltételeket. A módosított feltételek a Megrendelővel való közléssel lépnek hatályba.
Jelen ÁSZF bármely fél részére történő megküldése nem minősül ajánlatnak a Schwarzmüller részéről. 
Felek a kapcsolatot az általuk kijelölt és másik féllel közölt kapcsolattartókon keresztül tartják, más személy még a képviselt magatartása alapján sem tekinthető képviselőnek, így a felek kifejezetten kizárják a Ptk. 6:18. § (2) bekezdésének alkalmazását. 

II.    Különös Rendelkezések 
A jelen ÁSZF I pontjában foglalt Általános Rész minden Schwarzmüller Árura és Szerviz Szolgáltatásra vonatkozó általános jellegű rendelkezéseket tartalmazza. A Különös Rendelkezések a jelen ÁSZF szerves részét képezik, így az Általános Rész és a vonatkozó Különös Rész együttesen alkalmazandóak. 

Az egyes Áruk adás-vételére, ill. a Szerviz Szolgáltatásra az alább felsorolt Különös Rendelkezések értelemszerűen vonatkoznak.

 • új jármű adásvétele (II.1. pont),
 • új alkatrész adásvétele (II.2. pont),
 • használt jármű adásvétele (II.3. pont),
 • Szerviz Szolgáltatás (II.4. pont).


1.    Új jármű adásvétele
Jelen II.1. pont tekintetében az új jármű minősül „Árunak”.

1.1.    A szerződések hierarchiája
Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése és az Előzetes Ajánlat vagy a Megbízás vagy az Adásvételi Szerződés bármely rendelkezése egymással ellentétes lenne, úgy elsősorban az Adásvételi Szerződés, majd ezt követően a Megbízás, majd ezt követően az Előzetes Ajánlat, majd jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. Amennyiben a jelen ÁSZF I. pontban foglalt Általános Rész és II. pontban foglalt Különös Rendelkezései egymással ellentétesek lennének, úgy elősorban a Különös Rendelkezések irányadók.

1.2.    Szerződéskötés és a szerződés tartalma
1.2.1.    Prospektusok tartalma 

Az interneten, prospektusokban, vagy bármilyen reklámanyagban megjelenő hirdetések nem minősülnek ajánlattételnek és így nem kötelező érvényűek a Schwarzmüllerre nézve, amennyiben ezek nem kerülnek kifejezetten az ajánlati kötöttségként meghatározásra. A reklámanyagokban megjelenő esetleges nyomdahibákért a Schwarzmüller nem vállal felelősséget. 
Az Árunak tehát nem kell rendelkeznie a Schwarzmüller által adott leírásban (interneten, prospektusokban vagy bármilyen reklámanyagban) szereplő vagy az általa a Megrendelőnek mintaként bemutatott szolgáltatásra jellemző tulajdonságokkal. 

1.2.2.    Előzetes Ajánlat
Schwarzmüller az Áru vonatkozásában Előzetes Ajánlatot küld a Megrendelőnek, aki azt – az esetleges írásbeli, szóbeli egyeztetéseket követően – az alábbiak szerint jóváhagyja.
A Schwarzmüller az Előzetes Ajánlat szövegét, mint jogi kötőerővel nem rendelkező ajánlattételre történő felhívást küldi meg a Megrendelőnek e-mailen. Schwarzmüller az e-mailes elküldéstől számított 7 munkanapos visszajelzési határidőt határoz meg Megrendelő részére. A Megrendelő az Előzetes Ajánlat tartalmát akként igazolja vissza, hogy az Előzetes Ajánlatot aláírva szkennelve e-mailen visszajuttatja a Schwarzmüller részére. 
Az Előzetes Ajánlat tartalmazza az adásvétel tárgyát, annak műszaki tartalmát (műszaki leírás), a vételárat, a fizetési feltételeket, a szállítási határidőt, a készrejelentés szabályozását, - szükség szerint - jótállásra vonatkozó rendelkezéseket és egyéb feltételeket. 

1.2.3.    Megbízás
A Megrendelő által visszaigazolt Előzetes Ajánlat alapján, annak tartalmával megegyezően a Schwarzmüller elkészíti a Megbízást, mint jogi kötőerővel rendelkező ajánlatot és megküldi a Megrendelőnek e-mailen. A Schwarzmüller ajánlati kötöttséget határoz meg Megrendelő részére, amelynek pontos határidejét a Megbízás tartalmazza. Abban az esetben, ha a Megbízás nem tartalmazná az ajánlati kötöttség idejét, az az e-mailes elküldéstől számított 7 munkanap. 
A Megrendelő a Megbízást akként fogadja el, hogy azt a Megbízásban szereplő határidőn (ennek hiányában az ÁSZF jelen, II.1.2.3. pontjában szereplő határidőn) belül cégszerűen aláírva előzetesen szkennelve e-mailen és párhuzamosan postai úton, eredetiben 2 db aláírt példányban visszajuttatja a Schwarzmüller részére. A Megbízás – mint a Felek közötti jogviszonyra irányadó szerződés Új Jármű adás-vételére - hatályba lépésének napja a Megrendelő általi aláírás napja.
A Schwarzmüller egy példányt cégszerűen aláírva visszaküld a Megrendelő részére.
A Schwarzmüller a Megrendelő részére megküldött Megbízásban szereplő minden feltételt és rendelkezést lényeges feltételnek tekint. Ebből adódóan a Megrendelő részére megküldött Megbízásban foglaltaktól bármiben, pl. kis mértékben is eltérő tartalmú visszaigazolás a Schwarzmüller által elutasítottnak tekintendő kivéve, ha a Schwarzmüller az eltérő tartalmat kifejezetten írásban elfogadja.
A Megbízás tartalmazza az adásvétel tárgyát, annak műszaki tartalmát (műszaki leírás), a vételárat, a fizetési feltételeket, a szállítási határidőt, a készrejelentés szabályozását, - szükség szerint - jótállásra vonatkozó rendelkezéseket és szükség szerint egyéb feltételeket.
A felek a Megbízásban, ill. jelen ÁSZF II.1.2.4. pontjában megjelölt határidőig kötelesek egymással Adásvételi Szerződést kötni. Megrendelő a Megbízás aláírásával egyidejűleg köteles az Megbízásban meghatározott összegű foglaló fizetésére a Schwarzmüller részére. Amennyiben a meghatározott összegű foglalót Megrendelő a Megbízásban meghatározott ideig nem fizeti meg a Schwarzmüller részére, a Schwarzmüller jogosult a Megbízástól elállni. Eben az esetben Megrendelő kártérítésre, vagy egyéb igény érvényesítésére nem jogosult a Schwarzmüllerrel szemben.

Amennyiben a Megrendelő a Megbízásban, ill. jelen ÁSZF II.1.2.4. pontjában meghatározott határidő utolsó napjáig az Adásvételi Szerződést nem köti meg, a Schwarzmüller jogosult a Megbízástól elállni. Amennyiben az Adásvételi Szerződés megkötésének elmaradásáért nem a Schwarzmüller a felelős, úgy Megrendelő a foglalóként fizetett összeget elveszíti. A Schwarzmüller elállási jogának gyakorlása után az Árut értékesítheti harmadik személyek részére, ez nem érinti Megrendelőnek a foglalóra vonatkozó kötelezettségeit.
A Megbízásban foglaltak kötelezőek a felekre nézve. Felek a Megbízásban foglaltakat csak közös megegyezéssel írásban, a Megrendelőt terhelő módosítási költség megfizetése mellett módosíthatják. Szerződésmódosításnak számít az elfogadott műszaki leírás szerinti kivitelhez képest a Megrendelő által igényelt bármely változtatás is. Megrendelő elfogadja, hogy a módosítási költség a készültségi foknak, illetve a gyártási állapotnak megfelelően külön kerül kiszámításra. Amennyiben az utólagos változás a szállított termék kivitelének bármilyen formában történő megváltoztatását igényli, a Schwarzmüller mindennemű hátrányos jogkövetkezmény nélkül mentesül a mindenkori megállapodott szállítási határidő kötöttsége alól, és írásos formában új szállítási határidőt jogosult megadni.

1.2.4.    Adásvételi Szerződés létrejötte
A Schwarzmüller az Áru elkészültéről írásban értesíti a Megrendelőt („Készrejelentés”) és meghatározza azt a legkésőbbi időpontot, amikor a Megrendelő a végleges Adásvételi Szerződés aláírását követően az Árut átveheti. Az Adásvételi Szerződés aláírásának és az Áru átadás-átvételének legkésőbbi időpontja eltérő megállapodás hiányában a Készrejelentéstől számított 14. naptári nap.
Felek  Megbízásnak megfelelően az Áru átadás-átvétele előtt megkötik az Áru átruházására irányuló egyedi Adásvételi Szerződést, amely tartalmazza a jármű alvázszámát, a vételárat, az átadás-átvétel időpontját, a kárveszély átszállásának időpontját (amennyiben a felek jelen ÁSZF-től eltérően állapodnak meg), továbbá a szükség szerint egyéb feltételeket. 
A Schwarzmüller és a Megrendelő megállapodnak, hogy a jogszabályi feltételek betartása mellett a Megrendelő jogosult a Megbízás Megrendelő általi elfogadása és aláírása után a Megbízást egy, az adásvételt finanszírozó társaságra átruházni. Ebben az esetben az egyedi Adásvételi Szerződés a Schwarzmüller és a finanszírozó társaság vagy a Schwarzmüller, a finanszírozó társaság és a Megrendelő között kerül megkötésre.

1.2.5.    A szerződés tartalma
A Schwarzmüller a szállítási időtartam alatt fenntartja magának a konstrukciós és formai változtatások jogát. A tömegről, üzemeltetési költségekről stb. szóló leírásokban, illetve az Adásvételi Szerződésben szereplő adatokat megközelítő adatoknak kell tekinteni. Az Előzetes Ajánlatban, Megbízásban, Adásvételi Szerződésben, ill. egyéb kapcsolódó dokumentumban megadott saját tömeg adatokat +/- 5%-os DIN- szerinti gyártási tűréssel kell figyelembe venni. A nem jelentős konstrukciós és formai változtatások, valamint a tömeggel és üzemeltetési költségekkel stb. kapcsolatos nem jelentős eltérés szerződésszerű teljesítésnek minősül, és így a Megrendelőt nem jogosítja fel különösen az elállásra, vagy bármely egyéb jog érvényesítésére a Schwarzmüllerrel szemben. A Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az eltérés jelentős. 

1.3.    Fizetési feltételek
Kifejezett, írásos megállapodás hiányában a Díj kifizetése az Adásvételi Szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Schwarzmüller az Árut mindaddig nem köteles átadni, amíg a Díjat a Megrendelő maradéktalanul meg nem fizette a Schwarzmüller részére.

Az Díj a Megbízásban meghatározott összegű és kifizetett foglaló összegével csökken.
A fentiektől eltérően, amennyiben a II.1.2.4.. szerinti Banki finanszírozás megvalósul, a Schwarzmüller a foglalóról jóváíró számlát bocsát ki és a már kifizetett Ár részt / foglalót közvetlenül a finanszírozó társaságnak utalja át a finanszírozó társaság és a Schwarzmüller között létrejött Adásvételi Szerződésben foglaltak szerint, így a I.2. pontban meghatározott – foglaló összegével nem csökkentett – teljes Díj válik esedékessé a finanszírozó Bankkal szemben az Áru Megrendelő részére történő átadás-átvételét követően. Felek úgy is megállapodhatnak, hogy a Schwarzmüller, a finanszírozó társaság és a Megrendelő között létrejött Adásvételi Szerződés alapján a Schwarzmüller a kifizetett foglalót megtartja és a finanszírozó társaság a foglaló összegével csökkentett Díjat köteles megfizetni. Ebben az esetben a foglaló összegével a Megrendelő és a finanszírozó társaság elszámolnak. 

1.4.    A tulajdonjog fenntartása 
A Schwarzmüller a Díj teljes kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát az Árun. A Schwarzmüller tulajdonjog fenntartásra irányuló joga nem érinti a Schwarzmüller I.3., I.4. és II.1.3. pontokból eredő jogait, ideértve, hogy az Áru átadását a Díj teljes kifizetéséig megtagadja. A Schwarzmüller jogosult arra, hogy a törzskönyv kiadására irányúló ügyintézést kizárólag a teljes Díj (vételár) megfizetését követően kezdje meg.

1.5.    Szállítás 
A szállítási határidők – amennyiben nem kerültek kifejezetten fix határidőként kikötésre – tájékoztató jelleggel kerülnek megadásra, amelyektől való eltérés, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon kívül, nem keletkeztet jogokat Megrendelő részére. Ennek megfelelően a Megrendelő nem jogosult a tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő túllépésére visszavezethető esetlegesen felmerült kárának megtérítését követelni a Schwarzmüllertől. A tájékoztató jelleggel megadott határidő több mint három hónappal való túllépése esetén a Megrendelő - ésszerű póthatáridő biztosításának eredménytelen elteltét követően - elállhat a szerződéstől. 
A tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő a Megbízás aláírásának napján, de leghamarabb a Megbízásban meghatározott foglaló összegének a Schwarzmüller bankszámláján történő jóváírásának napján valamint - amennyiben ez a Megbízásban, ill. az Adásvételi Szerződésben nem került teljes körűen rögzítésre - a kivitelezés módjáról szóló teljes körű megállapodással kezdődik. Megrendelő tudomásul veszi, hogy egyedileg gyártott járművek esetén a Schwarzmüller a foglaló a Schwarzmüller bankszámláján történő jóváírásának időpontja előtt nem kezdi meg a gyártási folyamatot. Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel időpontja előtt az Árun bármiféle módosítást igényel, a szállítási határidőt (mind a fix, mind a tájékoztató jellegű határidőt) a módosítási igény Schwarzmüller általi elfogadásának napjától kell számítani. 

1.6.    A kárveszély átszállása 
A kárveszély, ideértve a teljes vagy részleges megsemmisülés, valamint a meghibásodás, elveszés, sérülés, eltűnés veszélyét, az alábbiak szerint száll át a Megrendelőre:
a)    a Schwarzmüller telephelyén történő műszaki átadás-átvétel esetén az Áru részletes átadás-átvételi jegyzőkönyvének aláírásának időpontjában ill. bank finanszírozás esetén a banki átadás-átvételi banki formanyomtatvány aláírásának időpontjában,
az Árunak a Megrendelő székhelyére, telephelyére vagy más a Megrendelő által megadott helyre történő szállítása esetén az Árunak a fuvarozónak történő átadáskor, függetlenül attól, hogy a fuvarozót a Megrendelő vagy a Schwarzmüller bízta meg,
b)    az Árunak a Megrendelő vagy az általa kijelölt vagy meghatalmazott harmadik fél részére történő átadásakor, 
c)    Megrendelő átvételi késedelme, vagy a Schwarzmüller általi visszatartási jog jogszerű gyakorlása esetén az átvétel eredetileg megállapodott időpontjában.

1.7.    Átadás-átvétel 
1.7.1.    Az átadás-átvétel időpontja; átvételi késedelem

Az átadás-átvétel időpontja a Schwarzmüller Készrejelentésében megadott határnap. Amennyiben a Készrejelentés nem tartalmaz eltérő határnapot, úgy az átadás-átvétel időpontja Készrejelentéstől számított legfeljebb 14 nap. Ennek megfelelően tehát Megrendelő a Készrejelentést követő 15. naptól átvételi késedelembe esik, melynek beálltával a kárveszély kockázatát a Megrendelő viseli.
A Készrejelentéstől számított 14. naptári napot meghaladó átvételi késedelem esetén a késedelmes átvétellel kapcsolatban felmerült költségek – a 15. naptári naptól kezdve (beleértve már a 15. napot is), naptári naponként 7,00- EUR+ÁFA összegben – a Megrendelő felé kiszámlázásra kerülnek és annak megfizetésére a Megrendelő köteles. 

1.7.2.    Az átadás-átvétel módja 
A Felek megállapodásától függően az Incoterms 2010 EXW vagy CIP alapján.

1.7.3.    A Megrendelő megvizsgálási kötelezettsége
A Megrendelő köteles az Árut az átadás-átvétellel egyidejűleg az átvétel helyszínén teljes körűen megvizsgálni. Amennyiben Megrendelőnek minőségi vagy mennyiségi kifogása van, azt a felek az átadás-átvétel időpontjában, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, illetve feladás esetén a Megrendelő az átvételt követő 8 napon belül köteles írásban jelezni a kifogásait. A vizsgálat jogáról való lemondást jelenti, ha a vizsgálatot a Megrendelő nem végzi vagy az Áru megvizsgálása nélkül megbízást ad az Áru feladására. A szállítás tárgya ekkor a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott harmadik fél részére történő kiadással átvettnek és szabályszerűen leszállítottnak tekintendő. 
Az átadás-átvételkor felismerhető hibákra vonatkozóan a Megrendelő csak abban az esetben érvényesítheti jótállási/szavatossági jogait, amennyiben elvégezte az e pontban rögzített megvizsgálási kötelezettségét és a hibák az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, illetve a szállítás tárgyának feladása esetén a Megrendelő a hibákat az átvételtől számított 8 napon belül írásban jelezte (lásd ezzel kapcsolatban a jótállásra vonatkozóan a II.1.8. pontot is). 

Az átadás-átvétel során nem felismerhető hibák tekintetében a Megrendelő köteles a megvizsgálást a lehető leghamarabbi időpontban elvégezni. Az ennek során megállapított hibákat haladéktalanul, de a felismerést követően legfeljebb 8 napon belül írásban közölni kell a Schwarzmüllerrel. A Megrendelő ugyancsak haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles írásban közölni a Schwarzmüllerrel a később fellépő hibákat. 

Amennyiben a Megrendelő nem vagy nem időben/megfelelően/teljes körűen teljesíti megvizsgálási vagy hiba-bejelentési kötelezettségét, az ilyen jellegű hibákra a jótállási, szavatossági vagy további igények kizártnak tekintendők. 


1.8.    Jótállás
A jótállási igények érvényesítésének előfeltétele, hogy a Megrendelő teljes körűen betartsa a Schwarzmüller összes előírását az Áru kezelésére vonatkozóan. Előfeltétel továbbá a Megrendelő általi rendeltetésszerű, szakszerű használat és tárolás, amelyre nézve vita esetén a Megrendelőt terheli a bizonyítás. 

A Schwarzmüller csak a közvetlen szerződéses partnere, tehát az (első) Megrendelő felé vállal jótállást, a Schwarzmüller gyártmányú pótkocsik, felépítmények és különleges járművek anyagának és kivitelezésének a technika mindenkori állása szerinti hibátlanságáért 250.000 km futásteljesítményig, de legfeljebb 2 évig. Az Áru átadását követő 2 év eltelte után azonban mindennemű jótállás megszűnik. Amennyiben a Megrendelő 2 évnél hosszabb időtartamú jótállási feltételek mellett köt Adásvételi Szerződést, úgy az Adásvételi Szerződésben meghatározott feltételek irányadóak. 

A jótállási igények érvényben tartásához szükséges (kötelező) az Áru átvételét követő 5 hét elteltével, de legfeljebb 10.000 km után az első szervizt elvégezni. Az első szervizt csak erre feljogosított személyzet (szakember) végezheti el. A jármű üzembentartója is jogosult az első szerviz elvégzésére megfelelő műhelyben és bizonyíthatóan képzett szakszemélyzettel, és jogosult ennek a szervizfüzetbe történő bejegyzésére. Az első szervizre vonatkozó átvizsgálás és karbantartás utasításait (pontjait) a szervizfüzet tartalmazza, ami a jármű üzembentartója (első Megrendelője) által részére átadásra került.

Az első szervizen túl további éves, szakszervizben történő átvizsgálás kötelező. Az éves szerviz a járműátadást követően 12, de legfeljebb 15 hónap vagy 125.000, de legfeljebb 150.000 km elteltével egy Schwarzmüller márkaszervizben teljesíthető. Az éves szervizt azonban a jármű átvételét követő naptári évben el kell végezni. Az esetleges elhasználódás esetén az alkatrészt meg kell őrizni és ki kell cserélni. Kizárólag a Schwarzmüller által gyártott, forgalmazott vagy jóváhagyott alkatrészeket lehet felhasználni. Ellenkező esetben a beavatkozás szakszerűtlen javításnak minősül, amely miatt a Schwarzmüller jótállási kötelezettsége megszűnik. Jótállási igényeket a Schwarzmüller csak akkor vesz figyelembe, ha azokat a hiba felismerését követően haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül érvényesítik egy Schwarzmüller márkaszervizben, és a hiba oka bizonyíthatóan a konstrukcióra, a felhasznált anyagra vagy kivitelezésre vezethető vissza. A jótállási igény érvényesítésekor a Schwarzmüller szervizfüzet bemutatása kötelező. 

A jótállást a Schwarzmüller választása szerint a portó- és fuvardíjmentesen beküldött alkatrészek kijavítása vagy azok kicserélése útján teljesítheti. A beépítésre és kiszerelésre fordított munkadíjakat és költségeket a Megrendelőnek kell viselnie. A Schwarzmüller nem vállal jótállást a nem általa gyártott alkatrészekre, de a Megrendelő kérésére az alkatrész gyártójával szemben a hiba miatt őt megillető igényeket engedményezi a Megrendelőre. Üvegtörésre a Schwarzmüller nem vállal jótállást. A jótállás a fényezéssel kapcsolatos hibákra csak abban az esetben terjed ki – és csak az adott jármű rész vonatkozásában –, ha a hiba anyaghibára vagy gyártási hibára vezethető vissza. 
A jótállás megszűnik, ha a Megrendelő nem követi a Schwarzmüller jármű kezeléséről szóló előírásait (üzemeltetési utasítások, kiegészítő dokumentációk és szervizfüzet). A jótállás nem érvényes:

 • a használati utasítás és a szervizfüzet előírásainak figyelmen kívül hagyása,
 • a gondatlanságból, balesetből vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő hiba, 
 • a rendeltetésszerű használat során a természetes kopásból, elhasználódásból eredő hiba,
 • a megengedett össztömeg vagy tengelynyomás túllépése, 
 • a hibás jármű további használata és a hiba haladéktalan– legkésőbb a hiba felismerésétől számított 8 napon belüli bejelentésének elmulasztása,
 • az előírt szervizek bármelyikének elmulasztása,
 • a jármű az első két hónapon belül gőz- vagy magasnyomású mosóval való tisztítása, 
 • az esedékes éves vagy km-óra szerinti szerviz elmulasztása, 
 • a szerviz és karbantartási munkák nem erre feljogosított műhelyben történő elvégzése, vagy a szervizfüzetbe történő bevezetésének elmulasztása, 
 • az adott időtartamra, illetve hibára a jótállási csomag érvénytelensége vagy a jótállási idő lejárta,
 • a járművön jogosulatlan átépítés végzése, 
 • a Schwarzmüller által nem engedélyezett agresszív/veszélyes anyag szállítása (pl. sav, lúg) esetén.

A jótállási idő alatt harmadik fél részére történő járműeladás esetén a Schwarzmüller valamennyi jótállási kötelezettsége megszűnik.
Ha a jelen bekezdésben meghatározott kötelező szervízre vonatkozó rendelkezéseket Megrendelő nem tartja be, a jótállási idő az Áru átvételétől számított egy évre csökken, függetlenül attól, hogy a hibák a kötelező szervizre vonatkozó szabályok be nem tartásából adódnak-e.
A jótállás során kicserélt vagy eltávolított alkatrészek a Schwarzmüller tulajdonába kerülnek.

2.    Új alkatrész adásvétele
2.1.    Az új járműre vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazása

Az új alkatrészek adásvétele vonatkozásában a II.2.2. pontban meghatározott kivételekkel az új jármű adásvételére vonatkozó, a jelen ÁSZF II.1. pontjában meghatározott Különös Rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

2.2.    Az új jármű adásvételére vonatkozó egyes rendelkezésektől történő eltérés
Az Adásvételi Szerződés az alkatrész típusát, a vételárat, az átadás-átvétel időpontját, a kárveszély átszállásának időpontját (amennyiben a felek jelen ÁSZF-től eltérően állapodnak meg), továbbá a szükség szerint egyéb feltételeket tartalmazza.
A banki finanszírozásra vonatkozó II.1.2.3. pont és II.1.3. pont szerinti feltételek nem alkalmazandók.
Az új jármű adásvételére vonatkozó jótállási feltételek helyett az alábbi jótállási feltételek alkalmazandók:
A megrendelés átvételekor, avagy a kiszállítás időpontjában a Megrendelő köteles a csomag sértetlenségét ellenőrizni. A Schwarzmüller telephelyén történő átvételkor a számla átvételével, csomagkiküldés esetén az átvételi elismervény aláírásával a csomag sértetlenségét megerősíti. Ezt követően hiányosságokra, sérülésekre vonatkozó reklamációkat a Schwarzmüllernek nem áll módjában elfogadni. Csomagküldő szolgálattal történő kiszállítás esetén ha a Megrendelő az átvétel során sérülést tapasztal az Árun vagy a csomagoláson, a Megrendelő köteles a csomagküldő szolgálat munkatársától kérni a sérülésekről jegyzőkönyv felvételét.
Az Áruval kapcsolatos mennyiségi és/vagy minőségi kifogás esetén a Megrendelő kötelezettsége a hiba megfelelően dokumentált bejelentése a Schwarzmüller irányába, valamint az alkatrész  Schwarzmüllerhez történő szállítása.

A Megrendelő köteles a hibáról annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül a Schwarzmüllert értesíteni.

3.    Használt jármű adásvétele
3.1.    Az új járműre vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazása

A használt jármű adásvétele vonatkozásában megfelelően irányadók az új jármű adásvételére vonatkozó következő rendelkezések: a jelen ÁSZF II.1.2.1. pontja, II.1.3. pontja (azzal hogy banki finanszírozás nem lehetséges), II.1.4. pontja és II.1.6. pontja. 
Jelen II.3. pont tekintetében a használt jármű minősül „Árunak”.

3.2.    Adásvételi Szerződés létrejötte és tartalma
A Felek az Áru vonatkozásában– az esetleges írásbeli, szóbeli egyeztetéseket követően –  az alábbiak szerint Adásvételi Szerződést kötnek.
A Schwarzmüller, az Adásvételi Szerződés szövegét, amely tartalmazza jelen ÁSZF-re történő hivatkozást, mint ajánlatot küldi meg a Megrendelőnek e-mailen. Schwarzmüller az e-mailes elküldéstől számított 2 munkanapos ajánlati kötöttséget határoz meg. A Megrendelő az ajánlatot akként fogadja el, hogy az Adásvételi Szerződést 2 munka napon belül cégszerűen aláírva előzetesen szkennelve e-mailen és párhuzamosan személyesen vagy postai úton, eredetiben 4 db aláírt példányban visszajuttat a Schwarzmüller részére. Az Adásvételi Szerződés hatályba lépésének napja a Megrendelő általi aláírás napja.
Schwarzmüller kettő példányt cégszerűen aláírva megküld Megrendelő részére. 
A Schwarzmüller az Adásvételi Szerződésre vonatkozó ajánlatban szereplő minden feltételt és rendelkezést lényeges feltételnek tekint. Ebből adódóan az Adásvételi Szerződésre vonatkozó ajánlatban foglaltaktól bármiben, pl. kis mértékben is eltérő tartalmú visszaigazolás a Schwarzmüller által elutasítottnak tekintendő kivéve, ha a Schwarzmüller az eltérő tartalmat kifejezetten írásban elfogadja. 
Az Adásvételi Szerződés tartalmazza az adásvétel tárgyát, a jármű alvázszámát, a vételárat, a fizetési feltételeket, a szállítási határidőt, az átadás-átvétel időpontját, a kárveszély átszállásának időpontját (amennyiben a felek jelen ÁSZF-től eltérően állapodnak meg), továbbá a szükség szerint egyéb feltételeket.

3.3.    Szállítás 
A szállítási határidők – amennyiben nem kerültek kifejezetten fix határidőként kikötésre – tájékoztató jelleggel kerülnek megadásra, amelyektől való eltérés, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon kívül, nem keletkeztet jogokat Megrendelő részére. Ennek megfelelően a Megrendelő nem jogosult a tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő túllépésére visszavezethető esetlegesen felmerült kárának megtérítését követelni a Schwarzmüllertől. A tájékoztató jelleggel megadott határidő több mint három hónappal való túllépése esetén a Megrendelő elállhat a szerződéstől. 
A tájékoztató jelleggel megadott szállítási határidő az Adásvételi Szerződés aláírásának napján kezdődik. 

3.4.    Átadás-átvétel
3.4.1.    Az átadás-átvétel időpontja

Az átadás-átvétel időpontja használt jármű adásvétele esetén, amennyiben a felek nem állapodnak meg eltérően az Adásvételi Szerződés aláírásának napja. 

3.4.2.    Az átadás-átvétel módja 
A Felek megállapodásától függően az Incoterms 2010 EXW vagy CIP alapján.

3.4.3.    A Megrendelő megvizsgálási kötelezettsége
A Megrendelő köteles az Árut az átadás-átvétellel egyidejűleg az átvétel helyszínén teljes körűen megvizsgálni. 
A használt jármű a megtekintett/megvizsgált állapotban került átadásra és a Megrendelő nem jogosult utóbb felismert hibák vonatkozásában szavatossági jogok érvényesítésére.

3.4.4.    Jótállás használt jármű adásvétele esetén
Használt járművek esetén Schwarzmüller nem vállal jótállást. 

4.    Szolgáltatási Szerződés
4.1.    A szerződések hierarchiája

Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése és a Szolgáltatási Szerződés bármely rendelkezése egymással ellentétes lenne, úgy elsősorban a Szolgáltatási Szerződés, majd ezt követően a jelen ÁSZF rendelkezései irányadóak. Amennyiben a jelen ÁSZF I. pontban foglalt Általános Rész és II. pontban foglalt Különös Rendelkezései egymással ellentétesek lennének, úgy elősorban a Különös Rendelkezések irányadók.

4.2.    Szolgáltatási jogviszony létrejötte és a Szolgáltatási Szerződés tartalma
A Felek a Szerviz Szolgáltatás vonatkozásában– az esetleges írásbeli, szóbeli egyeztetéseket követően –  az alábbiak szerint Szolgáltatási Szerződést kötnek.
A Schwarzmüller, a Szolgáltatási Szerződés szövegét, amely tartalmazza jelen ÁSZF-re történő hivatkozást, mint ajánlatot küldi meg a Megrendelőnek e-mailen. Schwarzmüller az e-mailes elküldéstől számított 8 naptári napos ajánlati kötöttséget határoz meg. A Megrendelő az ajánlatot akként fogadja el, hogy a Szolgáltatási Szerződést 8 naptári napon belül cégszerűen aláírva előzetesen szkennelve e-mailen és párhuzamosan postai úton, eredetiben 2 db aláírt példányban visszajuttat a Schwarzmüller részére. A Szolgáltatási Szerződés hatályba lépésének napja a Megrendelő általi aláírás napja.

Schwarzmüller egy példányt cégszerűen aláírva megküld Megrendelő részére. 

A Schwarzmüller a Szolgáltatási Szerződésre vonatkozó ajánlatban szereplő minden feltételt és rendelkezést lényeges feltételnek tekint. Ebből adódóan a Szolgáltatási Szerződésre vonatkozó ajánlatban foglaltaktól bármiben, pl. kis mértékben is eltérő tartalmú visszaigazolás a Schwarzmüller által elutasítottnak tekintendő kivéve, ha a Schwarzmüller az eltérő tartalmat kifejezetten írásban elfogadja. 
A Szolgáltatási Szerződés tartalmazza a szolgáltatás tárgyát képező Szerviz Szolgáltatást, a Szerviz Szolgáltatás tárgyát (pl. azt a járművet, amire a szerviz irányul), a szolgáltatási díjat, a fizetési feltételeket, a teljesítési határidőt, az átadás-átvétel időpontját, továbbá a szükség szerint egyéb feltételeket.

4.3.    Fizetési feltételek
Kifejezett, írásos megállapodás hiányában a Díj kifizetése az Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg esedékes. Kifejezett eltérő megállapodás hiányában a Schwarzmüller a Szolgáltatási Szerződés alapján nyújtott szolgáltatás tárgyát mindaddig nem köteles átadni, amíg a Díjat a Megrendelő maradéktalanul meg nem fizette a Schwarzmüller részére.

4.4.    Zálogjog
A Schwarzmüllert a Díj és az esetleges költségek biztosítására a Szerviz Szolgáltatás tárgya felett zálogjog illeti meg.

4.5.    A Szolgáltatás teljesítési ideje 
A Szolgáltatás teljesítésének határideje – amennyiben nem kerültek kifejezetten fix határidőként kikötésre – tájékoztató jelleggel kerül megadásra, amelytől való eltérés, a jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon kívül, nem keletkeztet jogokat Megrendelő részére. Ennek megfelelően a Megrendelő nem jogosult a tájékoztató jelleggel megadott Szolgáltatás teljesítésének határideje túllépésére visszavezethető esetlegesen felmerült kárának megtérítését követelni a Schwarzmüllertől. A tájékoztató jelleggel megadott határidő több mint három hónappal való túllépése esetén a Megrendelő elállhat a szerződéstől. 
A tájékoztató jelleggel megadott teljesítési határidő a Szolgáltatási Szerződés aláírásának napján kezdődik. 

4.6.    Szolgáltatási jogviszony esetében
A Szolgáltatás elvégzését követően a Schwarzmüller értesíti a Megrendelőt, aki köteles a Szerviz Szolgáltatás tárgyát az értesítéstől számított legalább 7 munkanapon belül átvenni. Amennyiben Megrendelőnek a Szolgáltatással kapcsolatban kifogása van, azt a felek az átadás-átvétel időpontjában, az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, illetve feladás esetén a Megrendelő az átvételt követő 8 napon belül köteles írásban jelezni a kifogásait. A vizsgálat jogáról való lemondást jelenti, ha a vizsgálatot a Megrendelő nem végzi vagy a Szerviz Szolgáltatás tárgyának megvizsgálása nélkül megbízást ad a Szerviz Szolgáltatás tárgyának a feladására. A szállítás tárgya ekkor a Megrendelő vagy az általa meghatalmazott harmadik fél részére történő kiadással átvettnek és szabályszerűen leszállítottnak tekintendő. 
Az átadás-átvételkor felismerhető hibákra vonatkozóan a Megrendelő csak abban az esetben érvényesítheti jótállási/szavatossági jogait, amennyiben elvégezte az e pontban rögzített megvizsgálási kötelezettségét és a hibák az átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítésre kerültek, illetve a szállítás tárgyának feladása esetén a Megrendelő a hibákat az átvételtől számított 8 napon belül írásban jelezte (lásd ezzel kapcsolatban a jótállásra vonatkozóan a II.4.7. pontot is). 

Az átadás-átvétel során nem felismerhető hibák tekintetében a Megrendelő köteles a megvizsgálást a lehető leghamarabbi időpontban elvégezni. Az ennek során megállapított hibákat haladéktalanul, de a felismerést követően legfeljebb 8 napon belül írásban közölni kell a Schwarzmüllerrel. A Megrendelő ugyancsak haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül köteles írásban közölni a Schwarzmüllerrel a később fellépő hibákat. 

Amennyiben a Megrendelő nem vagy nem időben/megfelelően/teljes körűen teljesíti megvizsgálási vagy hiba-bejelentési kötelezettségét, az ilyen jellegű hibákra a jótállási, szavatossági vagy további igények kizártnak tekintendők. 

4.7.    Jótállás 
Szolgáltatási Szerződés esetén a Schwarzmüller az átadás-átvételt követő 6 hónapig vállal jótállást.