Polityka prywatności

 

Naszym szczególnym celem jest ochrona Państwa danych osobowych dlatego przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów ustawowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również w skrócie „RODO”), na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO pragniemy poinformować o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej.

Szczególnym celem spółki Schwarzmüller Polska Sp. z o.o.(zwanej dalej: „Spółką“) jest ochrona informacji, a zwłaszcza danych osobowych. Wymaganie, jakie Państwo stawiacie jakości naszych produktów, jest naszym kryterium obchodzenia się z Państwa danymi. W dalszej części niniejszej polityki prywatności opisujemy bardziej dokładnie, w jaki sposób spółka przetwarza Państwa dane na tej stronie internetowej. Ta polityka prywatności odnosi się do wszystkich tych witryn internetowych spółki, na których można wywołać niniejszą politykę prywatności.

Ponieważ techniczne i prawne warunki ramowe przetwarzania danych osobowych poddane są ciągłemu i postępującemu rozwojowi, spółka zastrzega sobie  prawo dostosowywania od czasu do czasu niniejszej polityki prywatności do zmienionych warunków ramowych. Dlatego użytkownicy witryny spółki powinni zasięgnąć informacji o ewentualnych zmianach w tej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wszystkich witryn administrowanych przez koncern.
 

1. Dane osobowe

Dane osobowe są to przykładowo nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu oraz adres mailowy.

Natomiast dane anonimowe lub czynione anonimowymi nie są danymi osobowymi. One nie podlegają zakresowi stosowania przepisów dotyczących ochrony danych. Spółka próbuje w miarę możliwości przetwarzać dane w formie anonimowej. Robi się to w taki sposób, że zebrane dane nie będą zapisywane z Państwa nazwiskiem, tylko pod pseudonimem, w wyniku czego nie jest możliwe odniesienie ich do określonej osoby lub osoby możliwej do ustalenia.
 

2. Wyszukiwanie i zapisywanie danych osobowych

Spółka wyszukuje i zapisuje dane osobowe nie bez powodu. Co więcej, dane osobowe są zbierane po to, aby:

 • umożliwić Państwu korzystanie z tej witryny w sposób przyjazny dla użytkownika,
 • szybko przetwarzać zapytania o informacje lub zażalenia,
 • odpowiadać na pytania dotyczące serwisu lub produktu,
 • udostępniać istotne dla Państwa treści informacyjne, marketingowe lub treści newsletterów,
 • umożliwić nawigowanie po tej stronie internetowej,
 • zająć się Państwa aplikacją o pracę,
 • realizować zamówienia oraz
 • zbierać dane statystyczne dotyczące korzystania z tej witryny.

Służące do tego dane osobowe spółka zbiera na różne sposoby. Dane osobowe są zbierane w momencie podania konkretnych danych osobowych w ramach zbierania takich danych (np. na formularzu przy rejestracji, przy zapytaniu o produkt, zamówieniu newsletterów). Dane osobowe są zbierane w formie tzw. ciasteczek (plików tekstowych cookie) również w wyniku nawigowania po stronie lub poprzez tę stronę. Tego rodzaju dane to adres IP, typ przeglądarki używanej przez Państwa, język, godziny logowania, przesłane ilości danych, historia nawigowania oraz adres odsyłający [referrer].
 

3. Wykorzystywane danych osobowych

Zasadniczo spółka wykorzystuje dane osobowe wyłącznie w ramach oraz na podstawie stosowanych przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, a zwłaszcza ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Spółka wykorzystuje dane osobowe tylko wtedy, gdy ma to pokrycie w treści i celu prawnego upoważnienia spółki do wykorzystania danych oraz nie naruszy Państwa interesów o zachowaniu poufności, które są godne ochrony. Prawne upoważnienie spółki wynika na podstawie udzielonego pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej oraz umowy spółki.

Państwa interesy o zachowaniu poufności, które są godne ochrony, będą pilnowane przez spółkę przykładowo, jeżeli Państwo wyrazicie zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych. Taką zgodę można w każdej chwili wycofać, patrz dane teleadresowe na końcu niniejszej polityki prywatności. Wycofanie zgody skutkuje brakiem pozwolenia na dalsze wykorzystywanie danych osobowych, o ile wykorzystanie ich polega jedynie na Państwa zgodzie, a Państwa interesów o zachowaniu poufności godnych ochrony nie będzie można chronić w żaden inny sposób.

Jeżeli taka zgoda będzie potrzebna, spółka poprosi Państwa od razu przy zbieraniu danych osobowych o wyrażenie takiej zgody. W każdym przypadku spółka z góry objaśni, które rodzaje danych i do jakich celów będą wykorzystane. Jeżeli wykorzystanie danych miałoby obejmować również ich przekazywanie osobom trzecim, zostanie Państwo poinformowani również o odbiorcy Państwa danych oraz o celu ich przekazania. Poza tym raz jeszcze zwróci się Państwa uwagę na prawo do wycofania w każdej chwili swojej zgody.

Państwa interesy o zachowaniu poufności, które są godne ochrony, będą pilnowane przez spółkę także wtedy, jeżeli przeważające uprawnione interesy spółki lub osoby trzeciej będą wymagały wykorzystania Państwa danych osobowych. W takim przypadku dokona się rozważenia Państwa interesów do ochrony konkretnych danych osobowych oraz interesów spółki wzgl. osoby trzeciej. Przewaga interesów spółki wzgl. osoby trzeciej występuje zwłaszcza wtedy, jeżeli dane będą niezbędne do spełnienia zobowiązania zgodnie z umową zawartą pomiędzy spółką a Państwem lub w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych spółki.

Jeżeli spółce będzie przysługiwać przeważający uprawniony interes w wykorzystaniu danych, wówczas Państwa dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie w takim zakresie, na ile to będzie konieczne dla zrealizowania danego celu. Na przykład dane osobowe, które są niezbędne do realizacji umowy, nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.
 

4. Zbieranie i wykorzystywanie konkretnych danych osobowych

Spółka zbiera i wykorzystuje dane osobowe na witrynie internetowej w następujących sytuacjach:

 • Rejestracja w sklepie internetowym: Po zarejestrowaniu się w sklepie, zbierane są następujące dane: imię, nazwisko, nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, numer VAT, adres mailowy, numer telefonu. Dane wykorzystywane są w tym celu, aby aktywować Państwu dostęp do sklepu internetowego, a w przypadku zamówień, aby móc je zrealizować. W tym celu dane te będą wykorzystywane w systemie ERP spółki.
 • Formularz kontaktowy: Na potrzeby formularza kontaktowego zbieramy następujące dane: forma zwracania się, imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu oraz informacje, czy chcesz się zapisać na newsletter [biuletyn]. Informacje te zostaną zapisane w naszym systemie CRM i będą wykorzystywane w tym celu, aby móc zająć się Państwa zapytaniem wzgl. dokonać edycji w celu wyszukania Państwa danych teleadresowych.  
 • Newsletter: W trakcie pojawiania się kolejnych pytań dane kontaktowe można również zamówić wysyłanie biuletynu w formie elektronicznej. W tym celu zebrane będą nast. dane: forma zwracania się, imię, nazwisko, adres mailowy oraz informacje, czy chcecie Państwo zapisać się na newsletter. Informacje te zostaną zapisane w naszym systemie CRM i zostaną wykorzystane do wysyłania Państwu naszego biuletynu.
 • Składanie aplikacji do rozpisanego konkursu na stanowisko pracy lub wysyłanie swojej aplikacji „na ślepo‘: Jeżeli ubiegasz się o pracę w spółce za pośrednictwem formularza aplikacyjnego online, zostaną zebrane nast. dane: stanowisko (tytuł służbowy), forma zwracania się, nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, miejscowość, Twój adres mailowy, Twój numer telefonu, Twoja dat urodzenia, życiorys oraz świadectwa szkolne i świadectwa pracy, a także wymagania osobowe odnośnie poziomu przygotowania zawodowego. Dane te zostaną wykorzystane do zajęcia się Twoją aplikacją oraz w celu skontaktowania się z Tobą w jej sprawie. Jeżeli dojdzie do zatrudnienia, to dane te zostaną zapisane w aktach osobowych spółki i będą służyć następnie do zarządzania zasobami ludzkimi.

Poza tym spółka zbiera dane osobowe także za pomocą tzw. „ciasteczek” (patrz niżej). Jeżeli dane osobowe dotyczące powyższych sytuacji mają być wprowadzone na kilku stronach, będą one tymczasowo zapisywane za pomocą „ciasteczek“ sesyjnych, dzięki czemu można będzie je ponownie wykorzystać na kolejnej stronie.
 

5. Udostępnienie / przesyłanie danych osobowych

Przy przesyłaniu danych chodzi o przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, które z kolei wykorzystują je do własnych celów lub też chodzi o wykorzystanie tych danych w innym obszarze działań spółki. Przy udostępnianiu danych chodzi o przekazywanie danych osobowych osobom trzecim, które na zlecenie spółki wykorzystają je do celów spółki.

Dane osobowe będą gromadzone wtedy, jeżeli podacie je nam Państwo np. przy rejestracji (np. zapytanie o dane teleadresowe) wzgl. wyrazicie zgodę na korzystanie z plików cookie.

Wszystkie dane osobowe będą zbierane, przetwarzane i wykorzystywane odpowiednio do obowiązujących w każdym przypadku przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, przede wszystkim w celu zamówionego przez Państwa serwisu oraz w celu zajęcia się Państwa zapytaniami.  

W żadnym wypadku spółka nie sprzeda, nie wyleasinguje ani nie wynajmie Państwa danych osobowych. Państwa dane osobowe będę udostępniane osobom trzecim tylko wtedy i w takim zakresie, jaki będzie potrzebny w celu realizacji umowy oraz usług informacyjnych, marketingowych oraz dotyczących wysyłania biuletynu.

Państwa dane będą przechowywane w formie danych osobowych tylko przez taki czas, jaki będzie potrzebny do tych celów, do których będą one przetwarzane wzgl. do chwili zakończenia ewentualnych okresów gwarancyjnych, okresów rękojmi,

przedawnienia oraz ustawowych okresów przechowywania, o ile nie ustalono tego inaczej w niniejszych wymaganiach dotyczących ochrony danych osobowych.  

W ramach prowadzenia naszej(~ych) stron(y) internetowej(~ych) zlecimy tę usługę dostawcy oprogramowania oraz agencjom, które w trakcie wykonywania swoich czynności mogą zażądać dostępu do Państwa danych osobowych. Oni zobowiązali się nam do przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych. Obowiązuje generalna zasada, że gdy zlecamy przetwarzanie danych osobowych usługobiorcom zewnętrznym, to są oni w każdym przypadku zobowiązani do przestrzegania wymogu ochrony danych osobowych.
 

6. „Ciasteczka” [cookies] oraz analizy ruchu sieciowego

„Ciasteczka“ są to małe pliki tekstowe, które są zapisywane przez operatora strony internetowej za pomocą przeglądarki na nośniku danych urządzenia końcowego (PC, notebook, tablet, smartfon itd.), z którego korzysta użytkownik strony internetowej. Informacja ta będzie ponownie wywoływana przy późniejszych wejściach na tę stronę internetową, co umożliwi witrynie zidentyfikowanie urządzenia końcowego. W plikach cookie mogą być zapisywane zarówno dane osobowe, jak i nieosobowe. Po wstawieniu plików cookie można również tworzyć profile użytkowników.

Spółka używa plików cookie w tym celu, aby uczynić korzystanie z witryny bardziej przyjazne dla użytkownika, stale poprawiać prezentację witryny oraz żeby dowiedzieć się więcej na temat korzystania ze strony internetowej. Witrynę można przeglądać również bez „ciasteczek”. W każdej przeglądarce internetowej można ustawić, czy „ciasteczka“ w ogóle, a jeśli tak, to które mają być zapisywane w Państwa przeglądarce. Większość przeglądarek internetowych akceptuje w swoich ustawieniach podstawowych wszystkie pliki cookie. Jeżeli sobie Państwo tego nie życzą, należy odpowiednio dostosować ustawienia przeglądarki. W tym celu należy wywołać stronę z pomocą do Państwa przeglądarki lub należy sprawdzić ustawienia plików cookie w Państwa przeglądarce.

Nasze witryny internetowe korzystają z funkcji Google Analytics, internetowej usługi analitycznej oraz z Matomo (Piwik). Operatorem w Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Operatorem w Matomo (Piwik) jest InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia. Do tego używa się plików cookie, które umożliwiają korzystanie ze strony internetowej. Generowane w ten sposób informacje są przesyłane na serwer operatora i tam też są zapisywane.
 

7. Działania dotyczące ochrony danych osobowych

Spółka podjęła właściwe kroki techniczne i działania organizacyjne w celu zagwarantowania ochrony Państwa danym osobowym. Dzięki temu będzie można uniemożliwić dostęp do danych osobowych bez uprawnienia, ich zbieranie, korzystanie z nich, publikowanie, powielanie, zmienianie oraz usuwanie. W tym celu dane te są przechowywane na chronionych serwerach w Austrii. Zastosowane techniczne działania ochrony danych to m.in. wymuszenie podania hasła, rejestracja, kontrole dostępu, zapora sieciowa [firewall] oraz programy antywirusowe. W przypadku zastosowanych działach organizacyjnych dotyczących ochrony danych osobowych chodzi m.in. o zasadę czworga oczu, ograniczenie dostępu do danych dla wybranych pracowników, kontrola wyrywkowa, porozumienia odnośnie zachowania tajemnicy oraz umowne deklaracje o zobowiązaniu.
 

8. Prawa osób zainteresowanych

Spółka gwarantuje Państwu oczywiście prawo do informacji, prawo do sprostowania lub usunięcia [danych] oraz prawo do sprzeciwu odnośnie wykorzystania Państwa danych osobowych.

Osoba zainteresowana ma prawo do zażądania w każdej chwili potwierdzenia, czy dotyczące ją dane osobowe są przetwarzane, a także we właściwym przypadku zasięgnięcia u właściwej osoby odpowiedniej informacji o tych danych osobowych.

Osoba zainteresowana ma prawo do skorygowania (uzupełnienia) danych osobowych dotyczących jego, a także do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do wycofania swojej zgody na przetwarzanie. Dotyczy to również automatycznego przetwarzania danych osobowych zainteresowanego. Osoba zainteresowana ma ponadto prawo nie wyrazić zgody na marketing bezpośredni z użyciem jej danych osobowych. W każdej chwili można wycofać swoją zgodę na przetwarzanie swoich w ramach rozsyłania newsletterów. Spółka nie dokonuje profilingu (oceny).

Osoba zainteresowana zostanie poproszona o informowanie o zmianach w swoich danych osobowych.  

Ciążący ewentualnie na spółce obowiązek informowania o ochronie danych osobowych wzgl. obowiązek udzielania informacji jest ograniczony zwłaszcza przez ewentualne zobowiązanie do zachowania dyskrecji.  

O ile to będzie możliwe i nie będzie połączone z niewspółmiernym nakładem [pracy], osoba odpowiedzialna poinformuje odbiorcę tych danych osobowych, które zostały skorygowane, usunięte wzgl. których przetwarzanie zostało ograniczone. Jeżeli zainteresowany tego zażąda, zostanie poinformowany o tych odbiorcach.

Zainteresowany ma prawo do otrzymania danych osobowych, które jego dotyczą i zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej, w formacie strukturalnym, powszechnie znanym i odczytywanym komputerowo, ma również prawo do przesyłania tych danych do innej osoby zainteresowanej. Przy wykonywaniu prawa do przesyłania danych osoba zainteresowana może wystarać się o to, żeby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do drugiej osoby odpowiedzialnej, o ile to będzie możliwe pod względem technicznym.  

W przypadku, jeżeli spółka będzie wykorzystywała dane osobowe na podstawie Państwa zgody, wówczas przysługuje Państwu prawo do wycofania w każdym momencie swojej zgody do wykorzystywania danych. Po otrzymaniu cofnięcia zgody spółka niezwłocznie zaprzestanie dalszego wykorzystywania konkretnych danych osobowych, o ile wykorzystanie danych polega jedynie na Państwa zgodzie. Spółka może dalej wykorzystywać konkretne dane osobowe, o ile uczyni je najpierw anonimowymi w taki sposób, że nie będzie możliwe odniesienie ich do określonej osoby. 

W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych („Data Breach“), którego następstwem będzie przypuszczalnie duże ryzyko dla praw i wolności osobistych osób fizycznych, osoba odpowiedzialna za ten obszar prześle wiadomość do osoby zainteresowanej i/lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkich praw wobec spółki (dane teleadresowe, patrz poniżej) należy dochodzić na piśmie. Aby zapobiec nadużywaniu, osoba zainteresowana musi najpierw udokumentować we właściwej formie swoją tożsamość. Prawo do informacji przysługuje często każdemu zainteresowanemu bez żadnych ograniczeń. Udzielanie informacji przez spółkę raz w roku jest bezpłatne, natomiast powstałe dodatkowe koszty zostaną zafakturowane po uprzednim poinformowaniu.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili, w celu realizacji swoich praw, zasięgnąć u właściwej osoby informacji dotyczącej przetwarzania danych.

Powszechnie istnieje możliwość wniesienia zażalenia do urzędu nadzoru.  
 

9. Dane teleadresowe

Od czasu do czasu będziemy aktualizować te wytyczne dotyczące ochrony Państwa danych osobowych. Zachęcamy do przejrzenia czasem tych wytycznych, aby być na bieżąco, w jaki sposób chronimy Państwa dane oraz stale ulepszamy treści na naszej stronie internetowej. Gdybyśmy mieli dokonać istotnych zmian przy zbieraniu, korzystaniu i/lub przekazywaniu udostępnionych nam przez Państwa danych osobowych, zwrócimy Państwa uwagę na to za pomocą dobrze widocznej wiadomości umieszczonej na stronie internetowej. Z chwilą skorzystania z witryny internetowej wyrażacie Państwo zgodę na warunki tych wytycznych dotyczących ochrony danych osobowych.

W powiązaniu z niniejszą polityką prywatności możecie Państwo kontaktować się z naszą spółką pod podanymi poniżej danymi teleadresowymi:

Schwarzmüller Polska Sp. z o.o.
Powstańców 97A, 05-870 Błonie
Numer KRS: 0000370208
Dyrektor Zarządzający: Monika Dobrzyńska-Bluj
E-Mail: gdpr@schwarzmueller.com
Tel: +48 22 865 03 08

Stan: Może 2018
 

Uzupełnienia do Porozumienia w sprawie ochrony danych osobowych: Aplikacja


A) Przetwarzanie danych wprowadzonych przez użytkownika

Mogą się Państwo skontaktować z nami poprzez aplikację korzystając z formularza kontaktowego. Następujące dane osobowe zostaną przy tym przesłane do nas: IP, czas, system operacyjny, nazwisko, e-mail, numer telefonu, dowolny tekst. Dane te są przekazywane do nas z aplikacji przez nasz serwer pocztowy i tam przechowywane trwale na potrzeby dalszej konwersacji. Przy pobieraniu poczty przez nasz serwis jej zawartość jest również pobierana na komputerach pracowników i trwale zapisana, aby móc zająć się Państwa sprawą.

Podstawą prawną powyższych działań jest:

 • Art. 6 Abs. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)
   

B) Media społecznościowe i treści pochodzące z zewnątrz

Linki do mediów społecznościowych

Z profilem dostawcy w mediach społecznościowych zintegrowane są linki do Instagram, Youtube i Facebook. Linki te nie zawierają żadnych wyraźnych danych specyficznych dla użytkownika, a jedynie odpowiednie linki profilowe dostawcy. Klikając na link opuszczają Państwo aplikację i zostają przekierowani za pośrednictwem przeglądarki smartfona do odpowiedniej platformy mediów społecznościowych.
 

Treści dostawców trzecich

Celem wyświetlenia mapy w pozycji menu "Wyszukiwanie warsztatu" dane mapy z Google Maps zostają włączone do aplikacji za pośrednictwem API Google Maps. Po kliknięciu na "Wyszukiwanie warsztatu" można zdecydować, czy bezpośrednio wprowadzić określoną lokalizację, czy też automatycznie ustalić lokalizację w oparciu o Państwa aktualną lokalizację. W ramach obu opcji dane osobowe z Państwa smartfonu, takie jak czas, system operacyjny i Państwa aktualny adres IP, są przekazywane do Google, aby wyświetlić Państwu odpowiedni fragment mapy.

Przy automatycznym przekazywaniu lokalizacji, Państwa aktualna lokalizacja jest wysyłana do Google, gdzie jest automatycznie przetwarzana. W celu określenia lokalizacji następujące dane są przetwarzane przez Google: Państwa adres IP, współrzędne GPS, sieć komórkowa, sieć WLAN.

Do powiadomień typu push (Push-Notifications) stosowana jest usługa Firebase z Google oraz Google Analytics for Firebase. Wygenerowana informacja dotycząca korzystania z aplikacji przekazywana jest na serwer Google z zanonimizowanym adresem IP i tam przechowywana. Funkcja anonimizacji IP w Analytics ustawia w pamięci ostatni oktet dla adresów IP użytkownika typu IPv4 oraz ostatnie 80 bitów dla adresów IPv6 na wartość zerową. Tym samym dokładny adres IP użytkownika nie jest zapisywany dla Analytics. Google wykorzysta te informacje do analizy korzystania z aplikacji przez użytkownika w celu sporządzenia raportów o aktywności dla operatorów aplikacji. Google może również ewentualnie przekazywać te informacje osobom trzecim. Jeśli użytkownik zainstaluje aplikację i zgodzi się na wysyłanie powiadomień typu "push", wyrazi tym samym zgodę na przetwarzanie przez Google zgromadzonych o nim danych w opisany wyżej sposób i w podanym wyżej celu. Te dane stanowią podstawę do statystycznych, anonimowych analiz i pulpitów nawigacyjnych w Google.

Ponieważ Google jest firmą amerykańską, Państwa dane osobowe przekazywane będą do USA. Nie mamy wpływu na trasowanie Państwa danych osobowych. Google LLC certyfikowana jest w ramach zawartego pomiędzy UE i USA porozumienia o ochronie prywatności (Privacy Shield): https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

Podstawą prawną powyższego są:

 • Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
 • Art. 13 ust. 1 lit. e RODO
 • Art. 13 ust. 1 lit. f RODO